Какво предвиждат някои законодателни промени, свързани с доходите

1.Минималният размер на основната заплата за държавни служители

 Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по чл. 68 от Закона за държавния служител, е 650 лв. от 1 януари 2021 г.

Член 61 Закона за бюджета ( ЗДБРБ за 2021г.) и чл.68 от ЗДСл, според който минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител, се определя ежегодно със ЗДБРБ и не може да бъде по-нисък от размера за предходната година.

2. Държавните служители имат право на възнаграждение при участие в бордове на предприятия

.„Държавен служител може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала, на държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и в органите на управление или контрол на дъщерните им дружества, за което получава възнаграждение.“

Промяна в чл.7 от ЗДСл е осъществена чрез §88 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДДС.

Промяната в ЗДСл е в сила от 12.12.2020 г.

2б. В чл.107 от Кодекса на труда също е направена подобна промяна:

„Служителят може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала, на държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и в органите на управление или контрол на дъщерните им дружества, за което получава възнаграждение.“

Промяната  в КТ е направена чрез §89 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДДС и  влиза в сила от 12.12.2020 г.

И преди тази промяна държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация имаха право да участват като представители на държавата или общината в органите на управление или контрол на юридическите лица, създадени със закон, в съвети, комитети, но без да получават възнаграждение за това.

 3. Закона за семейни помощи за деца:

    – средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца (за бременност и месечни за отглеждане на дете до навършване на една година) за 2021 г. е 510 лв.

средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца (месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст в пълен размер) за 2021 г. е 410 лв.

средномесечният доход по чл.4а, ал.2, т.2 от Закона за семейни помощи за деца (месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст в размер до 80 % от пълния) за 2021 г. е от 410,01 лв. до 510 лв. включително.

размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл.7, ал.1 от Закона за семейни помощи за деца (за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст) за 2021г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода по ал. 2, е, както следва:

  1.   за семейство с едно дете – 40 лв.;
  2.   за семейство с две деца – 90 лв.;
  3.   за семейство с три деца – 135 лв.;
  4.   за семейство с четири деца – 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2021 г. е, както следва:

  1.   за първо дете – 250 лв.;
  2.   за второ дете – 600 лв.;
  3.   за трето дете – 300 лв.;
  4.    за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.

В чл. 63 ЗДБРБ се съдържат и други числа, които са подробно разписани в неговите общо 20 алинеи.

Член 63 ЗДБРБ

4. Член 64 ЗДБРБ разпорежда,че на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително, се отпуска еднократно годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв.

Помоща се изплаща чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика по предоставена информация за правоимащите лица от Националния осигурителен институт.

Министърът на труда и социалната политика или оправомощено от него длъжностно лице писмено определя кръга на правоимащите лица и издава заповед на всяко правоимащо лице за еднократно изплащане на помощта. Тя не се счита за доход при определяне на други видове помощи по Закона за социално подпомагане и Закона за семейни помощи за деца.