Предложения на КНСБ по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

След запознаване с предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката КНСБ представи своите бележки и предложения пред председателя на енергийната комисия в парламента г-н Валентин Николов с копие до министър Теменужка Петкова.Предложенията за промени в Закона за енергетиката, които регламентират връщането на надвзетите суми от обществения доставчик на природен газ, са публикувани на страницата на Националния комитет на Световния енергиен съвет за обществено обсъждане с изключително кратък – 30 март. Поради това становището на КНСБ е насочено към Комисията по енергетика при Народното събрание.

Предлаганите промени са включени в частта „Преходни и заключителни разпоредби“ към Закона за енергетиката, поради което е добре да се обсъди възможността за разглеждането им съвместно с други два законопроекта: този за компенсация на енергоинтензивните предприятия за разходите за „кафява енергия“ и този за следваща стъпка при либерализация на електроенергийния пазар.

По отношение на предложенията за промени в Закона за енергетиката могат да се посочат следните проблемни области:

  • Предложенията за промяна на Закона засягат конкретен случай и не правят опит да регулират цялостно въпроса за уреждане на взаимоотношенията по веригата на доставките при разлики в регулаторно определени цени и реални пазарни цени.
  • Не са обханати всички групи крайни клиенти, като водачи на МПС на газ, което създава условия за дискриминационно третиране и съответно за атакуване на предложенията.
  • Потенциалната промяна със задна дата на компоненти на цената на електрическата енергия, както е предвидено в ал.3 и 4, може доведе до лавина от административни проблеми, които ще обезмислят мярката за връщане на надвзети суми.
  • Не са предвидени санкции за неизпълнение на предвидените задължения от крайните снабдители, както и не е вменен контрол по изпълнение на предвидените действия по възстановяване на надвзети суми от крайни клиенти.
  • Необходимо е допълнително изясняване на случаите, в които може да се налага промяна на цените на топлинната и електрическа енергия, във връзка с предложението да се допълни чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗЕ с текст, който определят ежемесечно утвърждаване на цените на природен газ, за да не се налага отновопреизчисляване със задна дата на надвзети суми.

Отчитайки горните въпроси предлагаме:

  1. Законовата мярка да обхваща само преките клиенти на “Булгаргаз” ЕАД и то в случай че те нямат задължения към Дружеството. В противен случай, полагащите се суми да се прихванат от текущите им задължения.
  2. Клиентите на крайни снабдители на природен газ и на лицензираните дружества за извършване на дейности в енергетиката да бъдат компенсирани при изготвяне на изравнителните сметки и чрез корекции при ценообразуването за следващ период, във връзка с което КЕВР да разработи методика и указания.
  3. Вносителят на предложенията за промяна в ЗЕ да представи анализ на въздействието, включително проследяване на отражението му по веригата на доставките.