Най-важното в дейността на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово през 2019 г. и какво предстои през 2020 г.

Колективното трудово договаряне заема основна част от работата ни. Чрез него и през 2019 г. традиционно договорихме с работодателите по-високи размери на работната заплата, допълнителни възнаграждения и обезщетения, по-голям размер на отпуските, по-висок „клас прослужено време”, работно и униформено облекло, както и мерки за подобряване условията на труд и др.  Освен сключените колективни трудови договори на ниво предприятие, договорихме и подписахме общински колективни трудови договори в сферата на здравеопазването и образованието в общините на област Габрово.

– Продължаваме развитието на активен социален диалог и сътрудничество със социалните партньори на двустранно и тристранно равнище. Подписахме предизборно споразумение за сътрудничество с Таня Христова в Габрово за запазване, задълбочаване и доразвиване на постигнатото през новия мандат.

– Разширихме синдикалната си маса като увеличихме членовете си във вече съществуващи предприятия и създадохме нови структури.

– Медицински специалисти, членове на КНСБ от областта участваха в Националния протест на 7 октомври. В резултат на него бе постигнато допълнително финансиране за болнична помощ през 2020 г. в размер на 200 милиона лева, ¾ от които трябва да се разпределят за работни заплати.

– През годината наред с основната ни работа реализирахме поредица от инициативи насочени както към хората на труда, така и към нашите синдикалисти, към младежите, възрастните хора и децата.  Реализирахме обучения по промените в трудовото и осигурителното законодателство, здравословните и безопасни условия на труд, фирмените политики за поведение на служителите в социалните мрежи.

И тази година реализирахме образователната кампания за ученици „Моето първо работно място”, съвместно със Синдиката на българските учители и Министерството на образованието и науката. Бяха обучени учители от професионалните гимназии на област Габрово, които в последствие запознават зрелостниците с правата и задълженията им на работното място. Преподаватели на КНСБ влизат и в часа на класа. Осъществихме информационни кампании за Световния ден по безопасност и здраве при работа, Деня на труда, както и свързани с инициативата на КНСБ „Сивото убива” за превенция на недекларираната заетост.

– И през 2019 г. синдикалните ни членове продължиха да ползват услугата Национална взаимоспомагателна каса на КНСБ, която се стреми да насърчава взаимопомощта и спестовността.

– Договаряме отстъпки за синдикалните ни членове в търговски обекти на регионално и национално ниво.

– Продължаваме да работим по националната подписка „Заедно да защитим труда си”, организирана от КНСБ и КТ „Подкрепа”. Целта й е значително увеличаване на заплащането за нощен труд и за време на разположение  като функция от МРЗ за страната, въвеждане на сумирано изчисляване на работно време само за производства с непрекъсваем технологичен режим на работа, гарантиране на реалното отчитане и заплащане на положения извънреден труд при сумирано изчисляване на работно време.

Годината, която изпращаме, не беше лека, но тя ни сплоти и ни вдъхна увереност и сили да отстояваме позициите си. Борихме се за по-добри заплати и условия на труд, заедно преодолявахме трудностите за достоен живот и по-добро бъдеще на децата ни!

Предстоят ни нови предизвикателства в синдикалната ни борба за защита на правата на хората на наемния труд. През 2020 г. цялостната дейност на регионалната ни структура ще бъде под егидата на 30-тата годишнина на КНСБ.

Отправяме надежда към настъпващата Нова година с очакване на повече солидарност, справедливост и добър социален диалог в полза на хората. Нека бъдат благословени и успешни делата на всички!