КНСБ иска 1,270 млрд. лв. повече от бюджета за заплати

КНСБ иска 1,270 млрд. лева повече от бюджет 2020 за увеличение на заплатите. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на журналистически семинар “Жизненият стандарт – във фокуса на медиите” в с. Белчин. Съорганизатор на събитието е Фондация “Фридрих Еберт”.

В предучилищното и училищното образование са нужни допълнително не по-малко от 514 млн.лв. спрямо бюджета за настоящата година, иска Синдикатът на българските учители. 470 млн. лв. са за увеличение работните заплати на педагогическите специалисти с 20 на сто, а 44 млн.лв. са нужни за 10% ръст на възнагражденията на непедагогическия персонал с цел компенсиране увеличението на минималната работна заплата за страната.

В държавната администрация заплатите трябва да се увеличат с 20 на сто, обяви председателят на ФНСДУО Кръстьо Боянов. Отделно от това трябва да се вдигнат с 20% единните разходни стандарти (ЕРС) за делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. Исканите средства за това са приблизително 560 млн. лв.

Синдикат „Огнеборец“ иска в Бюджет 2020 да бъдат заложени допълнителни средства в размер на около 275 млн. лв. за увеличение с 20% на възнагражденията на служителите във ведомството. Това са около 160 лв. в абсолютен размер.
В сектор здравеопазване има напрежение относно равнището на заплащане на труда, налице е и застаряване на медицинския персонал. Средната възраст на персонала е над 55 години. Съществува диспропорция в заплащането, както между отделните специалисти, така и между отделните категории персонал. Поради ниските нива на възнаграждения на професионалистите по здравни грижи няма интерес за придобиване на професиите медицинска сестра, лаборант, рехабилитатор, лекарски асистент и др. В страната липсват над 30 000 специалисти по здравни грижи, заяви д-р Пламен Радославов от Федерацията на синдикатите в здравеопазването.
КНСБ и ФСЗ настояват по бюджета на Министерство на здравеопазването да бъде предвидено допълнително финансиране спрямо предходната година в размер на 85 млн.лв., в това число 35 млн.лв. за разходи за персонал на лечебните здравни заведения и структури, което ще даде възможност за достигане на договорените минимални начални заплати по категории персонал в КТД – отрасъл „Здравеопазване“ 2018 и 50 млн.лв. за изплащане на дейност на лечебни заведения за болнична помощ извън дейностите, финансирани от НЗОК.

По отношение средствата по бюджетите на общините за функция „Здравеопазване“ е нужно да бъдат осигурени допълнително 25 млн.лв. спрямо бюджета за 2019 г. отново с цел да бъдат достигнати минималните начални работни заплати по категории персонал съгласно подписания КТД за отрасъла. Необходимо е да се предприемат и действия за постепенно изпълнение на съотношение 1:2:3 на минималните начални работни заплати (санитар, професионалист по здравни грижи, лекар)
В земеделието заложените средства са недостатъчни не само за увеличение на работните заплати, а и биха предизвикали и трудности при функционирането на системите, обяви председателят на земеделския синдикат Светла Василева.

Те искат:

Да бъдат увеличени с 15 млн.лв. средствата за персонал в бюджета на МЗХГ, което ще даде възможност за увеличение на работните заплати с 15% (в диапазона 85-180 лв.) на работещите във второстепенните разпоредители;

За Селскостопанска академия да бъде предоставен трансфер в размер на 30 млн. лв., т.е да бъде увеличен с 5 млн.лв. в сравнение с 2019 г., което ще позволи осъществяването на научно-приложната дейност, отговаряща на същността и потребностите на Селскостопанска академия, като положителният ефект върху равнището на възнагражденията ще бъде в рамките на около 15% (отново в диапазона 85-180 лв.);

Съюзът на българските музикални и танцови дейци настоява по бюджета на общините за 2020 г. да бъде отпуснато допълнително целево финансиране за увеличение на работните заплати в долуизброените общински и културни институти и структури в общ размер на 1.96 млн. лв., пък каза председателят му Станислав Почекански.
СТСБ настоява за 20 на сто ръст на възнагражденията в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИА ППД), каза лидерът Екатерина Йорданова. Трябват допълнителни средства за Многопрофилна транспортна болница гр. Пловдив.

По бюджета на Столична община пък са необходими 20 млн. лв., за да се изпълни договореното увеличение с 10 на сто на заплатите на шофьорите в градския транспорт, каза още лидерът на транспортния синдикат.