Пламен Димитров, президент на КНСБ е член на УС на Европейския орган по труда

Пламен Димитров, президент на КНСБ е член на Управителния съвет на Европейския орган по труда. УС на ЕОТ се състои от 28 представители на страните членски на ЕС, двама представители на ЕК, независим експерт от ЕП  и четирима членове, представляващи междуотраслови организации на социалните партньори на равнището на Съюза, с равен брой представители от профсъюзите и организациите на работодателите

По повод на церемония по откриването и първо заседание на УС на ЕОТ, председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Органът ще предоставя на работниците и работодателите по-добра информация относно техните права и задължения, както и ще подкрепя националните органи по труда в техните трансгранични дейности. Това ще подпомогне пряко милионите европейци, които живеят или работят в друга държава членка, както и милионите предприятия, които извършват трансгранична дейност в ЕС. Като такъв органът по труда е още една важна стъпка към по-интегриран европейски пазар на труда, основан на доверие, надеждни правила и ефективно сътрудничество.

Като член на ЕКП чрез своя президент Пламен Димитров, КНСБ е единствения национален представител на социалните партньори на равнище ЕС в УС на ЕОТ.

Европейски орган по труда ще даде възможност за подобряване на трудовата мобилност в целия Европейски съюз. ЕОТ ще допринесе също за подобряване на достъпа до актуална и адекватна информация в подкрепа на работниците и бизнеса, които извършват трансгранични дейности и ще насърчи административното сътрудничество между националните органи на пазара на труда.