Пламен Димитров на глобалната среща на върха на МОТ: Нуждаем се от нов социален договор

В този исторически момент ние се нуждаем от нов социален договор, за да създадем и осигурим основни права и достойна работа за всички. През тези дни на изпитание, МОТ пое ръководната роля и трябва да продължи да прави това. Няма връщане към проваления икономически модел, който беше толкова брутално изложен на пандемията.

Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров днес по време на глобалната среща, организирана от Международната организация на труда, посветена на COVID-19 и света на труда. В дискусиите, проведени от 7 до 9 юли, участваха лидери на профсъюзи и работодатели, държавни ръководители на страни от цял свят, ръководители на международни агенции и др. Това е най-голямото онлайн събиране на работници, работодатели и правителства. Участниците обсъждаха как да се справят с икономическото и социалното въздействие на пандемията, поставила в уязвимо положение милиони работници и предприятия.

Ето и пълното изказване на Пламен Димитров:

“Голяма част от пагубното въздействие на пандемията произтича от несигурността и нестабилността, вече вградени в световната икономика, които породиха исторически нива на неравенство. Неравенство с отказ от или ерозия на основните права, липса на сигурна заетост и социална защита и невъзможност за пълноценна, продуктивна и свободно избрана заетост, което е основната цел на нашата политика. Поминъкът на повече от 1,5 милиарда души в неформалната икономика беше унищожен.

Днес се нуждаем от визия, близка до тази на социалния договор от Филаделфийската декларация. В този исторически момент ние се нуждаем от нов социален договор, за да създадем и осигурим основни права и достойна работа за всички. През тези дни на изпитание, МОТ пое ръководната роля и трябва да продължи да прави това. Няма връщане към проваления икономически модел, който беше толкова брутално изложен на пандемията.

Това изисква фундаментална промяна в политиката, с достойни работни места, доходи и социална защита, залегнали в основата й. Всички страни трябва да поставят пълната, продуктивна и свободно избрана заетост и достойния труд в центъра на своите макроикономически политики, наред със спешно облекчаване на дълга, за да могат развиващите се страни да се преборят с пандемията и да улеснят възстановяването си. Индустриалните и секторни политики, които позволяват на развиващите се страни да се насочат към производство с по-висока добавена стойност, осигуряващо достойни работни места и заплати, също следва да бъдат приоритет.

Пандемията COVID-19 промени и ще продължи да променя света. Много предприятия и цели индустриални сектори са принудени да преосмислят и трансформират своите политики и глобални модели на веригите за доставки. Следователно е необходимо да се инвестира в развитието на нови, нисковъглеродни отрасли и веригите за създаване на стойност и доставка, свързани с онези отрасли, които ще развият и осигурят значителен брой работни места.

Насочването на финансовите ресурси за попълване на световния дефицит в инфраструктурата, подпомагане на общественото здраве, засилване на икономиката свързана с полагането на грижи, гарантиране на справедливия преход към устойчивост на околната среда и гарантиране на образование и обучение, трябва да бъде инвестиция в дългосрочен, а не в краткосрочен план.

Данъчната реформа, включително прекратяване на данъчните убежища и гарантиране, че бизнесът и МНП плащат данъци в страните, в които се осъществява производството им, насърчаването на прогресивно данъчно облагане, както и данъчното облагане на цифровата икономика, трябва да бъдат приоритети за осигуряване на необходимите ресурси за възстановяване и социално развитие.

Образецът за възстановяване и устойчивост вече съществува в Декларацията по повод 100-годишнината на МОТ. Той ни посочва къде трябва да се направят инвестиции и обещава на всички работници спазване на основните им права, адекватни минимални заплати, ограничения на работното време и безопасни и здравословни условия на труд. Те, заедно с ангажимента за социална закрила, осигуряват елементите на новия социален договор. Пандемията COVID-19 е допълнително доказателство, че правото на безопасни и здравословни условия на труд трябва да бъде признато като основно трудово право. И програмата за преобразяване на Декларацията по отношение на равенството между половете ще гарантира, че дълбоко вградената дискриминация спрямо жените принадлежи на миналото. Построена върху основата на социалния диалог, Декларацията по повод 100-годишнината на МОТ ни показва пътя напред.

Декларацията също така призовава да бъде използван най-пълния потенциал на технологичния прогрес със справедливо споделяне на ползите за всички и защита на личните данни на работниците. Необходим е справедлив преход към технологични промени със социалния диалог в неговата основа. Вследствие на пандемията възникват нови предизвикателства, свързани с неприкосновеността на личния живот на работниците и наблюдението на работното място и те трябва да бъдат решени. Нови технологии трябва да бъдат внедрени, за да се подобри качеството на работните места, да се подпомогне създаването на нови работни места, да се постигне справедлив преход към нулево въглеродно бъдеще и да се доведе интернет до милиардите хора, които нямат достъп до него. Твърде много работни места в резултат на цифровата трансформация на работата доведоха до несигурна заетост. Настоящата криза показа, че дигиталните работни платформи ще продължат да се разширяват. Следователно трябва да се даде приоритет на осигуряването на достоен труд за работниците в икономиката на онлайн платформите.

И макар да отчитаме потенциала на технологичните иновации, не можем да отречем, че дори основните съществуващи технологии, като например лични предпазни средства, са отказани на милиони работници, излагайки ги на болести и смърт. С разпространинеито на Covid-19 на работните места, непосредственият технологичен приоритет е защита на работниците от вредни въздействия и по този начин – защита на света от нови и допълнителни огнища на COVID-19.

Запис от изказването на Пламен Димитров на английски език можете да видите тук: