Преглед на фискалните мерки, предприети до момента в най-засегнатите страни в икономически план

Кризата, породена от пандемията с COVID-19, предизвика ответни реакции от страна на правителствата по света в стремежа да им да овладеят негативните последствия върху социално-икономическия живот на страните им. Представяме Ви преглед на фискалните мерки, предприети до момента в най-засегнатите страни в икономически план, изготвен от икономиста от КНСБ Любослав Костов. Правим уговорката, че действията на държавите са динамични и търпят постоянно развитие. В следващ материал ще представим обобщение на мерките в България дотук и прогноза как ще се развие кризата.

1. Великобритания:

На 20.03.2020 г. Великобритания обяви началото на третата фаза на фискалния отговор на правителството на икономическия шок за икономиката, който бе причинен от пандемията COVID-19. Преди това имаше още два пакета (фази), които бяха оповестени съответно на 11.03.2020 г. и на 17.03.2020 г. Така за по-малко от две седмици Великобритания премина през три фази на фискално ангажиране с проблема.

Първите два пакета бяха фокусирани основно за осигуряването на достъп до финансиване и ликвидност на бизнеса (основно МСП) чрез подкрепа от страна на държавата, която предоставяше гаранции на банките. Тогава бяха предоставени и парични субсидии и схеми за облекчаване на бизнеса от данъчно облагане в най-засегнатите отрасли на икономиката (ресторантьорство, хотелиерство, транспорт и т.н.). Тези фискални мерки от първата и втората фаза бяха засилени допълнително и чрез елементите на паричната политика, тъй като Великобритания упражнява самостоятелна такава. В резултат на това, беше последователно намаляван основния лихвен процент (ОЛП) на Bank of England, първоначално на 0,25% и след това на 0,1% (което е исторически минимум в цялата история на банката). Само по себе си, това понижение е много показателно за отношението на правителството към проблема.

Въпреки това, на 20.03.2020 г. правителството призна, че двата пакета не са достатъчни и че оцеляването на бизнеса и икономиката зависи и има нужда от незабавна и пряка финансова помощ от бюджета. Така се стигна до третата фаза, в която се намираме в момента, която може да се определи като откровено удивителна от гледна точка на мерки и средства. Според думите на Борис Джоносън на 20.03.2020 г. това е „икономическа намеса, която е безпрецедентна в историята на британската държава“.

Планът към момента в рамките на третия пакет мерки се състои от четири основни елемента:

  1. Защита на работните места;
  2. Укрепване на системите, които отговарят за безработицата;
  3. Насочване на усилия към самостоятелно заетите лица;
  4. Подкрепа за наемателите на жилища и хората с ипотеки, които не живеят в собствен дом, а се налага да плащат ежемесечен наем или вноска по ипотека;

Въвеждане на т.нар. „схема за задържане на работа“ насочена към преодтвратяването на съкращаването на работниците. Работодателите ще получават пряка държавна помощ в размер до 80% от заплатата на работника или служителя (максимум до 2500 британски лири на месец), ако дейността на фирмата е директно засегната от пандемията. Тази схема важи за всички работодатели в страната, които трябва да отговарят на определени условия, но няма изключени отрасли, които да не могат да се ползват от тази мярка, както е в България с наличието на приложение на икономически дейности за които се отнася мярката. Във Великобритания всеки работодател е допустим за кандидатстване за тази субсидия, като няма и горна финансова граница на финансиране, нито ограничения за брой служители за които работодателят има право да поиска подкрепа. Другото съществено нещо е, че тази мярка има ретроспективен характер и влиза в сила от 1.03.2020 г. за срок от 3 месеца до 1.06.2020 г. Освен това, правителството изяви готовност мярката да бъде удължена при необходимост.

Друга важна мярка е отлагането на плащането на ДДС също за три месеца (от 20.03.2020 г. до 30.06.2020 г.). Отново мярката важи за всички и няма ограничителни приложения за кого е допустима и за кого не тази мярка. Само мярката с отлагането на плащане на ДДС е оценена на приблизително 30 млрд. британски лири. За сравнение, цялата първа фаза от мерки (от 11.03.2020 г.) бе оценена на толкова.

Предприетите мерки и за предоставяне на заеми за малки и средни предприятия (МСП) от банките посредством държавна гаранция от правителството в първата фаза бяха обогатени като таванът на допустима стойност на кредит за МСП бе вдигнат до 5 млн. паунда. От такъв кредит могат да се възползват само фирми със седалище във Великобритания с оборот не повече от 45 млн. паунда годишно. Всички тези заеми ще бъдат безлихвени за бизнеса през първите 12 месеца, когато правителството ще покрие разходите към банките за лихви. Беше обявено намерение този срок да се удължи на по-късен етап то 24 месеца. Държавните гаранции към банките, които правителството предоставя са значителни и могат да достигнат до 80% от стойността на отпускания кредит, което е признак за стабилност на банковата и паричната система.

По отношение на загубата на работни места и безработицата, бяха предприети мерки за укрепване на системата за обезщетения по два начина.

  • На първо място, т.нар. Universal Credit бе увеличен с 20 британски лири седмично (1040 паунда годишно) за следващите 12 месеца;
  • На второ място, действащият данъчен кредит (форма на необлагаем минимум) също бе увеличен с 20 паунда седмично (1040 паунда годишно) за следващите 12 месеца;

Освен тези мерки, правителството предложи и механизъм за подкрепа на самоосигуряващите се, признавайки напълно, че тази група от хора не могат напълно да се възползват от предприетите до момента мерки. В опит да гарантират, че самонаетите имат право на същите защити като наетите, правителството обяви отпускането на т.нар. Universal Credit за самостоятелно заетите лица. До момента от това право се ползваха само наетите (в първите два пакета). По този начин във Великобритания и самонаетите също ще се ползват от правото държавата да им гарантира 80% от доходите. В допълнение към това, данъкът върху доходите, дължим за плащане от самостоятелно заети лица до юли 2020 г. бе отложен до 31.01.2021 г. Оценките сочат, че тази мярка се очаква се да подпомогне 5,7 милиона фирми.

Съществена мярка е и въвеждането на тримесечен мораториум върху плащанията по ипотеки. Допълнително беше въведено законодателство за извънредни ситуации, което забранява изгонвания на хора от социални или частни квартири под наем. Тази мярка е оценена на ок. 1 млрд. паунда.

Това са мерките на този етап, които Великобритания е  предприела в рамките на три фази, като не изключва създаването и на четвърта фаза, дори и пета. Към момента са направени обещания за още мерки, които предстоят да се представят през следващите седмици. Към момента оценката на правителството стойността на всички предприети мерки е на стойност от ок. 15% от БВП на Великобритания за 2019 г., а именно: между 350 – 370 млрд. паунда.

Всички държави предприемат сравнително сходни мерки, затова няма да ги обяснявам подробно, както случая на Великобритания, а ще акцентирам само върху новите неща и количествените изражения на заделените средства като икономически мерки.

2. Германия:

Германия до момента е предприела две отделни мерки за подкрепа на ликвидността на частния сектор, които се реализират чрез немската промоционална банка Kreditanstalt für Wiederaufbau („KfW“):

  1. Заемна програма, покриваща до 90% от риска за заеми за компании от всякакъв размер. Допустимите заеми могат да имат матуритет до 5 години и могат да достигнат 1 милиард евро на компания, в зависимост от нуждите на дружеството за ликвидност;
  2. Заемна програма, в която KfW участва заедно с частни банки за предоставяне на по-големи заеми като консорциум. За тази схема рискът, поет от държавата, може да покрие до 80% от конкретен заем, но не повече от 50% от общия дълг на дружеството;

Мерките ще позволят на KfW да предостави ликвидност под формата на субсидирани заеми на компании, засегнати от COVID-19. Това се случва в тясно сътрудничество с търговските банки. Освен това, в споразуменията си с търговските банки, KfW гарантира, че предимството, предлагано от субсидираните заеми, се предава на компаниите, които се нуждаят от ликвидност.

Обобщено, основните мерки до този момент са на обща стойност 156 милиарда евро (4,5%от БВП) и включват: 1) разширен достъп до краткосрочна работа („Kurzarbeit“), 2) субсидия за запазване на работните места и доходите на работниците, 3) разширени обезщетения за отглеждане на деца за родители с ниски доходи, 4) подкрепа за самостоятелно заетите лица, (5) 50 млрд. евро безвъзмездни средства на собственици на МСП и самостоятелно заети лица, които са силно засегнати от Covid-19, 6) безлихвени данъчни отсрочки до края на годината.

В същото време, чрез новосъздадения фонд за икономическа стабилизация (WSF) и публичната банка за развитие KfW, за която стана въпрос по-горе, правителството разширява обема и достъпа до гаранции за публичен заем за фирми с различна големина, като разпределя най-малко 822 милиарда евро (24% от БВП). В заключение, общата сума на мерките като дял от БВП (само фискални) е 28,5% до този момент.

3Франция

Актуализацията на бюджета, която бе направена миналата седмица, доведе до приемането на фискален пакет от 45 млрд. евро (2% от БВП, включително мерки за подпомагане на ликвидността) и 300 млрд. евро (13% от БВП) предназначени за държавни гаранции за банкови заеми на компании.

Основните мерки за незабавна фискална подкрепа включват: 1) подкрепа за ликвидност чрез отлагане на социално осигуряване и данъчни плащания за дружествата, 2) подпомагане на заплатите на работниците по позната схема от останалите страни, вкл. и България, 3) пряка финансова подкрепа за засегнатите МСП и самостоятелно заетите, и (4) отлагане на наема и комуналните плащания за засегнатите МСП и част от домакинствата. Общата стойност на заделените средства за фискална подкрепа е оценена на 15% от БВП на Франция.

4. Италия

Правителството прие спешен пакет от 25 млрд. евро (1,4% от БВП). Тя включва i) средства за укрепване на италианската система на здравеопазване и гражданска защита (3,2 милиарда евро); (ii) мерки за запазване на работните места и подпомагане на доходите на уволнени работници и самонаети лица (10,3 млрд. евро); (iii) други мерки за подпомагане на бизнеса, включително отлагане на данъци и отлагане на плащанията на комунални услуги в повечето засегнати общини (6,4 млрд. евро); както и (iv) мерки за подпомагане на предлагането на кредити (5,1 млрд. евро). Бяха заделени и средства, които да се насочат към освобождаване на ликвидност за бизнеса и домакинствата в размер на 350 млрд. евро (20% от БВП). Властите посочиха, че при необходимост могат да се предприемат допълнителни стъпки, което най-вероятно ще се случи. Общият размер на заделените фискални средства до този момент е оценен на 21,4% от БВП на Италия.

5. Гърция

Правителството обяви пакет от мерки на обща стойност 5% от БВП на Гърция за 2019 г. (10 млрд. евро точно), финансирани от национални и европейски ресурси. Ключовите мерки включват: (i) парични бонуси на работниците в здравния сектор; (ii) трансфери на уязвими лица, включително стипендия в размер на 800 евро до 30 април за служители, работещи в силно засегнати фирми, удължаване на обезщетенията за безработица с два месеца и платен отпуск за родители, които имат деца, които не ходят на училище; (iii) подкрепа за ликвидността на тежко засегнатите предприятия чрез субсидирани заеми, гаранции за заеми, субсидии за плащане на лихви и отсрочени плащания на данъчни и осигурителни вноски.

6. Румъния

Основните разходни мерки, обявени досега са на стойност от 2% от БВП на 2019 г. и включват: 1) подпомагане на бизнеса, включително частично покриване на заплатите на работниците в опасност да бъдат уволнени за първоначален период от един месец. В допълнение, правителството предоставя първоначални 10 милиарда RON гаранции – еквивалентни на 1% от БВП – за гаранции за заеми и субсидирани лихви за оборотен капитал и инвестиции на МСП. Други мерки включват по-бързо възстановяване на ДДС, спиране на възбраните върху просрочените длъжници, отлагане на данъка върху собствеността с три месеца и други. Общата стойност на предприетите фискални мерки е оценена на този етап на 3% от БВП на Румъния (ок. 7 млрд. щ. долара).

7. Испания

Основните мерки (0,7% от БВП, 8,9 милиарда евро; в зависимост от използването и продължителността на мерките сумата може да бъде по-висока) включват: 1) бюджетна подкрепа от фонда за извънредни ситуации към Министерството на здравеопазването (1 милиард евро); 2) авансов трансфер в регионите за регионалните здравни услуги (2,8 млрд. евро); 3) право на обезщетение за безработица за работници, 4) по-високо заплащане за болнични и за обезщетение за безработица на работници, заразени с COVID-19 или поставени под карантина, 5) ръст от 60% на 75% изплащаните от бюджета за социално осигуряване средства, 6) надбавка за самостоятелно заети работници, засегнати от спирането на икономически дейности; 7) допълнителни бюджетни средства в размер на 300 млн. евро и допълнителна гъвкавост на бюджета за предоставяне на помощ на издръжка; 8) трансфер за 25 млн. евро на автономни общности, финансиращи хранене за деца, засегнати от закриване на училища; 9) разширяване на социалното обезщетение за енергийно осигуряване.

Допълнителните мерки включват: 1) освобождаване от социални вноски от засегнати компании, които поддържат заетост в рамките на ERTE; 2) отсрочка на плащането на данъци за МСП и самостоятелно заети лица за шест месеца (14 млрд. евро); 3) 50% освобождаване от вноски за социално осигуряване на работодателя от февруари до юни 2020 г. за работници с постоянни прекъснати договори в туристическия сектор и свързаните с тях дейности; 4) гъвкавост на бюджета, за да се осигури трансфер между бюджетни пера.

Общата стойност на средствата към момента е оценена на 2,2% от БВП на Испания (само фискалните, не и средствата от ЕЦБ по линия на паричната политика).

8САЩ

Беше приет цял Закон за допълнителни бюджетни мерки за икономическо стимулиране на икономиката в резултат от пандемията, където бяха първоначално от пуснати 112,3 млрд. долата (0,5% от БВП на САЩ).

На следващо място, беше постигнато споразумение за 2 трилиона долара (10% от БВП на САЩ), което мина единодушно в Конгреса. Средствата е предвидено да бъдат насочени към домакинствата (по 1200 долара на човек от домакинството), разширява се застраховката за безработица, хранителна помощ, стимулиране на фирмите да не уволняват служители и да плащат работни заплати, заеми и безвъзмездни средства за бизнеса, финансиране за болници и здравна инфраструктура, трансфери към държавата и местни власти и разсрочване на задължения за данъци върху заплатите. Задълженията на федералните студентски заеми са спрени за 60 дни и сроковете за подаване на данъци са забавени. Общата стойност на заделените средства е приблизително 11% от БВП на САЩ за 2019 г. по текущи цени.

9. Турция

Обявен беше пакет от 100 милиарда турски лири. От тях около 75 милиарда TL (11,6 милиарда долара или 1,5% от БВП) са предидени за фискалните мерки, както и 25 милиарда TL (3,8 милиарда долара или 0,5% от БВП) за удвояване на фонда за гарантиране на кредити. Основните мерки за подкрепа включват (i) повишаване на минимална пенсия и парична помощ на нуждаещи се семейства, (ii) намалени / отложени данъци за засегнатите отрасли (особено туризма), (iii) пряка подкрепа за турските авиолинии и други засегнати предприятия, (iv) разширяване срокове за подаване на лични и корпоративни данъци, (v) повишена гъвкавост на работата. Общата стойност на предприетите фискални мерки е оценена на 2% от БВП на Турция.

10Швейцария

Федералният съвет (FC) обяви два пакета помощ с обща сума от 42 милиарда швейцарски франка (около 6% от БВП на 2019 г.). Пакетът за първа помощ в размер на 10 милиарда швейцарски франка, обявен на 13 март, включва до 8 милиарда швейцарски франка за частично обезщетение за безработица, 1 милиард франка за финансова помощ за особено засегнати фирми, 580 милиона швейцарски франка за гаранции за заеми за МСП, а останалата част за обезщетение.

На 20 март ФК обяви втори пакет от помощи в размер на 32 милиарда швейцарски франка. Новият пакет включва следните ключови мерки: (i) гаранционна програма до 20 милиарда швейцарски франка за подкрепа на заемите на МСП, със 100-процентова гаранция за заеми до 500 000 CHF и 85 процента гаранция за сумата над тази; (ii) временно, безлихвено отлагане на вноски за социално осигуряване за засегнатите дружества; (iii) удължени периоди на плащане на данъци и задължения към федералните доставчици, без да се налага да възникват лихви по просрочени задължения, iv) обезщетение за загуба на печалба за самостоятелно заети хора и за някои служители, засегнати от официални мерки за борба с коронавируса (например родители, които трябва да се грижат за деца след закриването на училищата).

11Швеция

Обявеният фискален пакет възлиза на 174 милиарда шведски крони или 3,5%от БВП на 2019 г. и е предвидено да достигне до 462 милиарда шведски крони или 9,2% от БВП на 2019 г. в зависимост от усвояването (въздействието на дълга и дефицита може да се отклонява от тези суми). Мерките включват (i) допълнителни разходи за субсидии за заплати за краткосрочен отпуск, увеличение на трансферите към съответните агенции за справяне с епидемията от коронавирус и последствията от него, временно изплащане на отпуск по болест от правителството, инжекции с капитал за МСП, (ii) възможността за отсрочване на максимум тримесечни плащания на таксите за социално осигуряване на дружествата и (iii) кредитни гаранции за шведски авиокомпании (5 милиарда шведски крони) и разширяване на рамката за гарантиране на кредитната агенция на Шведската агенция за експорт (50 милиарда шведски крони) и шведската корпорация за експортно кредитиране (75 милиарда шведски крони). За да подкрепи международния отговор, правителството реши да предостави 40 милиона шведски крони във Фонда за извънредни ситуации на СЗО.

12Словения

Като част от пакет от икономически стимули в размер на 1 милиард евро (2,1% от БВП), обявен на 9 март, властите одобриха някои мерки за данъци и разходи, включително (i) отсрочване на данъци за период до 24 месеца, (ii) субсидии за заплати за временно прекратени работни места поради закриване и карантирани хора (около 50 милиона евро), (iii) държавни гаранции и кредитни линии, достъпни за финансова подкрепа на засегнатите предприятия, особено на МСП (600 милиона евро). Освен това, правителството издаде указ за намаление на цените на електроенергията с 20% за следващите три месеца, за да облекчи въздействието на пандемията.

На 24 март властите обявиха нов пакет от допълнителни икономически стимули в размер на 2 милиарда евро (4,2% от БВП). Мерките включват гаранции за заеми за компании, закупуване на вземания към дружества, съфинансиране на социални вноски, временен основен доход за самостоятелно заетите лица и надбавки за пенсионери. Общата стойност на фискалните средства, които правителството на Словения задели, е оценена на 6,3% от БВП на страната.

13. Португалия

Основните фискални мерки, съдържащи се във фискалния пакет от 18 март, включват: i) 3,0 милиарда евро (1,4% от БВП) за гарантирани от държавата кредитни линии за МСП в засегнатите сектори, оперирани чрез банковата система; ii) 5,2 милиарда евро (2,5% от БВП) за данъчни отсрочки за дружествата и служителите; iii) 1,0 милиарда евро (0,5% от БВП) за облекчения от вноски за социално осигуряване. Общата стойност на фискалната подкрепа за икономиката се равнява до момента на 4,4% от БВП на Португалия.

14. Полша

Правителството обяви бюджетни разходи, оценени на 66 млрд. PLN (2,9% от БВП за 2019 г.). Ключовите мерки включват: (i) допълнителни средства за болнично оборудване и консумативи; (ii) субсидии за заплати за служители на засегнати предприятия и самостоятелно заети лица; (iii) увеличени гаранции от националната банка за развитие (BGK) за предприятията; iv) допълнителни заеми за микрофирми; v) отлагане на плащането на социални вноски и възможно отсрочване, плащане на вноски или анулиране на данъци; (viii) създаването на инвестиционен фонд за публична инфраструктура. Предлаганите кредитни гаранции и микро заеми за предприемачи се оценяват на 75 милиарда злоти (3,3% от БВП на 2019 г.). По този начин общата сума за фискална подкрепа на полското правителство до момента се оценява на 6,2% от БВП на страната.

 15.  Нова Зеландия

Правителството обяви фискален пакет в размер на общо 16,3 млрд. долара (5,4% от БВП), от които повече от половината ще бъдат изплатени до края на юни. Ключовите мерки включват: 1) свързани със здравеопазването разходи за укрепване на капацитета (0,5 милиарда долара или 0,2% от БВП); 2) постоянно увеличение на социалните разходи за защита на уязвимите хора (общо 2,4 милиарда долара или 0,8% от БВП); 3) еднократна субсидия за 12-седмична работна заплата за подпомагане на работодатели, силно засегнати от въздействието на COVID-19 (NZ 9,3 милиарда долара или 3,1%от БВП); 4) постоянна промяна в корпоративните данъци за подпомагане на паричния поток (2,8 милиарда долара или 0,9% от БВП през следващите четири години); и 5) подкрепа за авиационния сектор (0,6 милиарда долара или 0,2% от БВП).

Правителството също одобри споразумение за финансиране на дълг от 0,9 милиарда долара (конвертируемо в собствен капитал) с Air New Zealand, за да осигури продължителни товарни операции, вътрешни полети и ограничени международни полети. Правителството ускорява спешната работа по новите мерки за подпомагане на доходите за всички работници над и извън схемата за субсидиране на заплатите.

Министър-председателят на Нова Зеландия нарече този пакет цитирам „най-важния мирен икономически план в съвременната история на страната“. Този пакет включва покриване на 100% от заплатите за хората за определен период, които са длъжни да се самоизолират, но не могат да работят от дома си, или тези, които се грижат за роднини, които са болни от вируса, дори и да не са болни или да не са положителни за Covid-19.

Предприятията, които са силно засегнати от вируса в Нова Зеландия – вече преживяват повече от 30% спад в приходите в сравнение с 2019 г. Според мерките, които правителството предприе, те ще имат право да получават субсидии за изплащане на работните заплати за служителите и работниците.Така например, работниците на пълен работен ден ще получават 585 долара на седмица, а тези на непълен работен ден, съответно 350 долара. Предвидено е мярката ще бъде активна до 30.06.2020 г. Хората, които са на социално подпомагане, ще получават допълнителни 25 долара седмично. Останалите мерки са сходни с тези, които предприемат другите държави за кредитиране на бизнеса и данъчни облекчения за МСП.

16Люксембург

Правителството обяви фискален пакет от 1,75 милиарда евро (2,8% от БВП) и 8 милиарда евро (12,5% от БВП) на подкрепа за ликвидност на засегнатите предприятия (под формата на отлагане на плащания на данъци и осигуровки, както и кредитни гаранции ). Фискалният пакет включва следните мерки: (i) покриване на 80 процента отпуск на служителите по семейни причини (400 милиона евро, 0,6% от БВП); (ii) изплащане на обезщетения за частична безработица (1 милиард евро, 1,6% от БВП) и аванси за покриване на оперативни разходи за компании, отговарящи на условията и свободни професии, изпитващи финансови затруднения (около 350 милиона евро, 0,5%  от БВП); и (iii) възстановяване на кредитни салда по ДДС под 10 000 евро (50 милиона евро, 0,1% от БВП). Общата стойност на фискалните мерки е оценена до момента на 15,3% от БВП на Люксембург.

17. Исландия

Пакет от фискални мерки в размер на 230 милиарда крони (7,8% от БВП) беше представен в парламента, за да се облекчи напрежението на домакинствата и фирмите и за възстановяване на икономиката. Основните мерки за подпомагане на домакинствата и фирмите включват намаляване на данъци, отлагане на данъци, увеличени обезщетения за безработица, еднократни детски надбавки, подкрепа за компании, чиито служители са поставени под карантина, и държавно гарантирани мостови заеми за компаниите. Основните мерки за рестартиране на икономиката (1,1 процента от БВП) включват публичните инвестиции, данъчните стимули за подобряване на недвижимите имоти, временни данъчни облекчения за туристическия сектор и маркетингови усилия за насърчаване на вътрешния туризъм.

18. Естония

Правителството прие пакет от икономически помощи за 2 милиарда евро (7% от БВП), насочен като цяло към смекчаване на последиците от въздействието на вируса, по-специално за закупуване на доставки за здравните заведения и за подпомагане на работниците и служителите и предприятията. Пакетът включва подкрепа на Фонда за осигуряване за безработица за покриване на намаляването на заплатите (250 милиона евро); бизнес заеми за компании в земеделието чрез фонда за развитие на селските райони (200 милиона евро); гаранции / обезпечения за банкови заеми, които да позволят разсрочване на плащанията (1 милиард евро); бизнес заеми, предназначени за подкрепа за ликвидност на дружествата (500 милиона евро); инвестиционни заеми за компании (50 милиона евро); и обезщетение за директни разходи за отменени културни и спортни събития (3 милиона евро). Правителството обсъжда и възможността да спре плащанията към втория стълб за пенсионно осигуряване.

19. Дания

Властите отговориха на продължаващата криза, като предоставиха дискреционна фискална подкрепа в размер на 2,5% от БВП (около 60 милиарда DKK). Увеличените разходи ще финансират главно допълнителни потребности от здравеопазване и извънредни бюджетни мерки в подкрепа на работниците и предприятията. Очаква се други 2,5% от БВП в антицикличната подкрепа да се осигурят чрез автоматичните стабилизатори на Дания. Временните мерки за ликвидност, включително отлагане на данъчни плащания и държавни гаранции, ще продължат да подпомагат дейността през първата половина на годината. Общата стойност на предприетите мерки се оценява до момента на 5% от БВП на Дания.

20. Чехия

Правителството обяви фискален пакет от 100 млрд. CZK (€3,7 млрд., 2% от БВП). Докато детайлите се изменят всеки ден, мерките вероятно ще включват доходно подпомагане от 60% от брутните заплати на служителите, изпратени в карантина и до 80% от брутните заплати на служителите в предприятията, които трябва да затворят поради изискванията за ограничаване.

Освен това, правителството предостави кредитна линия за бизнеса чрез държавната банка за развитие (CMZRB) от 10 млрд. чешски крони и допълнително обеща гаранции от 900 млрд. крони (33,3 млрд. ввро, 16% от БВП). Авансовите плащания върху личния и корпоративния данък се отменят за второто тримесечие на 2020 г., както и неустойките за неплащане на данък върху собствеността и подаване на данъчни декларации навреме. Така общата стойност на фискалните мерки до момента се оценява на 18% от БВП на Чехия.

21. Канада

Основните мерки са на стойнсот 6% от БВП или 138млрд. щатски долара и включват: i) 1,125 милиарда долара (0,05% от БВП) на здравната система за подпомагане на засиленото тестване, разработването на ваксини, медицинските доставки, усилията за смекчаване и по-голяма подкрепа за коренното население общности; ii) около 52 милиарда щатски долара (2,3 процента от БВП) пряка помощ за домакинства, включително плащания на работници; и iii) около 85 милиарда щатски долара (3,7 процента от БВП) в пряка подкрепа за бизнеса, включително данъчни отсрочки и субсидии за заплати. Очаква се федералното правителство да обяви допълнителни мерки след актуализацията на бюджета, която предстои на 30.03.2020 г. Според първоначалните оценки, подкрепата от страна на държавата за икономиката може да достигне от сегашните 6% от БВП до 12% то БВП на Канада в близките месеци.

22. Белгия

Правителството обяви фискален пакет от 10 милиарда евро (около 2,2% от БВП) и 50 милиарда евро (около 10% от БВП) гаранции за нови банкови заеми на компании и самостоятелно заети лица. Основните мерки за фискална подкрепа включват: i) увеличаване на разходите за здравеопазване; (ii) увеличаване на подкрепата за временно безработни и самостоятелно заети лица; и (iii) подкрепа за ликвидността чрез отлагане на социалноосигурителни вноски и данъчни плащания за компании и самостоятелно заети лица. Регионалните правителства също обявиха допълнителни субсидии за засегнатите фирми и сектори и допълнителни гаранции за банкови заеми. Общата стойност на мерките през бюджета се оценява на 12,2% от БВП на Белгия.

23Австрия

Общият фискален пакет възлиза на 38 милиарда евро (около 9% от БВП). Създадена е гаранционна схема за 2 милиарда евро за компаниите износители при съществуващите лимити за експортни кредити. Допълнителни 34 милиарда евро (8,5% от БВП), от които до 15 милиарда бяха насочени към компании от експортния сектор, 7 милиарда за по-обобщени кредитни гаранции и 10 милиарда за разсрочване на плащания на данъци върху личния и корпоративния данък за 2020 г. На 22 март бяха заделени 22 милиона евро за научни изследвания. Работното време може да бъде намалявано до 10% при 80 до 90% от редовното заплащане. Работодателите ще плащат само отработени часове, а останалите ще се плащат от бюджета. Общата стойност на мерките, които австрийското правителство е предприело на този етап възлиза на 17,5% от БВП на Австрия.