Становище по проектозакона за измение на допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на КСО в частта му за т.нар. Фаза на изплащане, ръководството на КНСБ заявява:1. Редът за сътрудничество и консултации с национално представителните социални партньори при решаването на такива важни въпроси за правата на работещите е законово определен и КНСБ държи той да се следва стриктно.

2. От първоначалния преглед на публикувания законопроект правим заключение, че той на практика почти не се различава от изработения такъв през 2019 г. Ето защо оценката за неговите положителни и отрицателни постановки, потвърдена с решение на ръководния орган на синдиката (октомври 2019 г.), остава валидна.

3. Като положителни решения в проекта КНСБ възприема:
• Гаранцията, че ако в партидите на осигурените лица, натрупаният капитал по някакви причини (лош капиталов пазар, кризи и пр.) е по-малко от сумата на брутните вноски, постъпили чрез НАП, то пенсионното дружество за своя сметка ще допълни сумата до нивото на сумата от брутните вноски, постъпили на името на всеки осигурен. Това е постановка по искане и предложение от КНСБ, което намира отражение и в този проект.
• Стремежът да се предлага пожизнена пенсия (макар и не доведен до край), какъвто е и замисълът на създаване на втория пенсионен стълб.
• Създаването на специализиран Фонд за изплащане на пожизнени пенсии, като инструмент за гарантиране изплащането на пожизнена пенсия от втория стълб до живот, каквато и да е възрастта на доживяване на лицата.
• Задължението управляващите дружества, освен Фонд за изплащането, да формират и резерв за гаранция на изплащането на пожизнени пенсии.
• Ангажиментът пожизнените пенсии да се актуализират в зависимост от реализираната доходност от инвестирането на средствата на Фонда за изплащане на пожизнените пенсии. Актуализацията ще се прави поне веднъж годишно.
• Въвеждането (примерът на солидарната система) на преизчисляване на допълнителната пожизнена пенсия в случаите, когато лицата след получаването на тази допълнителна пенсия продължат да осъществяват трудова дейност и да се осигуряват.

4. Като незадоволителни постановки на проектозакона КНСБ определя:
• Запазването на разрива между момента на придобиване права по първия и по втория стълб – законопроектът запазва обвързката на правото от втория стълб единствено с навършването на възраст. Но правото на пенсия от първия стълб е свързано и с възраст, и със стаж. Нонсенс е да не си придобил основната си пенсия, а да получаваш допълнителна (тя какво всъщност допълва).
• Още по-задълбочено става разминаването между правата от двата стълба с въвеждането на възможност да се получава допълнителната пенсия една година преди навършване на възрастта за пенсиониране при условие, че натрупаните в партидата средства ще позволят отпускане на допълнителна пенсия не по-ниска от минималната пенсия за стаж и възраст в солидарния стълб. Логиката е странна.
• За КНСБ вторият стълб следва да предлага във всички случаи пожизнена допълнителна пенсия, като в малко – ясно и категорично определени и обосновани изключения, може да се предлага еднократно изплащане на средствата.
• КНСБ продължава да счита, че задължителното осигуряване предполага идентични условия за всички осигурени лица на входа и на изхода на втория пенсионен стълб. От тази гледна точка остават резервите на синдиката по отношение множеството продукти, които да се избират от осигурените – различни видове разсрочени плащания, пожизнена пенсия с права на наследниците (по пинцип пожизнените пенсии от капиталов тип не предполагат наследственост, а този риск се носи от солидарната пенсионна система). Няма здрава логика и в обвързването на правото на еднократно изтегляне на натрупаните средства, обвързано с размера на минималната пенсия в първия стълб.
• В публикувания законопроект се предлага стъпаловидно нарастване на срока за прехвърляне на партидите преди навършване на възрастта за пенсиониране – като от 2022 г. до края на 2025 г. да бъде 1 г. и да стигне до 5 години преди тази възраст в 2038 г. Предполага се, че в това време хората ще придобият повече заинтересованост и познания за правата си във втория стълб, за да направят информиран избор дали да се лишават от права във втория стълб и да ползват такива само в първия. Към момента има известна логика за такава промяна, доколкото законопроектът съхранява разкъсването на връзката на правата от двата стълба. Вярното решение според КНСБ е тази връзка да се възстанови и правото на избор на лицата да е към момента на придобиване на правото на пенсия за ОСВ в солидарната система.

КНСБ настоява социалните партньори да получат по съответния ред възможност да изразят становища и да направят свои предложения преди този проект да поеме към Народното събрание и очаква това да стане в най-скоро време.