Позиция на КНСБ по одобреното от ЕК предложение за създаване на инструмент SURE

На 2 април 2020 г. Европейската комисия одобри „Предложение за регламент на Съвета относно създаването на европейски инструмент за временна подкрепа с цел намаляване на рисковете  от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие избухването на COVID-19 “.

Този инструмент е предназначен да подкрепи краткосрочната работа и подобни мерки на национално ниво, за да се предотврати безработицата след избухването на COVID-19. Той трябва да обхваща всички страни и всички работници, включително самостоятелно заетите.

Инструментът ще се финансира директно от Европейската комисия, която издава облигации на ЕС „тройно А“ за набиране до 100 милиарда евро на база до 25 милиарда гаранции, които да бъдат въведени от държавите-членки на принципа „про-квота“ (това са формални гаранции, а не действителни пари, които да бъдат платени).

100-те милиарда евро ще бъдат използвани за предоставяне на допълнителна финансова помощ на тези държави-членки, които са въвели схеми за краткосрочна работа/компенсация на доходите, или такива, които планират да ги въведат.

Тази инициатива има за цел да намали възможно най-много структурната безработица, като гарантира на работниците запазване на работата им, а на предприятията/компаниите – да оцелеят по време на кризата. Това е в резултат на сериозния натиск, който оказахме върху Комисията и държавите членки през последните дни, вследствие тревожната информация, която получихме от много наши членове относно ръста на безработицата и загубите на доходи в цяла Европа.

Инициативата въвежда временен инструмент за общ дълг на основание чл. 122 от Договора и се основава на техника, използвана за Европейския механизъм за финансово стабилизиране (EFSM) при миналата финансова криза. Такъв инструмент беше създаден през 2010 г., като той беше „комунитарен“, а не междуправителствен, приложим за всички държави-членки и без макроикономически условия, за разлика от Европейския механизъм за стабилност (ЕМС).

В това отношение, ако бъде одобрен от Съвета, SURE ще представлява пробни/тестови облигации, емитирани на равнище ЕС от институция на ЕС и може да бъде първа стъпка към по-общ и структурен дългов инструмент.

В тази връзка КНСБ подкрепя инициативата на  Европейската комисия и застава зад позицията на Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП),  изразена в нейното циркулярно писмо до членове й.

КНСБ призовава българската държава незабавно да предостави на разположение на Европейската комисия необходимите гаранции за възможно най-скоро функциониране на схемата SURE!

Ние приветстваме  усилията, положени от Европейската комисия за въвеждането на „SURE“, и се надяваме, че скоро ще бъдат приети ясни насоки, за да се препоръча на държавите-членки да установят работа на непълно работно време, частична заетост или подобни схеми във всяка страна, с които да се гарантира, че се покриват всички работници и компании.

Припомняме, че обсъжданата схема SURE е насочена към  предотвратяване на масовата безработица и дълбока рецесия.

КНСБ набляга на факта,  че в национален план социалните партньори трябва да вземат участие при  разработване и прилагане на установяване на всички мерки за краткосрочна заетост или подобни схеми, които ще се осъществят с подкрепата на инструмента SURE, така че да гарантираме обхващането чрез тези схеми на всички работници и компании.

Също така подчертаваме, че прилагането на SURE не трябва да означава изоставяне на плановете за Европейска схема за презастраховане при безработица. Все още е необходима постоянна схема за защита на Европа от бъдещи кризи.

КНСБ подкрепя исканията на ЕКП до Европейската комисия, с които Комисията се приканва  да осигури чрез SURE:

– Всички държави членки да въведат схеми за краткосрочна работа или подобни мерки;

– Такива мерки да обхващат всички работници, сектори и предприятия/фирми;

– Да се плаща на предприятия, които избягват уволненията;

– Социалните партньори да участват изцяло в проектирането и прилагането на схемите на национално, секторно и фирмено ниво;

Във връзка с горното  КНСБ се обръща към правителството на България да подкрепи приемането на  „Предложение за регламент на Съвета относно създаването на европейски инструмент за временна подкрепа с цел намаляване на рисковете  от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие избухването на COVID-19 “, защото чрез него ще създаде   един много важен инструмент за работниците в Европа, особено ако той бързо стане оперативен и достигне до всички работници във всички държави-членки.