Позиция на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ръководството на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец” изразява несъгласието си с подготовката, както и с предвидените изменения в проекта на Наредба за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР.

В същия се предвижда работните смени на пожарникарите и спасителите да бъдат с различна продължителност, с което значително ще се затрудни организацията и дейността по извършването на пожарогасителната и спасителна дейност, неотложни аварийно-възстановителни работи и всички останали задължения, вменени на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР със Закона за Министерство на вътрешните работи.

С приемането на тази разпоредба тотално ще бъде нарушен един основен принцип в пожарникарската професия – работата в екип, въз основа на който се уповават бързата реакция и отработването на произшествието с минимални загуби за населението.

С недоумение отбелязваме факта, че в проекта на Наредбата не съществува текст за преизчисляване на положен нощен труд към дневен такъв при положение, че има заведени стотици съдебни дела срещу МВР, които в 90 и повече % се губят от ведомството. Считаме липсата на такава разпоредба в предложения за обсъждане подзаконов нормативен акт за безотговорност, която води и ще доведе до заплащането от бюджета на МВР на излишни съдебни разноски и то в не малък размер с оглед обема на заведените съдебни дела от служители на МВР към своя работодател.

Националният синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец” настоява за преразглеждане на предвижданата промяна, касаеща смесването на смени с различна продължителност и преизчисляването на нощния труд към дневен и се надява, че няма да се наложи да се предприемат законови мерки с цел защита правата на своите членове.

Управителен съвет на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”