Позиция на КНСБ по въведеното извънредно положение и свързаните с него мерки за социално-икономическата ситуация в страната

КНСБ приветства въведените от правителството мерки като навременни и счита, че са стъпка в правилната посока за опазване здравето на гражданите на България. Това е основен приоритет в настоящата ситуация. Смятаме, че мерките биха били по-ефективни, ако се вземат предвид и следните наши предложения:

 • Да се разблокират военно-временните запаси с цел осигуряване на необходимите предпазни средства и се насочат към високорискови професионални групи като: всички медицински лица, работещите в административния сектор, в транспортния сектор – градски транспорт, летища, БДЖ.
 • Настояваме държавата да предприеме необходимите действия за осигуряване на пределни допустими цени на продукти, необходими за ограничаване разпространението на коронавируса.
 • На следващо място трябва да се осигури гарантиране на доходите на работниците, останали временно без заетост чрез компенсиране от държавата като обезщетения или от държавния бюджет, или от Фонда за гарантиране на вземанията, като се разшири възможността фирмите с намалени обороти да получат пари от фонда.
 • Приоритетно да се осигури финансиране на средства за болниците и за лицата, които са на първа линия в борбата с пандемията, като се определи механизмът и начинът на финансиране на медицинския персонал. За целта настояваме за среща със здравния министър Кирил Ананиев.
 • Предвид облекчаване на бизнеса в условията на задаващата се тежка икономическа криза, подкрепяме възстановяването на надплатените суми за природен газ на крайните клиенти на „Булгаргаз“ след споразумението с „Газпром“.
 • Всички забавени и дължими плащания на държавата да бъдат изплатени с оглед предотвратяването на фалити и невъзможност за изплащане на суми към доставчици.
 • Подкрепяме промяна и отлагане сроковете за годишно финансово приключване плащанията на осигуровки и ДДФЛ, подаване и плащане на годишните данъците на физическите лица, съобразно срока на действие на извънредното положение. Да се отложи срокът за плащане на годишния данък печалба за фирми и физически лица, съобразно финансовото състояние на фирмите.
 • За физически лица и фирми да се даде право на разсрочване на кредитни вноски от финансови институции, а при необходимост въвеждане на мораториум върху плащането на ипотеки и/или предоговаряне на условията и рефинансиране на рисковите ипотеки.
 • Предлагаме на ниво предприятия да се свикат комитетите и групите по условия на труд за разглеждане на мерките за осигуряване на безопасност при работа в новата ситуация. Да се допълни оценката на риска на работните места с конкретни мерки за минимизирането му. Да се предприемат мерки за консултиране на работниците за действията, които да предприемат при съмнения за заразяване. Да се информират работниците за риска, включително чрез провеждане на извънреден инструктаж. Осигуряване на дезинфектанти, на подходящи лични предпазни средства – маски, защитни ръкавици и др., осигуряване на специални места за съхранение на използваните предпазни средства. Да се допълнят оценките на риска на работното място, като в разработването да участват представителите на комитетите и групите по условията на труд и службите по трудова медицина.
 • Социалните работници, социалният патронаж да бъдат задължително снабдени с всички предпазни средства. На хората, затворени вкъщи, да бъдат също предоставени дезинфектанти.

 

В Кодекса на труда:

Необходимо е измененията да обслужват както интересите на работниците и служителите, така и на техните работодатели.

 • Предлагаме в КТ да се даде възможност работодателят при извънредно положение да може да променя със заповед работното място на работника и служителя, като работата да се извършва от дома или от определено място, извън обичайното помещение на работодателя. В заповедта да се определя местоположението на работното място, условията за възлагане и отчитане на работата, както и консумативните разходи на работното място. За времето на промяната не се променя възнаграждението на работника и служителя.
 • Предлагаме да се създадат възможности за ползване на отпуск – платен или неплатен, при обявено извънредно положение от различни категории работници и служители, като майки на деца, работници, които се грижат за зависим член на семейството или гледат болен или карантинен член на семейството.
 • При преустановяване на работа поради въведено извънредно положение да се изплаща ежемесечно обезщетение на работника и служителя в размер на 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение от страна на органа, установил извънредното положение, по ред и условия, определени с нормативен акт. Остатъкът от обезщетението, дължимо от работодателя за периода на извънредно положение, да се изплати на работника и служителя от работодателя. Работодателят да има право да издължи целия остатък по обезщетението в срок до два месеца след отмяна на извънредното положение.
 • Да се търси прилагане на по-голяма гъвкавост на вече съществуващите режими на работно време по КТ – удължено, непълно, време на разположение и др.