Представиха доклад за укрепване на социалния диалог на ЕС

По време на заседанието на Комитета по социален диалог на 3 февруари бе представен публикувания в същия ден от Европейската комисия „Доклад за укрепване на социалния диалог на ЕС“.

Докладът бе представен лично от автора му- г-жа Андреа Налес, бивш германски федерален министър на труда и социалните въпроси, посочи националният секретар на КНСБ Величка Микова, която е член на комитета по социален диалог и участва в заседанието.

Андреа Налес бе назначена през юли 2020 г. от комисар Никола Шмит за специален съветник по социалния диалог. Докладът е изготвен по негова молба. Благодарение на опита си в процесите на социален диалог и политиките на пазара на труда, както и на многобройни срещи и приноси на социални партньори през последните шест месеца, г-жа Налес очертава в доклада основните проблеми и предлага набор от препоръки и инициативи, което ще подхрани плана за действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права.

В резюме докладът съдържа следните предложения за развитие на социалния диалог в ЕС:

– Създаване на нова награда за иновативен социален диалог и нова програма за млади бъдещи лидери на организации на социални партньори;

– Да се засили участието на социалните партньори в европейския семестър, включително националните планове за възстановяване и устойчивост;

– Да се подобрят консултациите на социалните партньори по нови инициативи на Комисията, като назначи във всяка генерална дирекция координатор на социалния диалог;

– Преглед на работата на Тристранната социална „Среща на Върха“ и Комитета за социален диалог;

– Да установи прозрачен процес, основан на ясни критерии за това как Комисията ще се справи с бъдещите искания на социалните партньори от ЕС за прилагане на техните автономни споразумения в законодателството на ЕС;

– Насърчаване на националните регистри за колективни трудови договори;

– Предоставяне на допълнителна и целенасочена подкрепа за националните социални партньори;

– Създаване на платформа за обмен на най-добри практики в областта на социалния диалог с подкрепата на Комисията;

– Покана към социалните партньори да водят диалог повече ориентиран към теми за  бъдещето.

Комитет по социален диалог и реакцията на ЕКП по доклад на г-жа Налес.

Основните предложения, направени в доклада, бяха дискутирани и приети от европейските социални партньори по време на заседанието на Комитета по социален диалог към ЕК, които отправиха и свои препоръки за подобряването му.

От страна на ЕКП бе изказано мнение, че направените препоръки към ЕК  за повече споразумения, инвестиции в изграждане на капацитет, подобряване на структурите на социалния диалог, както и лице, отговорно за социалния диалог във всяка генерална дирекция, отразяват значителна част от предложенията за подобряване на социалния диалог (въз основа на Резолюцията на ЕКП от декември 2020 относно Социалния диалог).

Въпреки това ЕКП изрази притесненията си относно някои препоръки, направени с доклада. Такива са липсата на каквато и да е препратка в доклада към проблемните ситуации в много държави-членки, в които легитимността на синдикатите като социални партньори е поставена под въпрос. В тази връзка ЕКП  поиска създаването на работна група, която да включва социалните партньори за разрешаване на проблематичното третиране от Комисията на автономните европейски споразумения, сключени от европейските социални партньори. ЕКП заяви, че в доклада на г-жа Налес има и ключови липсващи елементи, като ангажимент за преразглеждане на четиристранното изявление за социален диалог, специален бюджетен ред на ЕК за изпълнение на автономните споразумения, назначаване на специален представител за социален диалог и препратки към секторния социален диалог.

В заключение ЕКП се ангажираха да проследят как този доклад ще бъде взет под внимание от Европейската комисия, защото укрепването и насърчаването на социалния диалог и колективното договаряне чрез изграждане на капацитет е важна цел на ЕК.

Можете да прочетете доклада тук.