Два колективни трудови договора бяха подписани с община Варна

Два колективни трудови договори в сферата на социалните дейности и в сферата на културата бяха подписани на 1 октомври в сградата на Община Варна от кмета Иван Портних, Анна Ковачева – областен координатор на КНСБ – Варна, Васил Василев – председател на СРС на КТ „Подкрепа“ и Веселин Рашев -председател на ИК на Съюза на българските учители.

В КТД в сферата на социалните дейности е предвидено увеличаване на индивидуалните работни заплати, което да се извършва на базата на постановление на МС и на условия, регламентирани в КТД 2020-2022, като това става автоматично от датата на влизане в сила на актуализирания размер на минималната работна заплата, като за 2021 г. минималният праг е 650 лв. Договорените и действащи към датата на сключване на този КТД размери на индивидуалните основни работни заплати се увеличават с не по-малко от 5 %, считано от 1 януари 2021 г. Страните поемат ангажимент ежегодно да договарят възможност за актуализиране на размера на основното и допълнителните трудови възнаграждения.

Гарантира се изплащането на една минимална работна заплата за Световния ден на социалната работа и за коледните празници. Запазва се размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит – 1.5% върху основното трудово възнаграждение, както и размерът на договорените по- високо платени годишни отпуски – 40 дни за специализиран персонал и от 22 до 28 работни дни за останалия персонал. Гарантирани са средства ежегодно от общинския бюджет за обучение на специалистите от социалните дейности.

КТД в сферата на културата препотвърждава условията на предходния от 2018г. Запазват се всички договорени до сега социални придобивки, в това число по 1 минимална работна заплата за Коледа и за Деня на българската просвета и култура – 24 май, както и допълнително дни отпуск за служителите с трудов стаж до 5, до 10, до 20 години и повече години. КТД се съобразява с единния разходен стандарт, договорен на национално ниво. По този начин се дава възможност за една добра база, която може да бъде предоговорена и надграждана на местно ниво в културните институции на град Варна.