МОТ с 10-годишен план за действие за младежката заетост

10-годишен план за действие за младежката заетост бе одобрен от управителното тяло на Международната организация на труда. Позиция по документа от името на група Работници бе представена от президента на КНСБ Пламен Димитров на поредния ден от 340-ата сесия на МОТ вчера. Тя продължава до 14 ноември, като проблемът с младежката безработица е сред обсъжданите на сесията.Новият план взема предвид предизвикателствата, породени от пандемията с ковид-19 и е в контекста на декларацията за стогодишнината на МОТ за бъдещето на труда. Документът е в продължене на седемгодишен план, одобрен от управителното тяло на МОТ през 2012 г. на фона на глобалната тогава финансова и икономическа криза.За периода 2012-2019 г. Работническата група наблегна на три ключови измерения в кризата с младежката заетост: липса на възможности, качество на работните места за младите хора и правата на младите работници. За справянето с тях групата е идентифицирала критичните области на действие, включително необходимостта от рамка на макроикономическата политика, която е благоприятна за създаване на работни места, както и за структурна трансформация в развиващите се страни; обръщане на внивание към увеличаващата се несигурност на работните места и зачитане правата на младите работници.

Планът е структуриран около три стълба:1) укрепване на капацитета на всички хора да се възползват от възможностите на променящия се свят на труда; 2) укрепване на институциите за осигуряване на адекватна защита на всички работници и потвърждаване на продължаващата значимост на трудовото правоотношение като средство за осигуряване на сигурност и правна защита на работниците, като същевременно се признае степента на неформалност и необходимостта да се осигурят ефективни действия за постигане на преход към формалност и 3) насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достойна работа за всички. Както и в предишния план, настоящият документ предлага три клъстера за рамката за изпълнение: развитие и разпространение на знания, техническа помощ и изграждане на капацитет на съставните елементи, застъпничество и партньорства.

Младите хора, които са особено засегнати от кризата с COVID-19, вече бяха в критична ситуация и преди пандемията. Те са изправени пред високи нива на безработица и много от тях са заети с нискокачествени и нископлатени работни места или работят в неформалната икономика. Младите жени са изправени пред по-големи трудности от своите колеги мъже поради продължаващото неравенство между половете. Covid-19 за съжаление изостри всички тези предизвикателства и създаде нови, посочи Димитров в представената позиция.

Група Работници подкрепя силно насърчаването на достойния труд за младите хора като част от мерките, насочени към възстановяване от COVID-19 и изграждане на устойчивост, базирана на Декларацията на МОТ за стогодишнината. “Съгласни сме, че по време на блокирането заради пандемията дистанционната работа създава специални предизвикателства пред младите жени, за да се осигури баланс между професионалния и семейния живот. Много млади жени също тревожно се сблъскват с домашно насилие, оставайки и работейки от вкъщи по време на пандемията. Както документът правилно посочва, дистанционната работа е ограничена до професии с високи умения и изисква висококачествен достъп до интернет и достъп до необходимото оборудване, което означава, че за много млади хора, особено жени, дистанционната работа не е била опция и може да не е възможност в близко бъдеще, ако не се вземат подходящи мерки за справяне с цифровото разделение”, се казва още в позицията. В нея е посочено още:

Ние подкрепяме целта на плана за действие на МОТ за насърчаване на пълна, продуктивна и свободно избрана заетост и достоен труд за всички млади хора и за постигане на равенство между половете. Приветстваме позоваването в параграф 15, че МОТ ще трябва да гарантира, че по този начин съответните конвенции и препоръки са адекватно популяризирани. Искаме да повторим необходимостта да се включи създаването на работни места като основна цел на икономическите политики и да се обърне внимание както на количеството, така и на качеството на работните места. МОТ трябва да съсредоточи вниманието си върху въздействието на макроикономическите политики за създаване на работни места за младите хора, особено на регионално и национално ниво. Това изисква от МОТ да засили своя опит в областта на макроикономическата политика, изследвания, събиране на данни, заетост и анализ на пазара на труда. Планът за действие в областта на макроикономиката не трябва да се ограничава до клъстера за „развитие и разпространение на знания“, а да бъде разширен, за да включва техническа подкрепа и изграждане на капацитет, мобилизиране на ресурси, както и застъпничество и партньорства.

Друг важен приоритет за нашата група е повишаването на качеството на работните места за младите хора. Параграф 4 от документа признава, че трима от четирима млади работници по света са в неформална заетост с регионални различия, които ще трябва да бъдат взети предвид в плана. В допълнение, много млади работници са на несигурни работни места – като временна работа и други форми на труд, при които им се отказват права и се плащат ниски заплати. Различните форми на прикрити трудови правоотношения правят младите работници още по-уязвими, затруднявайки възможността да се организират и да бъдат част от синдикална структура в предприятията. Това също има отрицателен ефект, като несигурните работни места допълнително забавят растежа и развитието. Предложеният план за действие трябва да разгледа и този въпрос.

За справяне с проблема с младежката безработица е необходимо да се предприемат действия за премахване на дискриминацията на младите работници на пазара на труда, насърчаване на заетостта, директни трудови правоотношения и колективното договаряне за защитата на младите и осигуряване на достъп до социална защита.