Проведено бе изследване за достъпа до пазара на труда на граждани на трети държави

Пандемията Covid-19 и последвалата икономическа криза ограничиха икономическата активност в различни сектори, а несигурността, създадена от икономическото забавяне, оказа ефект върху целия пазар на труда. В условията на спад на заетостта и нарастваща безработица, интересът към наемането на работа на граждани на трети държави намалява. Бизнесът обаче продължава да изпитва сериозен недостиг на работна сила. С прилаганите държавни политики за подкрепа на бизнеса и заетостта се очаква да  се стимулира инвестирането в нова работна сила, която за много сектори  ще осигури потенциал да се разрастват, при условие че има достатъчно и подходящо квалифицирана работна сила. Включването на пазара на труда на мигранти ГТД и лица, търсещи закрила, е ефикасно средство за преодоляване на демографските и структурните диспропорции, особено за региони със застаряващо население и липсата на млади хора със знания и умения, които да съответстват на нуждите на пазара на труда.

Това показват изводите от проведено изследване „Достъп до пазара на труда на ГТД в България“, направено в рамките на Международния проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“, който се съфинансира от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ по програма AMIF-2018-AG-INTE. Проектът се координира от Европейската конфедерация на профсъюзите.

Изследването за достъпа до българския пазар на труда на граждани на трети държави е направено от Института за социални и синдикални изследвания. То бе проведено в периода юли – декември 2020 г., а неговата цел бе да изследва публичните политики и нормативни документи в контекста на на международни и европейски актове, както и да проследи динамиката на миграционните потоци и настояща ситуация на трудова интеграция.

За постигане на целите бе направен документален анализ на публикации и изследвания  (Деск-ресърч) и социологическо проучване за мнението и оценките на целевите групи:
1) граждани от трети държави за включването на пазара на труда;
2) работодатели за достъпа до пазара на труда на ГТД;
3) заинтерисованите страни – държавни институции, синдикати и НПО за достъпа до пазара на труда на ГТД.

Изследването на български език можете да видите тук, а на английски език ето тук.