Кметът на Дряново и КНСБ подписаха общински колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване

На 31 март бе сключен нов колективен трудов договор за Детско и училищно здравеопазване в Дряново между кмета Трифон Панчев и председателят на синдикалната организация към КНСБ Иван Пенчев.

Детско и училищно здравеопазване – Дряново обединява медицинските специалисти и помощен персонал от детска ясла и здравните кабинети в учебните заведения на територията на община Дряново.

С помощта на Областния координатор на КНСБ Росица Йонкова, те постигнаха редица договорености, които надграждат досегашния общински колективен трудов договор в Детско и училищно здравеопазване – Дряново.

Основният платен годишен отпуск за всички служители, страна по договора, независимо от трудовия стаж, е в размер на 24 работни дни. Тези с изгубена трудоспособност 50 и над 50% имат право на основен платен годишен отпуск от 28 работни дни. За работа при специфични условия на труд, допълнителният отпуск за медицинския персонал е 12 дни, а за помощния – 8 дни. Освен това, всеки синдикален член получава допълнителни 2 работни дни платен годишен отпуск.

Запазва се ползването на платен служебен отпуск на служителите, членове на синдиката в Детска ясла и училищни здравни кабинети при епидемии и други случаи на непреодолими причини.

Постигна се по-висок от договорения в досегашния колективен трудов договор размер на основните месечни заплати за работещите в Детска ясла и здравните кабинети в учебните заведения в Дряново. Увеличението е съответно с 12 % за Детска ясла и 9 % за училищните здравни кабинети, считано от 01.01.2020 г.

Предвижда се през месец юли, въз основа на анализ на изпълнение на бюджета за дейността, при наличие на финансови средства да бъде договорено отново увеличение на основните заплати на персонала.

Договаря се осигуряване на ежегодно работно облекло, в размер на не по-малко от 150 лв за работещите в детска ясла и за медицинските специалисти в кабинетите в учебните заведения.

Запазва се допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит от 1% за всяка година, както и СБКО в размер на 3% спрямо утвърдените средства за основни работни заплати.

Реализираните икономии от фонд „Работна заплата” ще продължат да се предоставят като допълнително материално стимулиране в края на годината.

Договореностите между ръководството на Община Дряново и синдикалната организация на КНСБ се реализират в добър социален диалог. Общинският колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване влиза в сила от 23 февруари и е със срок на действие две години.