Какво предвиждат измененията в закона за извънредното положение

В извънреден брой на ДВ бр.34/09.04.2020г. са обнародвани изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП).Една част от измененията се отнасят към работата на съдилищата, т.е. кои срокове по дела ще текат по време на извънредното положение (чл.3). Остава уреденото, че от 13 март до края на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебните, арбитражните и изпълнителните производства, но са въведени изключения за 21 вида наказателни, 7 вида граждански и търговски и 16 вида административни дела (приложение към чл. 3, т.1).

Отпада текстът, според който в този период не текат сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Отменена е съдебната ваканция през 2020 г. Според измененията още по време на извънредното положение съдилищата могат да провеждат открити заседания от разстояние, което е нещо ново.

Заседания от разстояние и вземане на решения в тези условия са уредени и за държавни и общински органи (чл.6а и чл.6б).

Важно е да отбележим, че е направена и промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и несеквестируемият трудов доход е увеличен от 250 лв. на 610 лв.

Въведени са по-ниски размери на глобата за нарушаване на здравните мерки не 5000 лв., а от 300 до 1000 лв.

В чл. 25 от закона е уредена хипотезаq относима към заявки за екскурзионни пътувания през туроператор. По силата на закона туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява не по-късно от един месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.

Нправени са и няколко допълнения в Закона за извънредното положение , които имат пряко отношение към трудовите и осигурителни отношения и уредените в конкретика компенсации по 55 ПМС, които ще коментираме малко по-късно в по-подробни коментари. Те също ще бъдат публикувани на сайта ни.