UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция

Продължителност на проекта: 30 месеца, 12.2019 г. – 05.2022 г.

Многонационалният проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“ се съфинансира от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ по програма AMIF-2018-AG-INTE.  Проектът се координира от ЕКП. Целите на проекта са да подобри сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и работодатели в осигуряването на достъп до пазара на труда за граждани на трети страни. Проектът има за цел обмен и трансфер на знания, опит и най-добри практики за интеграция между девет от членовете на UnionMigrantNet и 8 местни власти от пет страни от ЕС, а именно Белгия, България, Гърция, Италия и Словения. Партньорите в проекта са 8 общини и 9 члена на UnionMigrantNet. Съществуващата мрежа на ЕКП, предоставяща услуги на граждани на трети държави (ГTД), чрез проекта ще се стреми да се разшири и насърчи партньорството с местните власти, ключови участници в приемането и интеграцията на ГTД.

Проектът се основава на три основни стълба:

 • дейности на национално ниво, при които членовете на UMN и местните власти ще предприемат целеви мерки, насочени към насърчаване на интеграцията на ГTД в пазара на труда. Дейностите по национална интеграция ще се базират на специфични нужди на общността на ГTД и местната среда.
 • Програми за взаимно обучение. Ще бъдат предприети до 8 обмена между местните власти и членове на UMN от включените в проекта пет държави от ЕС, с цел обучение за предоставяне на помощ, информация и обучения на мигрантите. Където е възможно, обмените ще бъдат допълнително формализирани чрез подписване на дългосрочни споразумения за партньорство от членовете на UMN и местните власти, включени в обмена.
 • Актуализиране на портала UMN за улеснение на достъпа на ГTД чрез подобряване на онлайн връзките със структури на UMN, както и на комуникацията с контактни лица от местните власти. Освен това ще бъдат разработени нови ИТ инструменти, за да се подобри обмена на информация между операторите на центрове за контакт и местните власти, както и видимостта на UMN в социалните медии. Порталът ще улесни разпространението на ноу-хау и добри практики сред мрежата и извън нея. Ще се провеждат различни транснационални събития, а именно изграждане на мрежа и заключителна конференция за разпространение, организирани от ETUC.

Българските партньори в проекта са КНСБ, Столична община през нейната структура „Асоциация за развитие за София“ и община Долна Малина. А дейностите предвиждат семинари за правата на гражданите на трети държави, семинари на работодатели и кампании, обмен между местните власти и членове на UMN – КНСБ и FGTB, общините София и Лиеж и заключителна конференция на проекта в София.

 1. Изследване за достъпа до българския пазар на труда на граждани на трети държави;
 2. Организиране на 5 обучения по трудови права за граждани на трети държави;
 3. Организиране на 3 семинара за работодатели;
 4. Разработване и организиране на 2 кампании на национално ниво:
  1. За информация сред всички категории ГТД – мигранти, търсещи закрила и получили  статут;
  2. За застъпничество сред работодателите;
 5. Обмен между местните власти и членове на UMN – КНСБ и FGTB, общините София и Лиеж
 6. Заключителна конференция на проекта в София.