Секторен анализ: Минният отрасъл формира 5% от БВП на страната, производителността расте

Българската добивна промишленост формира средно около 5% от Брутния вътрешен продукт на страната и осигурява директно заетост на около 22 000 души, а чрез свързаните индустрии – на около 120 000 души. Общата стойност на произведената продукция на промишлените предприятия в отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини“ през 2018 г. отчита ръст с 2% и е в размер на 2,9 млрд. лева. Произведената продукция на един нает бележи своя пик през последните години. През 2018 г. на един нает е произведена продукция за 135 844 лв., което е с 4,9 % повече спрямо 2017 г. и с 28,1% повече спрямо 2016 г.

Това се посочва в анализ, посветен на социалния диалог и колективното трудово договаряне в отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини“, изготвен от Българската минно-геоложка камара. Той бе представен днес на форум “Секторен социален диалог и колективно трудово договаряне в минно-добивната промишленост”, организиран от КНСБ и Федерация на независимите синдикати на миньорите-КНСБ.

Средната заплата в сектора за 2019 г. е 2139 лв. и е над 40% от средната за страната, посочи при представянето на анализа директорът на камарата доц.д-р инж. Иван Митев.

Активна стопанска дейност в бранша към 2018 г. развиват 338 дружества и организации в областта на проучването, добива и преработката на подземни богатства и свързаните с това дейности и услуги. Броят на заетите в добивната промишленост през 2019 г. е 20 779 души, като тенденцията отчита несъществен спад, в сравнение с предишните години.

Анализът откроява добрия социален диалог в сектора, постигнатите придобивки за заетите в него, свързани с възнагражденията, безопасните условия на труд, допълнителен отпуск, безплатна храна и др. Първият колективен договор е подписан през август 1991 г., а в края на същата година и първия отраслов, каза председателят на Федерацията на независимите синдикати на миньорите Валентин Вълчев. Той обясни, че постигнатите договорености – като коефициент на минималните възнаграждения от 1,4 от минималната работна заплата, заплащане за нощен труд и др. трябва да са пример и за останалите браншове и те да се стремят да постигнат тези резултати.

При откриването на форума президентът на КНСБ Пламен Димитров също подчерта важността на колективното договаряне, както и предизвикателствата, които произтичат за сектора от Зелената сделка и обявения от ЕК план за намаляване на вредните емисии с 55% до 2030 г.

Председателят на управителния съвет на минно-геоложката камара проф.дтн инж. Николай Вълканов обясни, че в сектора са инвестирани 7 млрд. лв. и без човешкия ресурс и грижата за него развитието и постиженията на отрасъла не биха били възможни. В тази тежка година не съкратихме нито един работник, каза той и подчерта, че трудовите злополуки в сектора са намалели, благодарение на направените инвестиции и грижата за заетите. Според Вълканов енергията от въглища е най-сигурна, а страната ни се нуждае от базови мощности.