Включете се безплатно в онлайн обучение “Трудови и осигурителни отношения” от 25 май

От 25 май можете да се включите безплатно в дистанционно обучение на тема Индустриални отношения, Модул 2 „Трудови и осигурителни отношения“. Курсът е насочен към заети лица.

Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Влиза се с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Всеки курс завършва с тест за проверка на знанията. При резултат по-висок от 50% се смята за успешно завършен и се издава сертификат.

Заявка за участие можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Целта на обучението е да се повиши информираността за основните права и задължения, произтичащи от трудовото и осигурително законодателство и възможности за защита на работниците и служителите и създаване на предпоставки за намаляване на упражняване на нерегламентирани практики при осъществяване на трудовите отношения. Курсът е предназначен да даде на обучаемите основни знания за действащата трудова и осигурителна правна уредба, като предоставя теоретични и практически знания за основните принципи, понятия и институти на трудовото и осигурителното право.

Последователно се разглеждат основните въпроси на общата част на трудовото право, като предмет, метод на правно регулиране и източници на този правен отрасъл. Изясняват се основанията за възникване, субектите, съдържаниетоизпълнението и прекратяването на индивидуалното трудово правоотношение, като подробно място е отделено на основни институти на трудовото право – работно времепочивки, отпуски, трудово възнаграждение, дисциплинарна и имуществена отговорност и др. Курсът на обучение включва и разглеждане на основните въпроси на осигурителното право.

Обучението представлява интерес за заетите лица, тъй като дава знания за основните им права и задължения на работното място в контекста на трудовото и осигурителното законодателство и им дава умения да търсят и защитават правата си; дава знания на представителите на мениджмънта и администрацията за стратегическо управление на човешките ресурси в компаниите и им дава умения за умело управление на хора, дава възможност за усвояване, надграждане и използване на основните правни термини, познаване на основните източници на трудовото и осигурителното право и умения за работа с тях.

За допълнителна информация или технически проблеми можете са се свържете с нас на e-mail: lisrael@citub.net