КНСБ и КТ “Подкрепа”: Голяма част от българите могат да загубят собствеността върху акциите си

Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерация на труда „Подкрепа“ не приемат предложената от Министерство на финансите Концепция за личните сметки на физически и юридически лица на 16.01.2019г. Считаме че е налице сериозна опасност голяма част от работещите българи да загубят правото си на собственост върху своите акции, което противоречи както на Конституцията на Република България, така и на Договора за функциониране на ЕС.
Критиките ни към проекта:
1) В концепцията се предвижда акциите против волята на собственика им в т.нар. „Сребърен фонд“. Това противоречи на всякаква пазарна логика и създава предпоставки за спекулации и възникване на правни казуси, които ще усложнят допълнително целия процес. Източниците за финансиране на „Сребърния фонд“ не трябва да бъдат за сметка на българските граждани.
2) Припомняме, че голяма част от тези акционери са получили акциите си от държавата на валидно законно основание като правоимащи в предприятията, в които са работили, а всички останали акционери са станали такива, след като изрично са изразили своята воля и са вложили  своите инвестиционни бонове в акции.  Несправедливо е сега Държавата да отнема това, което преди време е дала.
3) В проекта е предвидена такса към Централния депозитар за притежателите на акциите, каквато те не са заплащали до момента. Така вместо да бъдат облекчени, те се натоварват с нови плащания.
4) Проектът не премахва административните пречки, които са основната причина за демотивацията на хората да бъдат активни участници в целия процес. Това създава усещането, че концепцията е подчинена на други цели, отколкото улеснения за акционерите и по-добри възможности да се възползват от собствеността си;
5) В законодателството липсва понятие „спяща“ акция, каквото фигурира в проекта на МФ. Дали собственикът е активен акционер или не, това е лично негово решение и това не могат да произтичат каквито и да са правни последствия;
6) Категорично сме против Концепцията да се разглежда без каквито и да било финансови разчети за последиците от нейното осъществяване. Не сме съгласни акции на работниците да бъдат включвани във фонд без пазарна оценка, защото е несправедливо всички да получат еднакви дялове от фонда, а да правят различни вноски в него.
Ние предлагаме:
1) Да се промени настоящият проект, така че ясно да отразява нуждите на хората и да решава по прагматичен и законов път затрудненията, пред които са били изправени до този момент, включително формализма и ненужната документация.
2)  Да се намалят необосновано високите такси и разходи. В момента те отблъскват акционерите, а в някои случаи са по-високи дори от стойността на книжата. Това може да се случи и веднага – с промени в някои наредби, правилници и тарифи. До голяма степен това зависи от волята на самия Централен депозитар и инвестиционните посредници.
3) Да се въведе услуга за дистанционно управление на акциите от страна на собствениците, което ще спести пари, време и административни процедури на хората.
4) Да се обърне специално внимание на опростяването на процедурата за наследяване на акции, за което главна роля ще има законодателят.