Ново задължение за работниците и служителите, произтичащо от Закона за извънредното положение

На 17 ноември 2020 г. бе обнародвана промяна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.С параграф 2 от нея в чл. 7 се създава ал. 3:„(3) Работник или служител, който е близък контактен по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, преминава към работа от разстояние или надомна работа, ако работата позволява това, за определения в акта срок, като писмено декларира пред работодателя, съответно органа по назначаване настъпилото обстоятелство. Условията и редът за преминаване, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.“

Нормата има трудовоправен характер, въвежда задължение за работниците и служителите, включително и по ЗДСл.

Новата алинея трета на чл.7 от Закона за мерките… въвежда задължение за работник или служител, който е близък контактен на потвърден случай на COVID-19, да премине от присъствена форма на изпълнение на трудовите си задължения в дистанционна, или съответно – надомна работа. Обстоятелството, че работникът или служителят е близък контактен на потвърден случай на коронавирус, се установява с акт на орган по смисъла на чл. 61 от Закона за здравето.

Съгласно чл. 61, ал. 2 от Закона за здравето  на задължителна карантина подлежат контактни лица на лица, болни от заразни болести като холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром, COVID-19 и туберкулоза с бацилоотделяне. Разпоредбата на чл. 61, ал. 6 урежда, че задължителната карантина на лице по ал. 2 и 3 се извършва с предписание на директора на съответната регионална здравна инспекция или на оправомощено от него длъжностно лице.

Същевременно обаче трябва да се има предвид, че новата алинея на чл. 7 от Закона за мерките… говори за близък контактен на потвърден случай на коронавирус, а не за болен от или заразоносител на коронавирус. Тоест лицето с установен коронавирус може и да няма симптоми,, респ. да не е болно. Обръщаме внимание, че алинея трета предвижда преминаване на дистанционна или надомна форма на работа, но само ако естеството на работата позволява това. Нормите, свързани с дистанционната и надомната работа се съдържат в КТ (чл.107б-чл.107ж –надомна работа и чл.107з –чл.107п – дистанционна работа).

Работникът или служителят трябва да подаде декларация до работодателя или съответно до органа по назначаване, в която е длъжен да посочи настъпилото обстоятелство, а именно, че е установено с акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето, че е близък контактен на потвърден случай на коронавирус. Декларацията се подава, когато бъде установено от компетентните органи, че работник или служител, е близък контактен по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19.

Новата алинея въвежда и задължение за работодателя или органа по назначаване – издаване на Заповед, в която се определят редът и условията за преминаване от присъствена в дистанционна или надомна форма на изпълнение на трудовите задължения, начинът на контрол на изпълнението на задълженията на работника или служителя, (например той трябва да бъде на разположение на работодателя чрез електронна поща и телефон), срока, в който работникът или служителят ще трябва да изпълняват неприсъствено своите трудови задължения.