КНСБ договори споразумения за сътрудничество с кандидати за кметове в страната

КНСБ отдава изключително значение на свободните избори като инструмент на представителната демокрация и винаги сме призовавали нашите членове активно да участват, защото от индивидуалния вот на всеки един от нас зависи качеството на нашия живот и труд. Предстоящите местни избори са важни, с оглед на това, че кметът и общинският съвет са органите, които определят приоритетите в социално-икономическото развитие на общината и града.

Като представител на хората на наемния труд, за КНСБ е приоритетно да създаде необходимите предпоставки и да съдейства за развитие на социалния диалог с новосформираната местна власт. В ежедневната си дейност синдикатът винаги е разчитал на равнопоставеността и партньорството при решаването на всички проблеми на общинско равнище, свързани със заетостта, безработицата, доходите и жизненото равнище на населението. Неоспорим факт е, че където има диалог и конструктивизъм, резултатите са в полза на местната общност.

В тази връзка бяха проведени срещи-дискусии с кандидати за кметове в цялата страна, на които бяха обсъдени политическите програми и визии на кандидатите за управление и развитие на съответните общини, както и бяха представени нашите синдикални искания към местната власт. В резултат на срещите и след обстоен анализ на социалния диалог на местно ниво, органите на КНСБ взеха свои решения за подкрепа на нови или стари кандидатури за кметове, като водещо значение имаше именно постигнатото до момента и нагласите за активно сътрудничество и ефективен социален диалог при решаването на проблемите на трудовите хора и населението като цяло в общината.

В редица общини за предстоящите местни избори регионалните структури на КНСБ взеха решение, на заседание на органите си, да подкрепят отделни кандидати за кметове, издигнати от широк спектър политически формации: ГЕРБ, БСП, ДПС, СДС, независими кандидати както и издигнати от местни коалиции.

С кандидати на ПП ГЕРБ – Димитър Николов – за община Бургас, Даниел Панов – за община Велико Търново, Иван Портних – за община Варна, д-р Атанас Камбитов – за община Благоевград, Таня Христова – за община Габрово, Живко Тодоров – за  община  Стара Загора, Николай Зайчев –за община Пещера, Никола Белишки – за община Панагюрище.

С Йорданка Фандъкова, издигната за  кандидат за кмет на София, бе подписано споразумение, което е продължение на меморандума, разписан преди местните избори през 2015 г. Оценката на федерациите към КНСБ е, че голяма част от залегналото в меморандума е изпълнено и резултатите са положителни, което трасира пътя за ново споразумение.

Въз основа на решение на Координационния съвет на КНСБ от 24 септември т.г., подкрепено с мнозинство от основните членове, бе подписано споразумение с кандидата за кмет на София. В него са залегнали конкретни текстове и ангажименти предложени от основните членове на Конфедерацията.

 С кандидати на БСП – с Борис Николов – за община Белоградчик и Владимир Георгиев – за община Самоков.

С издигнати от  ДПС – за община Кирково с Шинаси Сюлейман, за Черноочене с Айдън Осман, за Крумовград – със Себихан Мехмед, за община Лозница – със Севгин Шукри, за община Завет – с Ахтер Велиев и за община Руен – с Исмаил Осман.

КНСБ подкрепи инж.Алекси Кисяков – независим кандидат за община Челопеч и Емил Иванов, който е кандидат-кмет за община Своге, издигнат от местна коалиция „Движение „Напред България“.

 Договорени бяха общо 19 споразумения  за сътрудничество с поети ясни ангажименти по приоритетните за синдиката теми в следните основни области:

  • Приоритетно издигане на социалния диалог на регионално равнище при

защита на фундаменталните права на работното място и в тази връзка, създаване на Съвети за тристранно сътрудничество на ниво община, където до този момент не са изградени или тяхната работа се нуждае от активност и ново съдържание;

  • Учредяване на Общински Съвет за Тристранно сътрудничество – София, като КНСБ изготви  Проект на Правилник за работата на Съвета;
  • Сътрудничество в подкрепа на свободното синдикално сдружаване, стимулиране на колективните преговори за финансиране на дейности от общинските бюджети;
  • Съвместни действия за финансово осигуряване на конкретните договорености в КТД свързани с повишаване на работните заплати, обучението, квалификацията и преквалификацията, осигуряване на работно облекло, финансиране на  транспортните разходи, както и други конкретни стъпки, водещи до подобряване на условията за труд, доходите и постигане на стабилност на работещите в общинските дейности и общинските фирми;
  • Предприемане на  необходимите конкретни действия за подобряване

на социалния диалог и колективното договаряне в   „Топлофикация София“ ЕАД, както и такива гарантиращи  бъдещето на дружеството;

  • В сферата на ВиК услугите – увеличение на работните заплати и прекратяване случаите на антисиндикални и дискриминационни практики в „Софийска вода” АД;
  • В областта на образованието приоритетно значение да има разширяването на достъпа до всички степени на образование и задържането на учениците в образователната система, както и разработване на политики за увеличаване и постигане стабилност на работните места на педагогическия и непедагогическия персонал в учебните звена;
  • Развитие на обществения транспорт и транспортната инфраструктура, канализацията на населените места, обновяването на транспортния парк, осигуряващ безопасен, удобен и екологичен транспорт. Общинското транспортно дружество във Варна (като и в София и в Бургас) приема и се задължава да увеличава Фонд „Работна заплата“ с минимум 10% за всяка календарна година от следващите три години (2020, 2021, 2022 г.), което да позволи увеличението на работните заплати на персонала в дружеството не по-късно от 1 март за всяка съответна година;
  • В направление „Здравеопазване“ усилията ще са насочени към повишаване на стартовите заплати на професионалистите по здравни грижи, разкриване на нови яслени групи, осигуряване на средства за обновяване на болничните заведения, ежегодно договаряне на основните работни заплати по категории, в рамките на единните разходни стандарти за съответната година;
  • Подобряване на условията на труд и заплащането на работещите в сферата на социалните услуги като ежегодно през м.декември се договаря разпределение на средствата по единните разходни стандарти, по бюджетните параграфи, в съотношение не по-малко от 60:40 разходи за персонала и разходи за издръжка.