Нов КТД в отрасъл “Здравеопазване” в община Сливен

На 24.08.2020г. между кмета на община Сливен Стефан Радев, областният координатор на КНСБ Тодор Иванов и председателя на Регионалния съюз към КТ “Подкрепа” Божидар Кисьов бе подписан Колективен трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”. Според договора началната основна месечна заплата на медицинските специалисти по здравни грижи в детски ясли, детски градини, училищни здравни кабинети и Детска млечна кухня се увеличава на 900 лева, като увеличението влиза в сила от 1 юли тази година. Страните се договориха община Сливен да осигури средства за съответната година за допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж в размер на 1% върху основната заплата на служителя за всяка година придобит професионален опит. Беше договорен и допълнителен платен годишен отпуск при извънредни ситуации, енергийни кризи, бедствия и др. непреодолими събития; увеличение на обезщетението при пенсиониране, както и еднократно отпускане на средства за работно облекло.

“Искам да благодаря на всички, които работиха за постигането на този договор и да пожелая на всички работещи в Сливен да се чувстват добре на работните си места. Давам си сметка колко е важен труда на медицинските специалисти. От години работим по този въпрос – да задържаме хората, работещи в тази сфера тук, още повече, че те работят с нашите най – малки съграждани – малките деца на Сливен”, каза кметът Стефан Радев.

“Гражданите трябва да чуят, че се работи за хората в общината. Ние трябва да бъдем в полза един на друг. Всички трябва да разберат, че всъщност ние сме партньори, а не опоненти при решаването на проблемите. Този Колективен трудов договор идва след една дълга съвместна работа и той е в интерес на хората”, посочи областният координатор на КНСБ Тодор Иванов.