КНСБ: Няма да допуснем приемане на норми, които водят до полагане на робски труд

Във връзка с гласуването на промените в Кодекса на труда на второ четене от парламента и призиви от народни представители синдикатите да се противопоставят на част от измененията, КНСБ заявява отново своята позиция:Относно сумираното изчисляване на работното време В продължение на близо 2 г. КНСБ участва в съвместна тристранна експертна група по подготовка на необходими и взаимноприемливи изменения в КТ.

На няколко пъти предлаганите изменения и допълнения са обсъждани от органите на КНСБ. Становището на Координационния съвет на КНСБ по ЗИД на КТ е публикувано на сайта на КНСБ, както и становищата на КНСБ до НСТС и до парламентарните комисии: Комисията по труда, социалната и демографска  политика и Комисията по икономическа политика.

В заседанията на Комисията по труда, социалната и демографска политика към НС,  на който е обсъждан законопроектът за изменение и допълнение на КТ, представители на КНСБ са заявили позициите и предложенията по конфликтните въпроси, свързани със СИРВ и извънредния труд, по които днес народни представители държат емоционални речи при второто четене на закона.

Основните аргументи на някои от народни представители, изказани вчера от трибуната на НС против някои от предложенията свързани със сумираното изчисляване на работното време, а вероятно и днес в следващите обсъждания по извънредния труд, са пряка заемка от предоставените в двете комисии на НС аргументи от КНСБ и основно от придружаващия материал, съдържащ Аргументи за противоречия с Конвенция № 1 на МОТ относно работното време и Директива  2003/88 за някои аспекти за организация на работното време.

Трябва да припомним на народните представители и обществеността, че благодарение на постоянството и професионалната си експертиза, КНСБ успя да постигне в работната група следните искания, които станаха част от законопроекта за изменение и допълнение на КТ:

 1. Успяхме да намалим законовия срок за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време от 6 на максимум 4 месеца годишно, така, както го изисква и европейската Директива за организация на работното време. Намираме, че това е една сериозна промяна, която ще бъде само от полза, а не във вреда, на работниците и служителите.
 2. Заложиха се текстове в КТ, които предвиждат последващо издаване на наредба, която да определи браншовете и отраслите, в които може да се използва сумирано изчисляване на работното време. КНСБ намира този подход за частичен напредък по повод ограничаване на сегашните норми, които допускат използване на сумирано отчитане на работното време (СИРВ) във всички икономически отрасли.
 3. Очакваме със закона да се каже по категоричен начин, че СИРВ може да се въвежда само за непрекъсваеми производства. КНСБ отдавна ясно е заявила, че ще приеме промяна относно сумираното работно време, само ако сега действащата уредба се промени така, че СИРВ да се допуска само за непрекъсваеми производства, както уреждаше КТ през 2001 г.
 4. КНСБ твърди, че с настоящата уредба, а и с тази, с която се предвижда да се приеме и която позволява СИРВ да се прилага във всички отрасли, грубо се нарушава от държавата Конвенция 1 на МОТ. Такава правна уредба не е в съответствие и с изискванията на европейската Директива за организация на работното време.
 5. По отношение на новата възможност да се разшири референтният период за изчисляване на СИРВ до 12 месеца годишно по пътя на браншовото или отраслово колективно договаряне, ние намираме за неприемлива и настояваме предложението да бъде отхвърлено от народните представители в този вид. Въпреки че КНСБ подкрепя използването на браншовото или отраслово КТД като инструмент, който в най-голяма степен позволява да се защитават интересите на работниците, не можем да възприемем така предлаганата възможност да се договаряме за допустима работа в рамките на 12 месеца при условията на СИРВ. Европейската директива за организация на работното време не позволява такива отклонения. Нашето становище е, че с браншов или отраслов КТД може да се въвежда референтен период за сумирано отчитане на работното време за не повече от 6 месеца.

Ако народните представители гласуват приемане на възможността с БКТД/ОКТД да се договаря 12-месечен референтен период за СИРВ, ние ще противопоставим като няма да позволим на никоя от нашите федерации да договаря подобни клаузи.

За нас прилагането на тази правна възможност дори и по пътя на  колективните преговори ще е във вреда на работниците, защото с 12-месечна норма СИРВ  ще се засили интензитета на работата за календарната година, а също така няма да има яснота как ще се изчисляване на извънредно положения труд на база  годишна норма часове и кога ще се заплаща!

 1. КНСБ не може да приеме одобрението на норми, които завоалирано оставят в ръцете на синдикати и работодатели да се договарят за възможности, които не са в полза на работниците и служителите.
 2. КНСБ никога не би се съгласила със съдържание на норми, които водят до полагане на робски извънреден труд.

 

Относно извънредния труд

С промените на КТ се предлага увеличаване на годишната норма часове извънреден труд, но не повече от 300 часа през една календарна година чрез сключен КТД на ниво бранш или отрасъл.

Смятаме за важно тук да повторим в какво се изразява промяната и какво иска КНСБ:

1.Законовото ограничение на годишната норма извънреден труд  в КТ остава 150 ч.

 1. Промяната дава само една възможност по пътя на отраслово или браншово трудово договаряне тази 150-часова годишна норма да може да бъде увеличена до не повече от 300 ч.
 2. Не е вярно разпространяваното мнение, че ако се приеме тази промяна всеки работник целогодишно ще работи извънредно над допустимите 8 ч дневно.
 3. И след тази промяна извънредният труд ще продължи да се полага само при извънредни обстоятелства, които ясно са разписани в закона и в рамките на законовите 150 часа годишно.
 4. Само ако браншов или колективен трудов договор се постигне договореност, годишната норма извънреден труд може да бъде увеличена с толкова часа за колкото се споразумеят страните по договора, но не може да се договори повече от 300 ч годишно. Това е възможност, при която не е сигурно дали изобщо ще се постигне договореност за увеличаване на годишната норма. Прилагането й зависи от волята на страните по отрасловия или браншовия КТД.
 5. Във връзка с тази предлагана промяна ще подчертаем, че КНСБ може да се съгласи да бъде записана в КТ възможност за увеличаването на годишната норма извънреден труд с браншов или отраслов КТД, но само ако в същия този закон, се дадат допълнителни права за работещите, които ще полагат извънреден труд над 150 ч годишно.
 6. КНСБ е дала своите конкретни предложения на народните представители (виж становищата на КНСБ), като е предложила в КТ да се уредят следните права за всеки работник, който полага извънреден труд над 150 часа годишна норма:
 • допълнителен почивен ден за всеки 24 часа извънреден труд над 150 часа и
 • увеличено допълнително заплащане с 75 на сто за всеки час положен извънреден труд над 150 часа.
 1. Друго наше предложение с цел по-голяма гаранция при упражняване на възможността да се договаря по-голяма годишна норма извънреден труд, е в КТ да се приемат норми, с които ясно да се уреди как при годишно договорени не повече от 300 часа  извънреден труд с  браншов/ отраслов КТД това ще се прилага на ниво предприятие.
 2. КНСБ възприема допускането от закона да се използване инструмента на браншовото и отраслово колективно трудово договаряне за въвеждане на по-висока часова годишна норма на извънредния труд като една сигурна гаранция за защита на интересите на работниците и служителите, които представлява.

КНСБ следи пряко дебата в НС по промените в КТ  и след окончателното приемане на законопроекта ще припомним на нашите членове кой какво е казал и в какво не е бил достатъчно осведомен или, ако е бил, защо е спестил истината, или не я е назовал директно. Приемането на спорните норми относно сумираното отчитане на работното време ще ни даде основание да се обърнем към съответните структури и органи в ЕС и МОТ и ясно да посочим кой, какво твърди, включително ще поискаме произнасяне по явните нарушения на международни актове, които България е приела да спазва и прилага.

Надяваме се, че обществото ще потърси и политическа отговорност от съответните народни представители и излъчилите ги политически сили в хода на предстоящите избори.

КНСБ ще продължи да се бори за правилното уреждане на режима на ползване на сумирано отчитане на работното време и ще иска в Кодекса на труда да въведат ясни законови гаранции за условията на труд и правата на онези работници, които ще работят извънредно над 150 ч годишно, ако за тях ще се прилага О/ БКТД.