КНСБ се присъединява към Глобалния ден за действие и призива: Да инвестираме в грижи сега!

Днес, на 29 октомври, КНСБ се присъединява към обявения от Международната конфедерация на профсъюзите Глобален ден за действие, който протича под мотото: “Инвестирайте в грижи сега!”

Призивът е към правителствата във всички държави и целта е да се постигнат:

• Инвестиции в обществено здравеопазване и грижи: психично здраве, грижи за деца, образование в ранна детска възраст, грижи за възрастни хора и други социални услуги.
• Достъп за всички до качествени услуги в областта на общественото здравеопазване, социални грижи и образование.
• Създаване на милиони достойни, зелени работни места в здравеопазването, грижите и образованието в ранна детска възраст.
• Правото на свобода на сдружаване и колективно договаряне за всички работещи в грижите, независимо дали в официалната или неформалната икономика.
• Достойно заплащане и условия на труд, включително равно заплащане за труд с еднаква стойност, възможности за обучение и здравословни и безопасни условия на труд.
• Справедливост и недискриминация, достъп до възможности за обучение и повишаване на квалификацията.
• Универсална, отговаряща на пола социална защита, достъпна за всички работници, независимо от статута на заетост или мигрантския статус, раса, увреждане, полова идентичност.

Инвестициите в грижи са особено належащи на фона на разразилата се ковид пандемия. Те трябва да са във фокуса на плановете за възстановяване.

COVID-19 показа, че зависим от основните услуги – здравеопазване, образование, грижи за деца, грижи за възрастни и подкрепа за хората с увреждания. Зависимостта ни от основните работници, които се грижат за нас по време на пандемията, доказва, че икономическото възстановяване трябва да осигури достоен труд за тях, посочват от МКП.

„Грижата един за друг е най-важната в обществото. Тя е в основата на човечеството. Изправени пред предизвикателството както на възстановяването, така и на устойчивостта, инвестициите в грижи създават работни места и стимулират икономиката”, коментира Шаран Бъроу, генерален секретар на международната конфедерация.

Възстановяването и устойчивостта изискват големи инвестиции в грижите. Изследвания на МВФ показват, че разход от 1% от БВП на страните може да създаде 33 милиона работни места, а проучвания на Обединеното кралство сочат, че инвестициите в грижи могат да създадат 2,7 пъти повече работни места от същите вложения в инфраструктура, включително строителство.

Шаран Бъроу добави: „Сега всички правителства са уведомени, че хората очакват инвестициите в грижи да бъдат централен елемент в плановете за възстановяване и в основата на нов социален договор“.

Всички сме свидетели, че пандемията COVID-19 се отрази сериозно върху всяка част от нашето общество и икономика. Тя разкри опустошителните последици от десетилетия  на недостатъчно инвестиране в системите за обществено здравеопазване и грижи. Много страни бяха зле подготвени да се справят с мащаба и бързо развиващия се характер на пандемията. Милиони медицински и здравни работници, преобладаващо жени, останаха без достъп до основни лични предпазни средства и други мерки за безопасност и здраве.

Институциите се забавиха с мерките за защита на работещите, рискувайки своето здраве и живот, изпълнявайки служебните си задължения.

Промяната на Директива (ЕС) на Комисията от 3 юни 2020 за изменение на приложение III на Директива 2000/54/ЕО във връзка с включване на SARS-CoV-2 в списъка на биологични агенти беше една от първите стъпки за по-добра правна защита на работниците, които биха получили трайно увреждане на здравето им, а оттам и на възможността да претендират за по-високи обезщетения. Това изменение на директивата защитaва най-вече медицински работници, лаборантни и други, които работят с биологични вещества.

КНСБ пое ангажимент да положи всички усилия институциите у нас да транспонират в максимално кратки срокове измененията на директивата в националните нормативни актове. КНСБ призова още в началото на епидемията COVID-19 да бъде призната за професионална болест, особено за работещи в отделения за обслужване и лечение на болни с доказан вирус или спешна помощ: лекари, медицински сестри, санитари. България е една от държавите членки на ЕС, в която има решение и указание към отговорните институции, че е допустимо да се подават документи за разследване на професионално заболяване КОВИД-19.

Добрата комуникация и сътрудничество между работодатели и работници са от ключово значение за защита срещу разпространението на COVID-19 на работното място. В тази посока КНСБ разработи секторни споразумения, насочени към подкрепа на предприятията за осигуряване на ефективни мерки, които ще предотвратят разпространението на COVID-19. Сключването на споразумения или подписване на двустранни протоколи между работодатели и синдикати несъмнено ще подпомогне процесът на въвеждане на мерки, които ще предотвратят разпространението на COVID-19 на работното място.

При прилагането на стратегии за излизане от кризата COVID-19 трябва да се гарантира най-високият стандарт на безопасност и здраве при работа. За целта е необходимо да бъде изграден механизъм за своевременни действия по изготвяне на съвместни предложения за промени и допълнения в нормативната рамка и националните стратегически документи за реакция при извънредни ситуации, възникващи във връзка с епидемии и пандемии, включително в областта на ЗБУТ.

Необходимостта от адекватни инвестиции в справедливи, качествени системи за здравеопазване и грижи е по-очевидна и спешна от всякога. Работещите в сектора на здравеопазването и грижите, независимо дали в болници, хосписи, домове за грижи, частни домове или училища, в публичния или частния сектор, заслужават достойни условия на труд и справедливо заплащане, което да отразява огромния им принос за нашите общества.