ЕКП поиска Еврокомисията да даде насоки за прилагането на SURE – европейският инструмент за намаляване на рисковете от безработица

SURE е навременен инструмент, но трябва да бъде подкрепен от ефективни насоки за прилагането му. Те трябва да гарантират, че SURE постига заявената си цел за защита на работните места и доходите, се казва в позиция на Европейската конфедерация на профсъюзите.

Включването на социалните партньори в проектирането и прилагането му на национално, секторно и фирмено ниво следва да бъде изискване за достъп до SURE. Има сериозни доказателства, че когато са включени синдикатите и работодателите и когато договорите за краткосрочна работа са съвместно договорени, както държавата-членка, така и предприятията са по-устойчиви и по-успешно могат да се справят с кризата, и SURE трябва активно да насърчава този подход. Призоваваме ЕК бързо да представи предложение за Европейска схема за презастраховане при безработица (EURS), обявена за 4-тото тримесечие на 2020 г. EURS по същество ще допълни SURE, като предоставя автоматична подкрепа на системите за безработица по време на кризи. Поради това ЕКП призовава ЕК и държавите-членки да предприемат необходимите стъпки за нейното разработване.

Като част от по-широк пакет от спешни спасителни мерки, на 9 април финансовите министри на Еврогрупата договориха нов инструмент за временна „Подкрепа за намаляване на рисковете от безработица при извънредни ситуации“ (SURE). Този инструмент е предназначен за подкрепа на работата на съкратено работно време и подобни мерки на национално равнище, за да се предотврати безработицата след избухването на COVID-19. ЕКП приветства инструмента SURE, защото признава важната роля, която системите за работа на съкратено работно време играят във временни кризисни ситуации, като осигуряват заетост и (част от) заплатата на работниците, като в същото време предоставят на компаниите гъвкавост да приспособяват работното време към временния спад в търсенето. Следователно SURE е навременна и подходяща мярка за подпомагане на компаниите и работниците в страните, които са най-силно засегнати от кризата, като предоставя финансова помощ на националните системи за краткосрочна заетост, които достигат своя лимит в резултат на кризата причинена от COVID-19.

Избягвайки пряката намеса в националните системи, SURE зачита многообразието от национални схеми, които осигуряват подкрепа на работниците и компаниите във временни кризисни ситуации. Това, обаче, е и слабост. Липсата на ясни критерии за прилагане на финансовата подкрепа предоставена от SURE на национално ниво означава, че инструментът продължава потенциалните недостатъци на националните системи.

Европейската комисия може да отстрани този недостатък чрез представяне на набор от насоки, за да гарантира справедливи схеми за краткосрочна работа, независимо от тяхната форма, разработени и приложени с участието на социалните партньори. От съществено значение е достъпът до SURE да бъде с цел запазване на работните места и средствата за издръжка, и ресурсите да не са достъпни за компании, които правят съкращения, изплащат бонуси и дивиденти на акционерите или отказват да преговарят със синдикатите. Като всеобхватна политика, насоките за прилагане на SURE следва да се опират на Хартата на основните права на ЕС, Европейския стълб на социалните права, да гарантират зачитането на ролята на социалните партньори в света на труда и да се оценяват, използвайки многоизмерните характеристики на Цели за устойчиво развитие.

EКП призовава Европейската комисия да вземе предвид следните критерии при определяне на Насоките за SURE:

(1) Широкия географски обхват на ЕС: Всички държави-членки следва да въведат работа на съкратено работно време или подобни мерки за осигуряване на продължителна заетост и компенсиране на загубените заплати поради временно намаляване на работното време или временно спиране на работните дейности;

(2) Приобщаване: SURE и всички мерки на схемите за краткосрочна работа трябва да обхващат всички сектори, фирми и категории работници, включително служители на непълно работно време и работници на срочен трудов договор, работещи към агенции за временна заетост, нестандартни работници, такива на свободна практика, самостоятелно заети, несигурни, недекларирани работници и работници мигранти.

(3) Адекватност: Държавите-членки следва да гарантират, че мерките са адекватни и достатъчни, за да позволят на всички работници да живеят достойно. Важно е заплатите да се договарят със синдикатите и да покриват достатъчен размер от първоначалната заплата. За да се защитят работниците с ниски заплати, които са най-силно засегнати от временната загуба на част от заплатите, подкрепата за заплати трябва да бъде по-щедра за тази група работници.

(4) Продължителност: В някои страни продължителността на схемите за подпомагане на заплатите е изрично ограничена до продължителността на „извънредното положение“. В светлината на драматичното увеличение на безработицата в Европа и несигурните икономически последици от настоящата криза, от съществено значение е държавите-членки да гарантират, че продължителността на схемите за краткосрочен труд предлага перспектива и след периода на карантина, за да се осигури справедливо възстановяване.

5) Запазване на заетостта: Държавите-членки следва да гарантират, че достъпът до SURE зависи от запазването на трудовите правоотношения и осигурява защита от съкращения. За да бъде ефективна, тази защита трябва да бъде прилагана със задна дата, от момента, в който са предприети първите мерки в отговор на COVID-19, и следва да се прилага преди въвеждането на националните програми за работа на съкратено работно време. Той също така трябва да продължи за известен период след края на програмите за работа на съкратено работно време. Например в Австрия защитата от съкращения продължава да се прилага за допълнителен период от 4 месеца. Освен това, като признават, че някои работници може би вече са съкратени, държавите-членки следва да предоставят „право на повторно назначение“. Това трябва да се прилага и по време на периода на възстановяване, когато фирмите започват да назначават отново.

(6) Пълно участие на синдикатите и работодателите в разработването и прилагането на мерките на национално, секторно и фирмено равнище: За да получат финансиране от SURE, държавите-членки, трябва да се консултират със синдикатите и работодателите относно схемата за краткосрочна заетост в съответната страна. Това трябва да се направи в съответствие с договорените национални разпоредби, обичаите и практиките, но при всички обстоятелства ресурсите от SURE не трябва да бъдат на разположение на компаниите, които отказват да признаят ролята на синдикатите и да сключват колективни трудови договори.

(7) Насрещна проверка и осигуряване на веригата за доставки: Тази пандемия е глобална и SURE е само част от осигуряването на работни места и средства за препитание. Насоките за SURE трябва да признават и подкрепят необходимостта от мерки за осигуряване на веригата на доставки и от надлежна проверка от страна на компаниите.

(8) Мониторинг и мерки срещу избягването на промени в договорите в ущърб на работещите: Трябва да се включат мерки за осигуряване на изпълнението на място, които да съответстват на целта на SURE. Отново, това изисква участие на социалните партньори. ЕКП вече има информация, че недобросъвестни работодатели използват схеми за краткосрочна заетост като извинение за едностранно въвеждане на неизгодни промени в договорите и замяна на „скъпи“ работници. За да се гарантира правилното прилагане на SURE, държавите-членки са помолени да подкрепят националните служби за инспекция на труда и да установят бързи процедури за подаване на жалби.

EКП призовава държавите-членки да въведат схеми за краткосрочна работа и да използват SURE в подкрепа на целта на този инструмент и в съответствие с препоръките на ЕКП за честно и ефективно прилагане.