Становище на КНСБ по проекта на постановление за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение

КНСБ подкрепя като цяло Прооекта на ПМС и анонсираните преди това над 1 млрд. лв. за финансиране на мярката „60/40“. Тя се прилага в повечето държави членки на ЕС, макар и в различни съотношения на държавната субсидия и собствено финансиране. В този си вид потенциалът й е да осигури на над 535 хил. временно неработещи пълно трудово възнаграждение за 3 месеца.

Според нас този потенциал позволява разширяване обхвата на мярката в целия индустриален сектор, който също много силно е засегнат, макар и не пряко от въведения режим на извънредно положение, а от съпътстващите негативни пазарни ефекти. Като критерий за достъп на фирмите предлагаме да се използва – минимум 20% спад в продажбите на годишна база през месеца/или тримесечието, преди подаването на документите. Друг вариант е използването на агрегиран показател от 5 претеглени индикатора (прилаган в ПМС 44 от 2009 г.).

Недоумяваме защо дейността на националните рехабилитационни болници не е включена в мярката, след като със Заповед от 16.03.2020 г. на Управителя на НЗОК незабавно се преустановява плановия прием на пациенти по клинични пътеки в областта на физикалната и рехабилитационна медицина. Всички 13 национални рехабилитационни болници затварят врати, а тази икономическа дейност я няма в Приложение 1.

Поради подобни обстоятелства, породени от кризата и/или извънредното положение, настояваме да бъдат включени и дейностите:
В. Добивна промишленост (заети 19 500)
C19. Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти (заети 1 600)
C20. Производство на химични продукти (заети 13 250)
C21. Производство на лекарствени вещества и продукти (заети 8 000)
D.35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (заети 30 000)
36. Събиране, пречистване и доставяне на вода (заети 16 000)
37. Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (заети 380)
49.1 Пътнически железопътен транспорт, междуселищен (заети 25 000)
52.23 Спомагателни дейности във въздушния транспорт (заети 4 500)
52.24 Обработка на товари (3 000)
53. Пощенски и куриерски услуги ( заети 19 000)
85.5 Други образователни дейности (заети 4 000)

Считаме, че в Постановлението трябва да се включи текст, който да регламентира случаите, когато работещите не са имали осигурителен доход през януари 2020 г. при същия работодател, или не са имали пълен работен месец поради други причини (болест, безработица, неплатен отпуск и пр.).
Ето защо в постановлението трябва да се уреди практиката и правомощията на Националния осигурителен институт в тези случаи, за да няма постоянни запитвания, които са налице от момента, в който беше анонсирана мярката.

Предлагаме да се създаде нова ал. 4 на чл.1, като сега съществуващата стане 5:
За лицата, които в м. януари нямат пълен работен месец компенсацията се определя от Националния осигурителен институт, както следва:
а) за лицата, които през м. януари имат осигурителен доход поне за един ден, на тази основа да се генерира месечен осигурителен доход;
б) за лицата, които през януари са получавали обезщетения от ДОО се взима предвид осигурителния доход, от който е изчислено обезщетението;
в) за лицата, които през м. януари са ползвали отпуск за отглеждане на малко дете, които са били в неплатен отпуск или нямат осигурителен доход при този работодател , да се взима предвид минималната работна заплата за страната;