Росица Йонкова, областен координатор в Габрово в интервю за в. „100 вести”: За година и половина минималната заплата да достигне 800 лв.

‘- Знаете ли колко хора са останали без работа от началото на пандемията досега, съкратени, или временно отстранени?-

– За периода 2 март–19 юли новорегистрираните безработни в страната са близо 202 хиляди души. За същия период постъпилите на работа от регистрираните в бюрата по труда са 110 хиляди души, или с 92 хил. се увеличават безработните към средата на юли. За периода 13-19 юли новорегистрираните безработни са 5709, а започналите работа са 6026 лица, тоест с 323-ма души са намалели регистрираните безработни за страната. За същия период новорегистрираните безработни в област Габрово са 79 лица, а започналите работа 82 лица.

– Какви най-често са оплакванията на хората по време на пандемията?

– По време на извънредното положение Регионалният съвет на КНСБ – Габрово обяви горещ телефон, на който работниците и служителите се допитваха до нас по трудовоправни и осигурителни въпроси, както и по спазване на здравословните и безопасни условия на труд. Към днешна дата работниците и служителите продължават да ни търсят не само по телефон, но и на място в офиса на Регионалния съвет и най-честите проблеми, по които се консултират с нас са свързани с правата им при съкращения и уволнения, какви обезщетения им се полагат, при какви условия и в какви срокове, спазване на работното време и заплащане на извънредния труд, сумирано изчисляване на работното време, отпуски и др.

Например, наскоро имахме случай на нарушение на трудовото законодателство в габровска фирма, която след наложен престой, поради липса на работа, работодателят месеци наред преиздава заповеди за ползване на платен и неплатен отпуск на всички работници и служители. По конкретният случай Регионалният съвет на КНСБ сигнализира контролния орган по спазване на трудовото законодателство – Инспекция по труда – Габрово. В условията на пандемия работниците продължават да искат спазване на трудовите им права и здравословни и безопасни условия на труд и ние като синдикат се опитваме да отговорим на техните очаквания и предприемем необходимите действия.

– Достатъчно ли са отговорни работодателите, правят ли всичко възможно да запазят своите работници и служители?

– Да, смятам, че мнозинството от работодателите в област Габрово са отговорни и се стремят да запазят на работа своите работници и служители. Имаше доста случаи особено в областта на хотелиерството и ресторантьорството, при които работниците след като бяха освобождавани и пращани на борсата и след отпадане на строгите мерки, те отново бяха назначени.

– А какво правят синдикатите, за да помогнат на своите членове?

– Във връзка с пандемията, на 1 май КНСБ стартира националната благотворителна кампания „Не си сам“. До момента са подкрепени 176 синдикални членове, заболели от COVID-19. Изплатените помощи са за общо 46 хил. лв. За област Габрово имаме подпомогнат един синдикален член от Дряново. Предвид ситуацията в завода за санитарна керамика в Севлиево очакванията ми са този брой да нарастне. Чрез посещенията ни на място в предприятията и учрежденията, консултираме синдикалните председатели и ръководства, участваме в процеса на подготвяне на проекти на колективни трудови договори и в преговорния процес, организираме ежегодни присъствени и дистанционни обучения. Чрез сили и експертиза успяваме да договорим много добри общински колективни трудови договори в сферата на здравеопазването и образованието. Нашата сила е доброто социално партньорство, както на двустранно ниво, така и на ниво общини, където имаме добри взаимоотношения.

Преди броени дни в Габрово се подписа и анекс към общинския колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование за увеличаване на платения годишен отпуск на педагогическите специалисти в детските градини и ЦСОП с 10 дни повече. Условие за ползването му е да бъде изчерпан полагаемия отпуск за 2020 г.

– От КНСБ доволни ли са от мерките, които държавата прилага за намаляване последствията от кризата?

– Безспорен е успехът на мярката 60/40, както на национално, така и на регионално ниво. Доказателство за това е нейното продължение, а за област Габрово факта, че 214 работодатели със 7167 заети лица са се възползвали от нея.

През този месец стартира и проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по ОП „РЧР”, по който могат да се възползват предприятия и самоосигуряващи се лица от сферата на транспорта и туризма, както и проект „Заетост за теб” по ОП „РЧР” за осигуряване на заетост на 70 000 безработни лица, в това число такива, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавирусa.

Въпреки тези значими мерки, очевидно е, че трябва да има и още мерки. В подписаното национално тристранно споразумение между Правителството на Република България и социалните партньори – Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, те са ясно разписани. Необходими са конкретни действия и решения.

КНСБ продължава да настоява през следващите 18 месеца минималната работна заплата да достигне 800 лв., а средната за страната 1700 лв. – напълно постижими цели.

Неравенствата в доходите се задълбочават, като намаляващ брой лица концентрират все повече от общия национален доход. През 2000 г. най-богатите са притежавали 3 млрд. лв., а сега разполагат вече с 23,2 млрд. лв. от общия доход в икономиката ни. Обезлюдяването на цели региони в страната /в това число и Габрово/ и миграцията към големите градове поражда огромни териториални диспропорции и предизвиква нови социални, екологични, демографски и икономически проблеми.

На този фон данъчната ни система продължава да е изключително несправедлива. Плоският данък задълбочи неравенствата и от „стимул” се превърна в спирачка на пазарната конкуренция и растежа. Това допълнително натоварва и без това бедния български гражданин. Хората очакват промяна в данъчната система, която да води към по-справедливо облагане и повишаване на разполагаемите средства за ниско и среднодоходните домакинства. Това, което предлагаме е да се въведе необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата, въвеждане на 15% данък върху доходите на физическите лица; въвеждане на 15% данък върху доходите на юридическите лица и намаляване на общата ставка на ДДС на 15%;

КНСБ продължава да застава и зад своите дългогодишни искания за промени в Конституцията, които да прогласят основни социално-икономическите права на гражданите, като определяме за най-важни от тях: конституционно гарантирано право на колективно трудово договаряне; конституционна забрана на детския труд; правото на трудещите се граждани на закрила срещу безработица; както и право на гражданите на индивидуална и колективна жалба пред Конституционния съд.

– КНСБ работи ли по някакви проекти и инициативи?

– Регионалният съвет на КНСБ в партньорство с Дирекция „Бюро по труда” и заведение за социални услуги реализира в Габрово проекта на КНСБ „Нови умения – нови възможности” за обучение на безработни лица по част от професия „Социален асистент”, специалност „Подпомагане на деца” и последващо стажуване на част от тях.

На територията на област Габрово продължаваме реализацията на безплатните дистанционни обучения на КНСБ за работници и служители на различна тематика, като COVID19 и как да се върнем на работа; Трудови и осигурителни отношения; Икономика, социална политика и мениджмънт; Специфика на колективното трудово договаряне в различните отрасли; Колективни трудови спорове; Финансиране на делегираните държавни дейности чрез общинските бюджети и др.

– Какво би се случило, ако ни връхлети втора, още по-голяма вълна на пандемията през есента и зимата? Ако пак има извънредно положение?

– Трябва да си даваме сметка, че сме в началото на много тежка икономическа криза, която увеличи значително безработицата в страната, включително и в Габрово. Смятам, че до края на годината положението ще се влоши. Прогнозите на Европейската комисия са за 7% и повече спад на нашата икономика. Те ще станат реалност през последното тримесечие, когато сезонната заетост изчезне. Всички мерки ще смекчат своето позитивно действие и трябва да се мисли отсега как да се реагира изпреварващо.