Декларация от балканската синдикална конференция за 100- годишнината на МОТ

Ние,  като представители на синдикалните конфедерации от Югоизточна Европа, членуващи в МКП и като част от Паневропейския регионален съвет (ПЕРС) на МКП, събрани в София на 22-23 април 2019 г., издигаме своя глас за Нов социален договор, който да бъде приет от Международната конференция по труда през м. юни тази година, и за силни действия за гарантиране правото на свобода на сдружаване и колективно договаряне, особено в нашия регион.

 • Изразяваме общото си одобрение и удовлетворение от  доклада на Глобалната комисия на МОТ за бъдещето на труда „РАБОТА ЗА ПО-СВЕТЛО БЪДЕЩЕ“ и намираме, че той съдържа забележителни постановки, отразяващи реалното състояние на тристранните отношения в световен мащаб и същевременно съдържа насоки, провокиращи размисъл и даващи отправни точки за работа в средно и дългосрочен план, с оглед реализацията на идеите за адаптиране на субектите на трудовите отношения към Четвъртата индустриална революция.
 • Считаме за необходимо да се извлече максимална полза от възможностите, предоставени от тези трансформационни промени, за да се създаде по-добро бъдеще и да се осигури икономическа сигурност, равни възможности и социална справедливост, с крайна цел – укрепване на всички общества и подобряване на тяхното благосъстояние.
 • Очертаните в Доклада три стълба на действие и 10 Препоръки ще стимулират икономическия растеж, справедливостта и устойчивостта за настоящето и бъдещите поколения в нашите държави. Приветстваме предлагането на нов дневен ред, който да бъде ориентиран към човека, като поставя хората и работата им в центъра на икономическата и социалната политика и бизнес практиката.
 • Обръщаме специално внимание на призива на МОТ всички заинтересовани страни да поемат отговорност за изграждането на справедливо бъдеще на труда. В основата на това бъдеще са спешните действия за укрепване на социалния диалог и колективното договаряне.
 • Призоваваме за промяна в правилата за постигане на нов социален договор, в който синдикатите играят ключова роля. Предупреждаваме политическите елити, че ако не направим необходимите корекции, за да постигнем нов социален договор, икономическите и социалните различия ще нарастват, а това крие огромни рискове пред бъдещето.

Считаме, че в този нов социален договор трябва да залегнат целите за постигане на пълна заетост и справедливо разпределение на създаваните блага за преодоляване на неравенствата в доходите и богатствата.

Новият социален договор следва да предоставя на всички работници, независимо от техните договорни споразумения или трудов статут:

 • универсално право за Учене през целия живот;
 • универсална гаранция за труда, включваща основни принципи и права на работното място, стандарти за безопасност и здраве при работа, достойна заплата за издръжка и ограничение на максималното работно време;
 • универсална социална защита.

Призоваваме Международната конференция на труда, която ще се проведе през юни 2019 г., да включи в новия социален договор разпоредби относно:

 • Признаване, че трудовите, социалните и синдикалните права попадат извън обхвата на пазарната конкуренция;
 • Задължителна комплексна проверка (“дю дилиджънс”) по глобалните вериги за доставки на мултинационалните компании;
 • Договаряне на регионални и под-регионални минимални стандарти за заплащане и условия на труд, съобразени с международните трудови стандарти;
 • Нови социално-икономически глобални показатели извън БВП за измерване на социалното и икономическото развитие и благосъстоянието.

По време на разискванията и дискусиите на конференцията ние отбелязахме нарушенията, както в правните системи, така и в практиката, на свободата на сдружаване и колективно договаряне в Югоизточна Европа като общо явление.  Ролята на държавата за осигуряване на правни разпоредби, но също така и за гарантиране на практическото прилагане на закона е от решаващо значение. Затова ние изискваме всички съответни национални парламенти, правителства и работодателски организации:

 1. Да създадат национални тристранни алианси (в дух на отговорен социален диалог), последвани от тристранен алианс на страните от ЮИЕ за справяне с предизвикателствата и възможностите на Бъдещето на труда на национално, подрегионално и регионално ниво, и за разработване на стратегия за РАБОТА 4.0 за ЮИЕ.
 2. Да обединят усилията си и да осигурят въвеждането и прилагането на универсалната гаранция за труда, както е посочено в проекто декларацията по повод стогодишнината на МОТ.
 3. Да създадат благоприятна среда и условия в региона на ЮИЕ и да гарантират на практика свободата на сдружаване в синдикати и ефективното колективно договаряне, включително секторното колективно договаряне.
 4. Осигуряване на колективно представителство на работниците и работодателите чрез социален диалог като обществено благо, активно насърчавано чрез обществени политики.
 5. Да насърчават и укрепват тристранния и двустранния социален диалог, както и действителното колективно договаряне, като единствения балансиран механизъм за постигане на по-справедливо разпределение на произведеното богатство.