ИСС прие становище за дигиталната трансформация в България

Икономическият и социален съвет прие становище “Дигиталната трансформация в България – предизвикателства и възможности в контекста на дигиталното бъдеще на Европа” на последната си пленарна сесия. Президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на БСК Радосвет Радев бяха съдокладчици по него. В становището се разглежда влиянието на процеса на дигитализацията върху основни сфери от обществения живот и значението му за разгръщане на икономическия потенциал на България, както и за подобряване качеството на живот на гражданите. 

Според ИСС настъпващите бързи и дълбоки промени в обществения живот, които са предизвикани от технологичния скок, изискват промени в управлението и организацията на институциите, както и в организацията и управлението на основни системи като пазар на труда, образование, здравеопазване, транспорт, околна среда и др. В тази връзка ИСС предупреждава, че дигиталната трансформация изисква значителни инвестиции от страна на публичния и на частния сектор и тяхното затрудняване или забавяне ще доведе до спадане на конкурентоспособността на нашата държава. ИСС подчертава, че целта на дигиталната трансформация, която се изразява в използване на цифрови технологии, е повишаване на производителността и конкурентоспособността на бизнеса. ИСС настоява за оценка и анализ на ефекта от действащите в момента документи, формиращи средата на цифровизацията и преосмислянето им, за да се преодолее изоставането на България.

В становището си ИСС отправя редица препоръки за ускоряване процеса на дигитализация у нас. Сред тях се открояват няколко основни предизвикателства: пазар на труда, образование и умения, неравенства, предприемачество и бизнес среда, граждани и потребители.

ИСС е убеден, че Четвъртата индустриална революция, която е базирана на новите технологии, изисква балансиран подход, обвързващ ускорено технологично развитие със социална справедливост.

Становището предупреждава също, че основни предизвикателства са технологичната безработица, изчезването на традиционни професии и появата на нови, несигурна заетост, нестандартни форми на заетост, ниска или никаква възможност за договаряне на основни елементи от трудовия процес.

ИСС изразява мнение, че предизвикателствата пред пазара на труда в условията на дигитална трансформация налагат предприемането на целенасочени и спешни промени в образователните системи и системите за обучение на работното място

ИСС с тревога отбелязва, че с навлизането на новите технологии се наблюдава и процес на нарастване на неравенства в доходите, в богатствата, в интелектуалната собственост и др. ИСС отбелязва също, че достъпът до свързаност е решаващ фактор за икономическото и социално развитие на селските и планинските райони, където особено силно е влиянието и на демографската криза.

ИСС отделя особено място за необходимостта от подкрепя на малките и средните предприятия при техния преход към цифрови технологии. Според становището точно МСП са изложени на оспорвана конкуренция, но не разполагат с достатъчно човешки, финансов и технически капитал, за да запазят и увеличат конкурентоспособността си в условията на дигиталната трансформация.

ИСС счита, че пред ЕС и пред България стои въпроса за защита на потребителите и техните права при пазаруването от онлайн магазини, особено извън ЕС. ИСС също така настоява за прилагането на по-надежден контрол върху безопасността продуктите, внасяни от търговци извън ЕС. В становището се обръща внимание и на необходимостта от базисна подготовка на гражданите и особено на децата за работа в интернет среда.

На сесията си Икономическият и социален съвет реши още да приеме акт във връзка с подготвяния от правителството „Национален план за възстановяване и устойчивост“. Докладчици по становището, което ще съдържа предложения на гражданското общество по плана, ще бъдат отново Пламен Димитров и Радосвет Радев. За да получи средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, който е част от новия инструмент на ЕС New Gemeration EU, всяка страна-членка трябва да изготви стратегия и план за възстановяване, който да съдържа реформи и мерки в няколко ключови области. Очаква се планът на България да е готов до края на тази година.

Становището “Дигитална трансформация в България – предизвикателства и възможности в контекста на дигиталното бъдеще на Европа” можете да прочете тук.