Минимални работни заплати и зелени клаузи бяха включени в новия колективен трудов договор в металоиндустрията

Минимални работни заплати по категории персонал залегнаха за първи път в новия отраслов колективен трудов договор за търговските дружества с машиностроителни и металообработващи дейности. Той е и първият в България с предвидени „зелени“ клаузи, насочени към разкриване на „зелени работни места“ и въвеждане на мерки с екологична насоченост.

Договорът бе сключен между Българска браншова камара – Машиностроене, Национална синдикална федерация “Метал-Електро”- КНСБ и Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците към КТ”Подкрепа”. През последните 2 г. отрасълът нямаше такъв.

Според разпоредбите от началото на тази година се въвежда минимална работна заплата от 915 лв. за инженери от всички подсектори на машиностроенето. За квалифицирани работници в производството на машини и оборудване и леене на метали възнаграждението е 790 лв., за тези в производството на метални изделия – 760 лв., в производството на автомобили и транспортни средства – 820 лв. Между 730 и 820 лв. е минималната работна заплата в категорията оператори на машини в различните сектори.

Договорено е страните да провеждат действия за повишаване квалификацията на работещите, в съответствие с изискванията на „Индустрия 4.0“.
Колективният договор отразява за първи път у нас новостите, свързани с предизвикателствата, които ще произтекат от плановете на Европейската комисия за т.нар. Зелена сделка. Предвижда се работодателите да информират синдикатите и работещите във фирмите за плановете им за изпълнение на установените от ЕК срокове за намаляване на вредното въздействие на въглеродните емисии на работните места, съобразени с екологичните изисквания и разкриването на нови такива.
Работодателите се ангажират да проследяват нивото на емисиите от техните производства, да разработват планове за постигане на декарбонизация с ясни срокове, които да дават възможност за създаване на нови „Зелени работни места“. При разкриването на такива работодателят ще е длъжен да направи прогнозна оценка на съществуващите и възможни рискове за безопасността и здравето на работниците и да предприеме мерки за тяхното намаляване или премахване. Предвижда се също работодателите, съвместно със синдикатите, всяка година да организират обучения на служителите си за повишаване на осведомеността им за здравните, екологичните и икономически аспекти, свързани с измененията на климата и декарбонизацията.

Договорено е още синдикатите и работодателите заедно да разработват планове за енергоспестяващо управление на производството. Намерението е в колективните трудови договори на ниво предприятие да се акцентира на темите за пестенето на ресурси, качеството на въздуха в работните помещения, използването на енергия от екологично чисти възобновяеми източници, събиране на отпадъците, намаляване на използването на пластмаса за еднократна употреба, споделен и екологичен транспорт, участие в научни изследвания и разработки в областта на екологията, финансирани от глобални фондове и др.

В Европа подобен род колективно трудово договаряне, със залегнали в него зелени разпоредби, става все по-разпространено в държави като Великобритания, Италия, Белгия и др.