ЕКП: В кризата самонаетите лица са без подкрепа в шест държави в ЕС

Въпреки наличните средства от ЕС, една четвърт от държавите-членки осигуриха малка подкрепа за доходите на самонаетите лица или изобщо не са предоставили такава по време на ковид кризата., показват данни на Европейската конфедерация на профсъюзите.

От там посочват, че мерките за подпомагане на доходите и заетостта, въведени по европейската програма SURE за 100 милиона евро, са подкрепили 42 милиона работници в пика на кризата през месец май.

Европейската комисия изрично заяви, че спешните заеми “ще помогнат на държавите-членки да покрият разходите, пряко свързани с финансирането на националните режими за краткосрочно работно време, както и други подобни мерки … по-специално за самонаетите лица”, подчертават от ЕКП.

Въпреки това самонаетите лица не са получили достатъчна подкрепа в шест държави-членки:

България, Хърватия и Кипър не са предвидили и предоставили никаква помощ на тези лица.

В Германия временно заетите и самонаетите лица нямат достъп до краткосрочна помощ или обезщетения за безработица.

В Унгария  подкрепа е осигурена само на самонаети лица в секторите за обществено хранене и туризма.

Италия е отпуснала еднократна помощ за 2-3 месеца по време на първата вълна за самонаети лица и сезонни работници. По време на втората вълна само няколко категории работници се подпомагат в ограничен брой сектори. Повечето самонаети лица и сезонни работници не получават никаква помощ.

Данните са отразени в доклад за предприетите мерки за защита на работните места и доходите по време на пандемията.

ЕКП и европейските работодателски организации са изпратили съвместно писмо до европейските министри на финансите и Европейската комисия с молба да запълнят пропуските в подкрепата на самонаетите лица.

Генералният секретар на ЕКП Лука Визентини коментира: „Милиони работни места са запазени по време на пандемията, благодарение на схеми за безработица за непълно работно време, които профсъюзите са осигурили, но твърде много работници все още са изключени от всякаква помощ. Много самонаети лица и временно наети работници са получили малка или никаква финансова помощ тази година, което е напълно неприемливо, тъй като ЕС е предоставил средства на държавите-членки, специално предназначени да помогнат на тези работници. Тези пропуски в схемите за помощ допринесоха до ръст на безработните с 2 милиона през последната година, като най-засегнати са младите хора и жените. Схемите за безработица на непълно работно време трябва да бъдат удължени до реалното икономическо възстановяване, не само във времето, но и за да се гарантира, че самонаетите лица и временно наетите работници са обхванати във всички страни.”