Подписаха колективен трудов договор с Детско и училищно здравеопазване-Дряново

На 25 февруари бе сключен нов колективен трудов договор с Детско и училищно здравеопазване в Дряново между кмета Мирослав Семов и председателя на синдикалната организация към КНСБ Иван Пенчев.

Детско и училищно здравеопазване – Дряново обединява медицинските специалисти и помощен персонал от детска ясла и здравните кабинети в учебните заведения на територията на община Дряново.

С помощта на Областния координатор на КНСБ Росица Йонкова, те постигнаха редица договорености, които надграждат браншовия колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”.

Основният платен годишен отпуск за всички служители, страна по договора, независимо от трудовия стаж, е в размер на 22 работни дни. Тези с изгубена трудоспособност 50 и над 50% имат право на основен платен годишен отпуск от 28 работни дни. За работа при специфични условия на труд, допълнителният отпуск за медицинския персонал е 12 дни, а за помощния – 8 дни. Освен това, всеки синдикален член получава допълнителни 2 работни дни платен годишен отпуск.

Постигна се по-висок от договорения в браншовия колективен трудов договор за отрасъл „Здравеопазване” размер на основните месечни стартови заплати за помощния персонал в Детска ясла. Служителите и през тази година получават право на СБКО, в размер на 3 на сто от брутната работна заплата и работно облекло, в размер на не по-малко от 100 лева за работещите в детска ясла и не по-малко от 200 лв. за медицинските специалисти в кабинетите в учебните заведения. Реализираните икономии от фонд Работна заплата в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинския бюджет, ще се предоставят като Допълнително материално стимулиране /ДМС/ през годината.

Договореностите между ръководството на община Дряново и КНСБ се реализират ежегодно в добър социален диалог. Общинският колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване влиза в сила от 23 февруари и е със срок не повече от една година.