Над 40 хил. подкрепиха до момента националната акция „Заедно да защитим труда си

Над 40 хил. подписа са събрани към момента от КНСБ в националната акция на работеща България „Заедно да защитим труда си“. Тя се провежда от началото на октомври съвместно с КТ „Подкрепа“ и цели да се сложи ред и да се увеличи заплащането за нощен труд, да се въведе сумарно изчисляване на работното време само за производства с непрекъсваем режим на работа, да се гарантира реалното заплащане на извънредния труд.

Организацията на трудовия процес и правилното прилагане на нормативните изисквания, свързани с работното време, винаги са били обект на дискусия от страна на синдикатите и търсене на решения за недопускане на нарушения. Продължителната работа при специфични условия и рискове за живота и здравето на работниците влияе върху личния и семейния живот, претоварва и стресира, и създава несигурност при работа и несправедливост при заплащането на извънредния и нощния труд. Това е и една от основните причини за липсата и напускане на квалифицирана работна ръка.

Все повече расте недоволството и се увеличават сигналите на работници и  синдикални представители свързани с разпределението на работното време, неосигуряване на задължителните почивки, нерегламентирано полагане и прикриване на извънреден труд с “компенсации” и неговото неплащане с определеното в закона или КТД увеличение.

Неспазване на регламентираното работно време е основно нарушение наред с тези по заплащането на труда, което Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” установява с проверките на трудовите и осигурителните отношения. Над 50% от извършените нарушения във всички сектори, санкционирани от инспекцията по труда, са свързани пряко или косвено с нарушения на работното време.

Има случаи, при които нарушенията дори не могат да се установят от проверките на контролните органи, а издадените предписания и актове показват само айсберга на проблема – порочни практики в прилагането на сумираното изчисляване на работното време, дежурства (времето на разположение) и несправедливо отчитане и заплащане на полагания извънреден труд.

Безразборното и лишено от основания, ясни критерии за допустимост, прилагане и контрол на сумираното изчисляване на работното време във всички производства и икономически сфери, даде път за прикриване на такива нарушения и то не от сега.

Затова допринесе промяната в правната уредба, касаеща по-свободен режим при организацията на работното време, както и тълкуванията, които се правятВ резултат се стигна до несъответствие и нарушение на Конвенция № 1/1919г. на МОТ за работното време, ратифицирана от България 31.10.1921г. и Директивата 2003/88/ЕО за организацията на работното време, с което се позволи работната седмица да не е до 48 ч., а до 56 ч. Удължи се и максималният период на отчитане на сумираното работно време до 6, вместо до 4 месеца.

Необходимо е  отговорните държавни институции да изпълнят спешно задълженията, посочени в Конвенция № 1 /1919г. на МОТ за въвеждане и регламентиране на разрешителен режим при  сумираното отчитане на работното време.

Въвеждането на сумираното изчисляване на работното време се превръща в проблем за редица предприятия от индустриалния сектор, от търговските вериги, хотелиерството и ресторантьорството, от транспорта, услугите, включително и за публичния сектор и държавните служители и т.н.

ПРИЗОВАВАМЕ всички български граждани солидарно да  подкрепят НАЦИОНАЛНАТА АКЦИЯ във всички сектори на икономиката с настояване  за промяна в трудовото законодателство.

В подписката можете да се включите ТУК