Становище на КНСБ по Законопроекта за изменение на Кодекса за социално осигуряване

По Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, предмет на обсъждане в т. 1 от дневния ред на НСТС за днешното му заседание, КНСБ изразява следното становище:

  1. Безспорно законопроектът съдържа редица важни и правилни решения, които дълго време бяха обект на обсъждане, преценка и известен компромис. Също така няма съмнение, че вече е крайният момент, в който въпросите на т.нар. фаза на изплащането на пенсиите от втория стълб следва да получи подробно и детайлно уреждане. КНСБ счита, че като цяло законопроектът има определени достойнства и верни решения, с които се създава по-стриктна среда, респективно изисквания към управляващите дружества, както и гаранции за правата на хората. Сред решенията, които Конфедерацията намира за положителни и заслужаващи подкрепа бихме посочили повишените изисквания към капитала на дружествата, гарантирането на сумата на брутния размер на вноските – едно предложение на КНСБ, което се възприе, създаването на специални фондове за изплащането на пенсионните продукти, както и гаранционен фонд, чрез който ще се гарантират брутните вноски, прилагането на единни, неутрални по пол биометрични таблици, осъвременяването / актуализирането на допълнителната пенсия.
  2. Същевременно в проекта има нормативни постановки, по които КНСБ има принципни различия и несъгласие, и не само по повод на сегашните решения. Става дума за отклонения от изначалния замисъл на създаването и функционирането на втория стълб, неговото предназначение да предоставя добавка към основната, базовата пенсия от солидарната пенсионна система. Такива отклонения КНСБ никога не е подкрепяла. Най-важните сред тях са изброени по-долу, и заради тях Конфедерацията ще запази резерви по законопроекта, въпреки достойнствата, които споменахме по-горе:

2.1 Конфедерацията счита, че стремежът задължителното допълнително пенсионно осигуряване в УПФ да предоставя поредица от различни продукти е меко казано неподходящ. Мантрата „избор на хората“ също не се вписва в замисъла и предназначението на втория стълб. Той има задачата да предоставя сума, допълваща, надграждаща пенсията от първия стълб до тогава, докато лицата получават последната, т.е. до живот. Поради това КНСБ убедено счита, че всички осигурени лица във втория стълб на пенсионното осигуряване, доколкото то е задължително трябва да са поставени при равни условия, както на входа, така на изхода на системата  – еднакви ангажименти за внасяне на вноски и еднакви права при приключване на осигуряването – допълнителна пожизнена пенсия, която надгражда основната пенсия за ОСВ от ДОО.

2.2. Вторият стълб няма за задача да предоставя наследствени пенсии, защото това е ангажимент на Държавното обществено осигуряване и няма защо да се изкривява предназначението на втория, като се търси някакво разнообразие, което да удовлетвори наследниците. На наследниците би могло и трябва да се предоставят натрупаните средства в партидите на починалите осигурени лица, но съчетанието пожизнени пенсии от капиталови схеми и наследяване  не е решение, което сме срещали в практиката на страните, които отдавна прилагат такива схеми.

2.3. В разрез с предназначението на допълнителната задължителна пенсия от втория стълб е и разкъсаната връзка на момента на придобиването/реализирането на правата от първия и от втория стълб. Както е известно, за да придобие човек право на пенсия за ОСВ в първия стълб трябва да отговаря на условието, както за възраст, така за осигурителен стаж. Законът и сега допуска вторият стълб да предоставя права единствено при навършена възраст за пенсия за ОСВ. Но не са  редки случаите, когато лицата на тази възраст нямат целия необходим стаж за пенсия. Нещо повече, сега се въвежда и право вторият стълб да започне да плаща допълнителната пенсия като основна – една година преди пенсионната възраст, като това ще се отнася за лица с високи натрупвания в индивидуалните партиди, защото условието е допълнителната пенсия да е равна на минималната основна такава.  Срещу такава подмяна на ролята на двата пенсионни стълба КНСБ  убедено възразява.

КНСБ счита, че законопроектът се нуждае от някои подобрения, които ще прецизират нормативната уредба и ще върнат ролята на втория пенсионен стълб към замисъла и предназначението му при неговото създаване. В тази връзка са и предложенията на Конфедерацията, които Ви предоставяме. Те са утвърдени с решение на нейния висш орган за управление – Координационния съвет и на практика са мандатът, който определя и позицията на КНСБ по темата:

Допълнителното пенсионно осигуряване да предоставя на лицата, задължително осигурени във втория стълб, допълнителна пожизнена пенсия, която да генерира индивидуален коефициент на заместване поне 15-20 на сто /при пълен цикъл на осигуряване/, така че солидарната и допълнителната пенсия да постигнат гарантиране на  около 65-70 на сто от загубения от лицето трудов доход;

Правото на допълнителна пенсия да възниква едновременно с придобиването на право на пенсия за ОСВ в ДОО – навършена възраст и придобит осигурителен стаж;

Осигурените във втория стълб на пенсионното осигуряване лица, особено при първоначалния старт на плащане на допълнителните пожизнени пенсии от втория стълб, да могат да направят по-изгоден за тях избор на пенсия от ДОО или ДОО + ДЗПО към момента на придобиване права в ДОО, когато ще имат ясна представа за правата си;

Ежегодната информация, която се изпраща от дружествата до осигурените лица да се опростява във възможната степен и да дава достъпна за разбиране информация за размера на натрупаните до момента брутни вноски, сумата от реализирана доходност и периода/те (ако има такива), за които не са постъпили осигурителни вноски за лицето;

Отмяна на давността за неплатените осигурителни вноски, както и въвеждане на по-висока наказателна лихва за периода на невнасянето им. Наред с това приходната администрация да се задължи да предприеме целеви кампании за събиране на дължимите осигурителни вноски от осигурителите и своевременно да ги преведе към съответните фондове за ДПО.

Правото на еднократно изплащане на натрупаните по партидите суми да е допустимо единствено при твърде ниски натрупвания, при които на практика разходите на дружествата за изплащането на незначителна по размер допълнителна пенсия се обезмислят. Аналогична възможност би следвало да се прилага и по отношение на лицата, които при навършване на пенсионната възраст по чл.68, ал. 3 не могат да придобият пенсия за ОСВ от първия стълб поради недостатъчен минимален осигурителен стаж /под 15 г. ефективен/.