Позиция на Национален браншови синдикат „Телекомуникации и информационни технологии“ към КНСБ във връзка с предложенията за промени в ставката на ДДС

Синдикална организация „Телекомуникации и информационни технологии“ към КНСБ следи с тревога предложенията за промени в данъчното законодателство и в частност избирателното намаляване на ставките по ДДС за малка група икономически сектори.Като представители на работещите в сектор телекомуникации и информационни технологии, изразяваме несъгласие с такъв вид разбалансиране на текущо действащата данъчна система. Според нас широко прокламираните мерки за 9% ставка на ДДС за ресторанти и книги не гарантират положителни резултати за българската икономика.

Споделяме тревогите, изразени от Министерството на финансите и от финансовия министър Владислав Горанов. Притеснени сме от предупреждението, че заради понижаване на ДДС в едни сектори може да се наложи допълнително данъчно натоварване (по-висок ДДС или по-висок данък печалба) за други. Смятаме за неразумно и икономически нерационално добре развиващите се сектори, какъвто е и този на телекомуникациите и информационните технологии, да бъдат натоварени с плащане на последиците от пандемията.

Все по-упорито лансираните нови и нови предложения за намаляване на ДДС в множество сектори за нас са по-скоро стихийни, не добре обмислени и заредени с ненужен популизъм, без да носят ясна икономическа оценка за възможните последици. Подобни мерки на данъчна дискриминация биха подтикнали легитимните и добре работещи бизнеси към частично или цялостно преминаване в сивата икономика и могат да доведат до влошаване на бизнес климата в страната и на условията, при които се трудят хората, наети в тези браншове.

Апелираме правителството и законодателната власт да помислят освен за пряко засегнатите от пандемията сектори и за стабилността на отраслите, участващи с високотехнологични продукти и услуги в икономиката и така да гарантират дългосрочния й растеж.

Телекомуникациите и информационните технологии допринасят със значим дял от милиарди левове за формирането на БВП на страната. Този сектор показа висока степен на социална отговорност в условията на пандемия, като не само не намали броя на наетите служители, но и бързо реагира на възможностите максимално голяма част от тях да работят от домовете си, без да излагат на риск себе си или близките си.

В следствие на пандемията погледът на обществото бе насочен към комуникационните възможности, най-вече в образованието, но и в други сфери – здравеопазване, електронна администрация, електронна търговия, виртуални социални събития и др. Това показва от каква важност е нашият сектор в общата икономическа рамка на страната.

В същото време той също е засегнат от мерките срещу пандемията и световната икономическа криза. Очакванията са в рамките на предстоящите една или две години най-силно засегнатите от пандемията сектори драстично да намалят потреблението на стоки и услуги свързани с телекомуникации и информационни технологии. Този факт е достатъчно притеснителен за възпрепятстване на растежа в сектора до евентуално свиване и загубата на реални високо технологични работни места. Ако подобна тенденция се комбинира с увеличение на данъците и/или административните разходи, то това би довело до двойно по-силен негативен ефект за бранша.

Предвид тези аргументи от синдикалната организация „Телекомуникации и информационни технологии“ настояваме за:

  • Ясно заявяване на отказ от намеренията на правителството да извършва промени в данъчните ставки (конкретно за ДДС) и недопускане на увеличения в косвени или преки данъци.
  • Работните места в телекомуникационните и информационни технологии да се третират като стратегически сегмент на пазара на труда в Република България и да се изработят мерки за гарантиране на растеж в сектора.
  • Да се предприемат политики за повишаване на броя и квалификацията на хора, желаещи да се реализират професионално в областта на телекомуникациите и информационните технологии. Под внимание да се вземат възможностите за увеличаване на приема в държавните университети, избягване на увеличенията на студентските такси, както и допълнително подпомагане на средните училища ангажирани в подготовки на кадри в този сектор.

 

Председател на НБС ТИТ-КНСБ: д-р инж. Тодор Балабанов