КНСБ: За да се осигури предвиденото увеличение на работните заплати, трябва да се извършат корекции за някои бюджетни сектори

В секторен разрез на политиката по доходи от труд Бюджет 2020 предлага:

  • В бюджетния сектор като цяло – увеличение средно с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения.
  • В сектор „Средно образование“ – допълнителни средства в размер на 360 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал.
  • В сектор „Здравеопазване” – допълнително увеличение на бюджета за болнична помощ с 233 млн. лв. за 2020 г., които да послужат за достигане на договорените в КТД минимални нива на заплащане за лекари и професионалисти по здравни грижи. Това трябва да стане факт чрез Националния рамков договор за 2020 г. между НЗОК и БЛС.

КНСБ отчита като положителни направените стъпки в Проектобюджета за увеличение на заплатите за 2020 г., но обръща внимание, че в редица случаи увеличението е недостатъчно добре разчетено.

Реалният процент на увеличение на основната месечна заплата на служителите в сектор „Държавно управление” ще е под 10%, независимо от по-големия процент увеличение на ФРЗ. Поддържаме искането си за 20% увеличение на ФРЗ по ведомства, за да бъде постигнато увеличение на заплатите над 10%, което ще доведе до положителен ефект при прилагането на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация с последните изменения през 2018 и 2019 г.

В сектор „Средно образование” договореното в КТД увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти е с 20%, а горепосочените допълнителни средства от от 360 млн. лв. осигуряват едва 15-17%. Би било редно в Бюджет 2020 г. за средно образование да се отпуснат допълнително още 110 млн. лв. за увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти.

КНСБ счита, че е необходимо да се намерят допълнителни средства в рамките на 6 млн. лв. за училищно и детско здравеопазване, за да се изпълни КТД и за тези медицински специалисти. По този начин, освен за болничната помощ, ще бъде възможно осигуряването на достатъчно средства за достигане на договорените в КТД начални работни заплати и за професионалистите по здравни грижи в детското и училищно здравеопазване.

Предвиденото увеличение на разходите за персонал на Министерството на земеделието, храните и горите от 10 736,9 хил. лв. покрива дефицита на министерството за 2019 г. При условие, че до края на 2019 г. не бъде  преодолян формираният дефицит, изключително трудно ще се приложи увеличението на работните заплати в структурните звена. Необходимите допълнителни средства за МЗХГ са 10 милиона  лева.