Конференция на ЕКП за изграждане на #UnionMigrantNet събра повече от 120 участника

Въпросите за интеграцията на гражданите на трети държави в обществото и на работното място бяха обсъдени на двудневна конференция на Европейската конфедерация на профсъюзите, проведена в рамките на проекта #UnionMigrantNet. В нея се включиха 120 участника, сред които експерти от КНСБ.

Приобщаването бе разгледано като двупосочен процес, в който местните и чуждестранните граждани трябва да участват заедно и в диалог. Ето защо то се нуждае от структуриран и дългосрочен подход, съставен от правила, процеси и координация, включващи различни стъпки и всички участници. Веднага след пристигането на лицата в приемащата държава започва тяхната интеграцията и именно местните власти играят ключова роля в този процес. Важно е лицата да бъдат информирани за техните права и задължения. За целта достъпът до информация трябва да бъде улеснен от всички заинтересовани страни, участващи в интеграцията им и по-специално от местните и регионални власти.

Конфедералният секретар Людовик Воет припомни ключовата роля на синдикатите, които предоставят информация и помощ на гражданите на трети държави, за да избегнат изпадането им в бедност или превръщането им в жертви на трудова експлоатация. Той подчерта че „Членството в синдикатите само по себе си е средство за интеграция!“

Достъпът до информация и участието им в пазара на труда са приоритети в рамките на Европейско партньорство за интеграция, което Европейската комисия и европейските социални партньори подновиха на 7 септември 2020 г. В него се подчертава, че за интеграцията е важно не само заетостта на гражданите на трета държава, но и за зачитане на правата им и осигуряване на равното третиране на пазара на труда. На 23 Септември 2020 г. беше публикувано предложение за нов Пакт за миграцията и убежището. Наред с това се предвижда нов план за действие за интеграция и приобщаване за периода 2021-2024, които да бъдат приети до края на годината. Ковид кризата показа, че работниците от трети държави, които осигуряват недостига на работна сила в европейския трудов пазар, са най-малко защитени. Те страдат от проблеми, свързани с условията на труд и заетост, достъп до болнични, безработица или социални помощи. Като най-незащитени са жените мигранти.

В панела „Интеграция“ на конференцията главният експерт на КНСБ Атанаска Тодорова представи опита на конфедерация в провеждането на обучения по трудови и осигурителни права за граждани на трети държави в България. Тя запозна участниците с информационните кампании за достойни работни места и заплащане, както и с изработените брошури на различни езици. Като говорител в работната група, Тодорова изтъкна предимствата от съществуването на платформата UnionMigrantNet, в която участва от нейното създаване.

В панела „Истории за интеграцията“ бяха представени граждани на трети държави, чийто интеграционен път е подпомогнат от синдикатите и местните власти от Белгия, Италия и Словения.

В заключителният панел на двудневната конференция генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Византини каза, че “Мигрантите са изправени пред огромна дискриминация и експлоатация на пазара на труда. Нуждаем се от подходяща рамка за равно третиране и за да накараме интеграцията да работи, е необходимо пълно покритие на трудовите права и всеобщ достъп до социална защита за работниците”.

Конференцията се проведе в рамките на международния проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“ #UnionMigrantNet на Европейската конфедерация на профсъюзите, финансиран от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“, 863738-UM N-AMIF2018AG-INTE. Партньори в проекта са 17 синдиката от 5 държави-членки на ЕС – Белгия, България, Гърция, Италия и Словения, сред които ETUC, Fisascat CISL, ANOLF Milano,ANOLF FVG, UIL, CISL, CITUB, CEPAG, Le Monde des Possibles, ZRC SAZU, Generation 2.0, EKA.