Съобщение на ръководствата на КНСБ, КТ “Подкрепа”, АИКБ, КРИБ

Ръководствата на представителните организации на работниците и служителите – КНСБ и КТ „Подкрепа“, и ръководствата на Асоциацията на индустриалния капитал в България и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България с тревога констатират, че остават броени дни до края на работата на настоящия парламент, а новият компенсационен механизъм, обсъден и договорен още през октомври 2020 г., в рамките на заседание на НСТС, все още отлежава в нечия канцелария.

  1. Основната идея в предложението е, че се въвежда постоянен нормативен ред и универсален подход за подкрепа от страна на държавата за всяко предприятие, без значение от коя икономическа дейност, както и за неговите работници при единствено условие – реализиран спад на нетните приходи от продажби 20 и повече на сто, по сравнение със същия месец на предходната година, поради пазарен шок или друг непредвидим икономически стрес. В тези случаи предприятието има право на финансова подкрепа до 25 на сто от нетните приходи от продажби за съответния месец на предходната година. Конкретният размер на подкрепата ще се определи с акт на Министерски съвет в зависимост от икономическата дейност. Ако по същите икономически причини едностранно работодателят въведе непълно работно време, то работниците имат право на подкрепа в размер 75 на сто от брутното трудово възнаграждение за месеца преди въвеждане на непълно работно време, пропорционално на неотработените часове, но за не повече от 4 часа дневно и до 6 месеца в календарната година.
  2. Същевременно във връзка с продължаващата пандемична обстановка се предлага и нов, също универсален механизъм за подкрепа на предприятията и работещите в тях, когато със заповед на държавен орган са затворени и поставени в принудителен престой. В този случай работникът и служителят ще имат право на компенсация за сметка на държавата в размер на 75 на сто от брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ този на заповедта за затваряне на предприятието. А предприятията – до 25 на сто от нетните приходи от продажби за същия месец на предходната година. Механизмът ще действа само през периода на принудителния престой, а редът и начинът на реализиране ще се уреди с акт на правителството.

Възприетата от всички партньори идея беше новите предложения за подкрепа на работещите и предприятията от държавата да заменят от 1 април сега прилаганите мерки, различни за отделните икономически сектори и изискващи сравнително повече административни усилия, известни като 60/40, 80/20, 24 лв. на ден и пр.

При обсъждането аргументите на партньорите и конкретните предложения бяха одобрени и от правителствената страна. Ако обаче правителството, въпреки поетите ангажименти, не придвижи проекта на закон с посочените предложения до парламента незабавно, то шансовете за неговата реализация почти се нулират. Това обрича и работещите и предприятията, затворени поради извънредната ситуация, на продължение на досегашните компенсаторни механизми, които, както е известно, за немалка част от тях се оказаха малко сложни и недостатъчно ефикасни.

По този повод ръководствата на КНСБ, КТ „Подкрепа“, АИКБ и КРИБ изразяват сериозно безпокойство и разочарование и настояват за спешна среща с министър-председателя Бойко Борисов, пред когото да изложат същността и предимствата на предложенията. Същевременно се обръщат към всички парламентарни групи и отделни народни представители с молба за възможност да представят и аргументират предимствата на новия механизъм за компенсиране и апелират за незабавна реакция от тяхна страна,  с оглед необходимите нормативни решения да бъдат реализирани.