Добрите практики на социалния диалог в банковия сектор бяха обсъдени на форум

Състоянието на социалния диалог, добрите практики и възможностите за изграждане на секторно договаряне бяха обсъдени днес на онлайн форум посветен на банковия сектор. В него взеха участие президентът на КНСБ Пламен Димитров, председателят на Националния банков синдикат Валерия Николова, на Федерацията на синдикатите от банковия сектор Светомир Дичев, изпълнителният директор на УниКредит Булбанк Теодора Петкова, директорът на УНИ Европа Финанси Морийн Хик, директорът по организиране в УНИ Европа Финанси Бен Игън, председателят на Синдиката на банковите служители и работниците в ОББ Владимир Спасов, началникът на управление „Човешки ресурси“ в Банка ДСК Радослава Кроснева и др. представители на банковия сектор и синдикалните структури.

Президентът на КНСБ напомни, че това е 15-ти пореден форум, организиран от конфедерацията, който разглежда състоянието на съответните сектори, на социалния диалог и колективното трудово договаряне. Димитров акцентира върху проектодирективата за адекватните минимални работни заплати, която бе представена наскоро от ЕК и която предвижда в страните-членки да има поне 70% покритие на работещите с Колективни трудови договори. Постигането на това ниво ще е обвързано с европейския семестър и достъпа по европейско финансиране. Тъй като България е далеч от този праг, са необходими конкретни стъпки и е важно насърчаването му.

Димитров посочи, че в периода 2010 -2018 броят на банките в ЕС е намалял с 25%, а на заетите с 4 на сто заради финансовата криза, процеси на сливания и поглъщания. Важен аспект е дигитализацията на банковите операции, довела до намаляване на потока от клиенти, с които се работи лице в лице и поради това – съкращаване на дейността на клонове и дори закриване, намаляване на персонала. Сред заетите в банковия сектор в ЕС 52% са жени, а над 40 на сто от заетите са на възраст от 25 до 39 години. Банковите служители в повечето страни от ЕС са организирани в синдикати. Нивото на обхват варира от много ниско 3-4 % за някои Източноевропейски държави – Румъния, Литва, до 74-76 % в Португалия, Дания, Скандинавските страни.

В България тенденцията през последните години е за намаляване на банките и на заетите лица. По данни към 2018 г. в банковия сектор работят 31 661, а банките са 28. Предизвикателство за банковия сектор в момента е присъдиняването на страната към ЕRM 2 и Европейския банков съюз, както и дигитализацията, което вече поражда предизвикателства и за заетостта и условията на труд. У нас действат 3 синдиката в три големи банки, като два от тях са обединени във федерация. Общият брой на членовете им е 13 701. Това означава, че синдикални членове са около 43% от заетите в банките. Асоциацията на банките в България е единствената организация, обединяваща банки, в нея членуват 22 от общо 28 банки у нас. Тя обаче не участва в социалния диалог и колективното договаряне. Социалният диалог и колективното договаряне се осъществяват само на ниво компания. Обхванатите с КТД са около 35 на сто от заетите в банкови операции.  В две от банките има избрани представители в Европейски работнически съвети, а в една от банките действат и транснационални декларации, които са приети за компанията-майка.

По време на дискусията бе обсъдено сплотяването на секторно ниво и изработка на браншов колективен трудов договор. Чрез секторен социален диалог и наемните работници и работодателите в банките могат да търсят съгласие по различни проблеми и предизвикателства – промени в труда и заетостта в следствие дигитализацията, пресктруктуриране, сливане и поглъщане и промени в заетостта  и условията на труда, въпроси на атипичната заетост, работата от разстояние и др.

Обсъдена бе необходимостта от минимални стандарти на труд за заетите в банките в България, които да надхвърлят поне минимално стандартите в Кодекса на труда и да се разпростират въру повече банкови институции. Това засяга сигурността на заетостта ,гарантирането на минимално заплащане за банковия сектор, стандарти за безопасност и здраве при работа и работно време и други.

Представителите на големите банки, които участваха във форума, споделиха въведените от тях добри практики за мотивиране и подкрепа на служителите. Сред тях са ваучери за празници, грижи за здравето, благотворителни инициативи, а заради сложната пандемична ситуация – допълнителен отпуск, застраховки, дистанционен режим на работа. Нашите служителите са най-ценният ни актив, сподели изпълнителният директор на УниКредит Булбанк Теодора Петкова.

Като от резултат от форума, Димитров предложи да се формира работна група между синдикалните организации и мениджърските екипи, за да се набележат съвместни стъпки, създаване на споразумения и съвместни позиции по важни теми в сектора, които стоят пред него като възможности и предизвикателства. Подобни продукти на секторния диалог са практика в други държави, бе посочено от участници в срещата.