Становище на КНСБ по проектозакона за изменение и допълнение на Закона за енергетика

КНСБ изпрати днес до премиера Бойко Борисов, председателя на комисията по енергетика в НС Валентин Николов и министъра на енергетиката Теменужка Петкова становище по Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за енергетика, публикуван за обсъждане на страницата на Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет (НКБСЕС). Публикуваме съдържанието му:        

             КНСБ ясно е заявила позицията си за подкрепа на работата на националните ТЕЦ на лигнитни въглища и настоява за разработване и приемане на 5-годишен план за развитие на Комплекса „Марица изток“, което е подкрепено в Националното Тристранно споразумение от 2020 година. Считаме, че всички идеи и планове за развитие на нови мощности следва да се предлагат, а още повече да получават законодателна подкрепа, едва след приемане на посочения план и след въвеждане на съответните механизми за работа на централите ни от 2021 година нататък. В тази връзка настояваме за конкретика, а не за обещания и предположения.

В своето становище, по повод публикуваното предложение за Енергийна стратегия, ясно посочваме, че не подкрепяме каквито и да е преференции или специално третиране на големи ВЕИ инсталации, като същевременно сме заявили, че малки децентрализирани инсталации в близост до потребителите могат да продължат да бъдат подкрепяни. Тази позиция е отразена и в Националното Тристранно споразумение от 2020 година. За нас основният въпрос е за гарантирането на базови мощности и сигурността на доставките, което не може да се постигне с поредното стремително повишаване дела на големи ВЕИ паркове.

Информацията за готвеното изменение на ЗЕ в полза на нови големи ВЕИ инсталации не съответства на предложението за нова Стратегия, защото поставя тези проекти при по-добри условия и е в противоречие с нашата позиция. Подчертаваме, че многократно сме настоявали за отпадане на задължението за плащане на 5% от оборота на ТЕЦ „Марица – изток 2“ във Фонд СЕС, но сега виждаме, че се предлага нейното запазване и даване на преимущество на големите ВЕИ паркове. Считаме, че това предложение би било лобистко и ще се противопоставим на такива действия.

Заявката за промяна на ЗЕ, в частта за резервиране на системата, следва да се обсъди по-задълбочено и през призмата на ролята на националните ТЕЦ и чак тогава да бъде гласувано като законова разпоредба. Практиката за „спешно“ прокарване на изменения в ЗЕ, с кратко време на обсъждане и без оценка на въздействието, не е продуктивна и не води към устойчиво решаване на важните национални въпроси.

Настояваме за изпълнение на ангажиментите на Правителството по отношение на големите ни енергийни предприятия и за преодоляване на натрупаните дефицити, преди да се търсят начини за поощряване на проекти със съмнителен ефект за националната икономика и енергетика.

 

С УВАЖЕНИЕ,

                        ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

                        ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ