Позиция на ВОН-КНСБ за ситуацията в Стопанска академия “Димитър А. Ценов” – Свищов

След много разговори и бягство от отговорност за лошото си управление, ректорът на Стопанска академия – Свищов доц. Иван Марчевски призна вината си за подписаната на 13 ноември заповед за изплащане на 60% от брутното трудово възнаграждение за ноември 2019 г. Това стана на среща с Националния синдикат ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА-КНСБ, академичната общност и в присъствието на министъра на образованието Красимир Вълчев и кмета на общината Генчо Генчев. Причината за заповедта е липсата на финансов ресурс за изплащане на пълния размер на заплатите.

Сагата започна на 22 ноември 2017 г., когато на синдикалното ни събрание пое ангажимент да промени начина за формиране на трудовото възнаграждение на ръководния състав и да отмени начисляването на клас за прослужено време върху определените възнаграждения за ръководна длъжност, което на практика не се случи. След сигнал на НБС „ВОН – КНСБ“ за установени нарушения и в други държавни висши училища при формиране на допълнителното заплащане на академичния състав с ръководни функции, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев изпрати писмо на 30 април 2018 г. В него настоява за промяна в начина на формиране на трудовото възнаграждение на управленския състав и привеждането му в съответствие с трудовото законодателство.

При проведените след това разговори със синдикат ВОН-КНСБ ректорът отказа да се съобрази с указанията на министъра с обяснението, че и в други висши училища начисляват клас за прослужено време върху доплащанията за ръководни длъжности и не вижда причина за предприемане на действия, водещи до намаляване на работните заплати. Никой от ръководния състав не е запознат със съдържанието на писмото. То получи гласност чрез електронните медии през февруари 2019 г., а фактическата промяна на начина на формиране на работните заплати на ръководния състав стана факт през май 2019 г. Така, за периода 2016 – 2019 г., неправомерно са начислени и изплатени 250 000 лв. 

На основата на тези факти е необосновано да се търси финансова и морална отговорност от членовете на ръководния състав за „неправомерно“ получени средства. Отговорността е единствено и изцяло на работодателя: неизпълнен ангажимент пред членовете на Синдиката, неглижиране на писмо, получено от принципала – Министъра на образованието и науката, незачитане мнението на Синдиката и клаузите на КТД.

Отговорност за финансовото състояние на СА носи най-вече ректорът. Но такава трябва да се търси и от Председателя на Контролния съвет – проф. Иван Върбанов. Първо, защото като основна фигура в инициативния комитет е издигнал кандидатурата на настоящия ректор и второ, поради неизпълнение на вменените му функции за контрол на протичащите в Академията процеси, в това число и въпросите, касаещи финансовото ѝ състояние. Председателят на Общото събрание пък изпълнява функции в съответствие със ЗВО (чл. 29). Той няма правомощията да оказва влияние върху финансовото управление на ВУ.

От Националния синдикат ВОН-КНСБ сме категорични, че лошото финансово положение на академията в Свищов се дължи на неразумно управление и надвишаване на разходите над очакваните приходи. Ректорът е плащал големи суми, добавени не само към неговата заплата, а и към всички ръководни кадри, на хора на втори трудов договор и т.н. като целта вероятно е била да си осигури спокойствие и подкрепа. По-голямата му вина е, че не е предоставял точната информация, че е игнорирал синдикатите, че е нанасял обиди и квалификации към синдикалисти, които сме доброволци и не взимаме пари, за да защитаваме хората.

Доц. Марчевски е посегнал и на преходния остатък, който от 7 млн. лв. през 2016 г. вече е на нула. Подвел е колегите си като е намалил самоволно базата си за прием на студенти в държавна поръчка – за учебната 2016-2017г. е можел да приеме 900 студенти държавна поръчка, но е решил 200 от тях да са в платена форма, като по този начин са нанесени финансови щети на Академията.

Отделно студентите в платена форма не заплащат на 100% стойността на цялото обучение. Така напр. държавната субсидия за обучение на студентите – в размер на 70% за тази учебна година, е 1016 лв., а останалите 30% студентите внасят в Академията  и тя е около 460 лв. за двата учебни семестъра на академичната година. На студентите в платена форма на обучение се удвоява таксата, но тя не покрива напълно средствата, които в случая трябва да са 1476 лв. Вместо това студентите в платено обучение заплащат 920 лв. Следователно разликата е в ущърб на Академията, преподавателите, а и е дискриминация спрямо останалите студенти. Необходимо е да се подчертае, че този период съвпада с намаляване на броя на студентите в държавна поръчка за специалностите „Икономика, администрация и управление“, като то започва от още по-ниска база. Това води до редуциране броя на студентите, а от там и на по-малко средства от държавата. Студентите в СА през 2019 г. вече са 2680 (през 2017 г. са 4975).

Административният персонал в Стопанската академия е от 222 човека, включващ ректор с две секретарки, четирима зам.-ректори, 10 броя обслужващи звена, 22 броя обособени звена, 33 чистачки  (на две смени), 22 портиера и т.н., а преподавателите са 179. Заплатата на асистент е 748 лв., колкото е и на организатор хранене, а на гл. ас. е 870 лв. – колкото на ръководител ремонти и поддръжка.  В изнесения в София офис работи мениджър срещу 2005 лв. (заплата, каквато не получава никой от неакадемичния състав на СА), а организатор на офиса – срещу 1040 лв. Заплатите на доцентите в Академията са 1143 лв., а на професорите – 1777 лв. Затова сме възмутени и омерзени.

Синдикалната организация в Академията оспори заповедта за изплащане само на 60% от заплатите пред Инспекцията по труда заради това, че в нея липсват икономически мотиви, не е съгласувана с профсъюза. В заповедта са пропуснати заемащите  ръководни длъжности във висшето училище, в това число самият ректор, зам.-ректори, декани, директори, ръководители катедри и др., вкл. и лицата, назначени по допълнителен трудов договор по чл. 110 от КТ при същия работодател, което представлява  „двоен стандарт“ и дискриминационно отношение към редовите преподаватели, работници и служители.

Синдикат ВОН-КНСБ призовава ректора да върне неправомерно надвзетите суми, дадени на ръководните кадри за целия период на управление от 2016 г. досега, които по предварителни/приблизителни изчисления са в размер на четвърт милион лева и за които ръководните кадри не би трябвало да носят отговорност, доколкото те по никакъв начин не са били информирани за поетите от него ангажименти.

До края на месеца са необходими незабавни действия и  преговори за нов дизайн на работните заплати със синдикатите, така, както е в разпоредбата на Наредбата за структура и организация на работната заплата!

На вече организираното Общо събрание на 2 декември 2019 г., когато ще се гласува вот на недоверие на ректора на СА и търсене на решение за възстановяване на неправомерно раздадените с лека ръка средства, за да се предоставят на хората в пълен размер заработените заплати, ВОН-КНСБ ще съдейства, но само ако се ангажират компетентни и отговорни колеги, които да РЪКОВОДЯТ СА-Свищов, СЪОБРАЗНО ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА!

 

доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на ВОН-КНСБ