КНСБ и БЧК – Габрово с обучителна кампания в навечерието на Световния ден за безопасност и здраве при работа

В навечерието на 28 април – Световния ден, посветен на безопасността и здравето на работното място, както и на паметта на трудещите се по целия свят, които са загубили живота си в следствие на трудовa злополукa или професионалнa болест, Регионалният съвет на КНСБ – Габрово и Областният съвет на БЧК – Габрово реализираха информационно-обучителна кампания в социални услуги на тема „Безопасност и здраве при работа. Оказване на първа помощ на работното място”.

Инициативата се откри от заместник-областния управител на област Габрово и председател на Областния съвет по условия на труд – г-жа Мария Пенева и областния координатор на КНСБ – г-жа Росица Йонкова.

Кампанията се проведе на 22 април 2019 г. в Дневен център за деца и младежи с увреждания – Габрово и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Габрово и включваше обучителни срещи и консултации с работници и служители за запознаване с основните положения, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, превенцията на трудовия травматизъм и оказването на първа помощ на работното място.

Лектори в обучителните срещи бяха: д-р Георги Шандурков – Председател на Областния съвет на БЧК – Габрово и Радка Гичева – Национален координатор на ФНСОЛП – КНСБ.

По оперативни данни на НОИ през 2018 са установени 2914 бр. трудови злополуки (2911 през 2017 г.), от тях 1140 станали с жени. През годината са регистрирани 92 бр. смъртни трудови злополуки (94 през 2017 г.) и 7 трудови злополуки, довели до инвалидност. Най-голям е броят на смъртните случаи при трудови злополуки в икономическите дейности от сектор „Строителство” – 14 бр. (20 – 2017 г.), следван от „Сухопътен транспорт” -12 бр., „Растениевъдство, животновъдство и лов” – 7 бр. В сектор „Търговия”, който включва търговия на едро и търговия на дребно,  са констатирани най-голям брой трудови злополуки – общо 264 бр., следван от сектор „Държавно управление”- 232 бр. и „Строителство” – 223 бр. Загубените в резултат на трудови злополуки календарни дни за 2018 г. са 193 0454.

По данни на НОИ в област Габрово настъпилите злополуки през 2018 г.  са 56 броя. От тях за 54 броя са признати за трудови. Няма трудови злополуки, довели до трайна инвалидност, две са трудовите злополуки, довели до смърт.

По икономически дейности допуснатите злополуки в област Габрово са във фирми от производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, производство на: хранителни продукти, текстил, облекло, дървен материал, химични продукти, изделия от каучук  и пластмаса, основни метали, метални изделия и др.

 

Регионален съвет на КНСБ – Габрово