Правителството призна КНСБ за национално представителна организация на работниците и служителите

Със свое решение от днес правителството призна Конфедерацията на независимите синдикати в България за национално представителна организация на работниците и служителите за срок от 4 години.

Решението бе предшествано от предоставяне на необходимите документи, изискуеми според Наредбата за установяване наличието на критерии за национална представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите. КНСБ ги внесе в Министерския съвет на 5 октомври. Те доказват, че конфедерацията е най-голямата организация в България и надхвърля многократно изискуемите количествени критерии за брой синдикални членове и присъствие в икономическите дейности съгласно НКИД 2008.

Процедурата се провежда през 4 години и целта й е да определи участниците в състава на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

След решението на МС от днес през следващите 4 години в състава му влизат още Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и пет работодателски организации, одобрени за представителни на национално равнище – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговскопромишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Съюзът за стопанска инициатива.

Институтът на националната представителност бе въведен в българското законодателство по искане на КНСБ с цел не само признаване на значимите фактори в социалния диалог, но и на поемането на отговорност на всеки участник в него.

НСТС е консултативен орган, в който се обсъждат въпроси, касаещи жизненото равнище на българските работници и служители. Неговите решения не са задължителни за прилагане от законодателната и изпълнителната власт, но експертните позиции и становища на НСТС имат особено важно обществено значение и отзвук.

Предишното решение на МС бе от август 2016 г. Миналата година срокът на процедурата бе удължен заради извънредното положение и епидемичната обстановка.