ИСС обсъди Плана за възстановяване и устойчивост с вицепремиера Томислав Дончев

Всяка година до 2026 г. Планът за възстановяване и устойчивост  ще осигурява по 1% ръст на БВП за България, съобщи вицепремиерът Томислав Дончев по време на дискусия днес с Икономическия и социален съвет (ИСС).  Постигането за българските граждани на 75%  от  средноевропейската паритетна покупателна способност също е една от целите при възстановяване на икономиката чрез този план, заяви още вицепремиерът.

ИСС проведе консултация с вицепремиера Томислав Дончев  по приетото наскоро становище на съвета  „Предложения на ИСС във връзка с подготовката на План за възстановяване и устойчивост на Република България“. Докладчици по становището са президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на БСК Радосвет Радев. Те инициираха обсъждането на проекта на правителството, подчертавайки неговата актуалност и значимост за преодоляване на негативните последици от пандемията Ковид 19.

Планът за възстановяване и устойчивост на България се разработва в контекста на европейския Механизъм за възстановяване и устойчивост като част от мащабния план на ЕС Next Generation EU. На основание на проекта, който доскоро бе предоставен за публично обсъждане, България ще получи достъп до средства за възстановяване.  Становището  на ИСС представлява институционализираната консенсусна позиция на представителните работодателски и синдикални организации и на неправителствени други организации. В дискусията с вицепремиера Томислав Дончев освен членовете на ИСС взе участие и избраният от Народното събрание нов председател на ИСС Зорница Русинова.

Пламен Димитров и Мария Минчева представиха становището на ИСС. Те подчертаха, че представеният от правителството проект на План за възстановяване и устойчивост, според ИСС,  е първоначален вариант, който предстои да се конкретизира с ясни реформи, с инвестиционни проекти и с индикатори за изпълнение.

В документа си ИСС настоява да се посочат зададените крайни цели и задачи по четирите основни стълба на плана. Съществено предложение на ИСС е в плана да се включи обобщен измерител, който да отразява реалната степен на конвергенция на страната спрямо средноевропейските равнища на доходи и БВП и той да бъде водещ елемент в цялата програма. Димитров посочи, че е необходимо да се предвидят поне 1,3 млрд. лв. за предприятията с приоритизиране на проекти за технологична модернизация, иновации, роботизация и др. Той обърна внимание и на необходимостта от въвеждане на децентрализирани механизми за производство на енергия.

ИСС обръща внимание на правителството, че е необходимо в плана да се обособи специална област за пазара на труда са адекватно финансиране, както и да се отдели необходимото място и финансиране и на системата за социално подпомагане.  Съветът отправи и редица предложения за структурни промени в проекта на плана. Не на последно място ИСС призовава да се ускори реализацията на Плана за възстановяване и устойчивост като се обвърже с целите на все още неприетия национален план за развитие „България 2030“.

Заместник-министър председателят Томислав Дончев отговори на редица въпроси, поставени от членовете на ИСС. В своето изявление той подчерта, че преговорите с ЕК по Плана за възстановяване и устойчивост продължават и вероятно в края на януари той ще бъде в почти окончателен вариант.

Дончев възприе част от предложенията на ИСС за преструктуриране на проекта, за отделяне на повече внимание на пазара на труда и социалната сфера. Вицепремиерът изложи позициите на правителството в преговорите по окончателното формиране на Плана и  засегна теми като различните инструменти и механизми за финансиране, смекчаване на негативите от демографската тенденция,  дигитализацията на икономиката, кръговата икономика и др. и подчерта, че възстановяването на икономиката в кризата от Ковид 19 е основен приоритет.

Вицепремиерът благодари на ИСС за активната позиция в обсъждането на проекта на Плана за възстановяване и устойчивост.

ИСС е първият национален икономически и социален съвет сред другите европейски икономически съвет, който публично и изрази позицията си по отношение на националния план за възстановяване и устойчивост. С пълния текст на становището можете да се запознаете тук.