Подписан бе нов КТД за предучилищното и училищното образование в Община Ловеч

Новият Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в Община Ловеч беше подписан на 3 февруари. Той е в сила от 17 януари тази година и е за срок от 2 години. Документът бе подписан от Петя Станчева, председател на Общинската организация на Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България, Румяна Големанска, председател на Общински координационен съвет на СБУ към КНСБ и Иво Райнов, председател на Регионален синдикат „Образование” към КТ “Подкрепа”.

От страна на общината присъстваха кметът на Ловеч Корнелия Маринова и заместник-кметът по образованието Венцислав Христов.

В общинския КТД са отразени всички промени от новия отраслов КТД и от последния анекс към него.

Гарантирани са средствата и дейностите за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на персонала в образователните институции, както и защитата на трудовите им права.

С общинския КТД са определени новите размери на минималните основни работни заплати, които са увеличени с не по-малко от 15 % за педагогическия персонал и с не по-малко от 10 % за непедагогическия персонал. За някои педагогически длъжности са договорени минимални размери на допълнителни трудови възнаграждения, по-високи от тези в Отрасловия КТД, а други са съобразени с Отрасловия КТД.

Регламентирано е, че увеличението на стандартите за делегираните от държавата дейности по образованието за 2021 г. се изразходва единствено и само за увеличение на индивидуалните работни заплати на заетите в системата на предучилищното и училищното образование педагогически специалисти и непедагогически персонал и съответните разходи за осигурителните им вноски за сметка на работодателя. При достигане нивото на увеличение на минималните основни работни заплати и на допълнителните трудови възнаграждения, страните по общинския КТД се задължават да договорят и по-големи увеличения, ако е наличен съответният финансов ресурс.

В документа е регламентиран и по-голям размер на платения отпуск на педагогическия и непедагогическия персонал – с 2 дни повече от договореното в Отрасловия КТД.

С общинския КТД се гарантират и редица социални придобивки и дейности за работещите в образователните институции.

Снимка: Община Ловеч