Становище на РС-Габрово по бюджетите на общините в област Габрово

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. са приети размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2021 г., като по общини за област Габрово, те са както следва:

 1. ГАБРОВО – основни бюджетни взаимоотношения в размер на 39 474,7 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 32 516,6 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 3 248,8 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 727,7 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 2 981,6 хил. лв.
 2. СЕВЛИЕВО – основни бюджетни взаимоотношения – 25 421,7 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 21 146,6 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 1 654,6 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 581, 7 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 2 038,8 хил. лв.
 3. ДРЯНОВО – основни бюджетни взаимоотношения – 10 074,9 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 8 078,3 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 831,9 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 254,4 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 910,3 хил. лв.
 4. ТРЯВНА – основни бюджетни взаимоотношения – 8 750,5 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 6 179,8 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 778,6 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 727,4хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 1 064,7 хил. лв.

Увеличените средства за делегираните от държавата дейности  по общини от област Габрово за 2021 г. са както следва:

 • Габрово – с 5 268,8 хил. лв. или 19,33 % спрямо 2020 г.
 • Севлиево – с 3 447,7хил. лв. или 19,47 % спрямо 2020 г.
 • Дряново – с 1 299,4 хил. лв. или 19,17 % спрямо 2020 г.
 • Трявна – с 960,2 хил. лв. или 18,39% спрямо 2020 г.

По функции най-голямо увеличение има на средствата във функциите „Общи държавни служби” и  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.

Например, за функция „Общи държавни служби” в община Габрово средствата са в размер на 2 720,4 хил. лв. и са увеличени с 822,0 хил. лв., което е 43,3 % спрямо 2020 г., като за дейност „Общинска администрация” те са в размер на 2 262,0 хил. лв. и са увеличени с 450,5 хил. лв или 24,8 % спрямо 2020 г. Планираният от Община Габрово ръст на индивидуалните основни работни заплати на служителите в общинска администрация е със средно 7,5 %.

Регионален съвет на КНСБ Габрово подготвя анализ на бюджета на общинска администрация и ще инициира разговори и срещи за увеличение основните заплати на персонала зает по трудови и служебни правоотношения с 15%.

За функция „Общи държавни служби” в община Трявна средствата са в размер на 873,2 хил. лв. и са увеличени с 227,7 хил. лв., спрямо 2020 г., като за дейност „Общинска администрация” те са в размер на 727,2 хил. лв. и са увеличени с 146,9 лв. или 25.31%  спрямо 2020 г.  Планираният от Община Трявна ръст на индивидуалните основни работни заплати на служителите в общинска администрация е с 20 %.

За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в община Габрово, средствата са в размер на 3 837,3 хил.лв. и са увеличени с 1 474,6 хил.лв. спрямо  2020г. За дейност „Домове за пълнолетни лица с физически увреждания” увеличението на средствата е с 54 864 лв. или 15 % спрямо 2020 г., а договореното от КНСБ увеличение на работните заплати от 01.02.2021 г. е от 17 до 20%.

За функция „Образование” средствата за 2021 г. по общини са както следва:

 • Габрово – в размер на 19 863,2 хил.лв., увеличение с 2 251,4 хил. лв. или 12,78 % спрямо 2020 г.
 • Севлиево – в размер на 13 275,5 хил. лв., увеличение с 1 535,1 хил.лв. или 13,07% спрямо ЗДБРБ за 2020 г.
 • Дряново – в размер на 2 860,7 хил.лв., увеличение с 308 хил.лв. или 12,06 % спрямо ЗДБРБ за 2020г.
 • Трявна – в размер на 3 179,6 хил.лв., увеличение с 319,4 хил.лв. или 11,16 % спрямо ЗДБРБ за 2020г.

Увеличението на основните работни заплати в училищата в община Габрово е от 15% до 18 % за педагогическите специалисти и от 10% до 15 % за непедагогическия персонал. В община Севлиево в училищата увеличението е от 15 % до 17 % за педагогическите специалисти.

В училищата от общините Дряново и Трявна и в детските градини в област Габрово са достигнати договорените в Отрасловия колективен трудов договор размери на работните заплати.

Смятаме, че ускореното повишаване на възнагражденията в сферата на образованието е ключ към по-добър престиж на учителската професия и повишаване качеството на образованието и резултатите от учебно-възпитателната работа.

За функция „Здравеопазване” средствата по Единни разходни стандарти /ЕРС/ са увеличени през 2021 г. и  в резултат на активните преговори  в община Севлиево, ръстът на основните работни заплати за медицинските специалисти е с 20,1 %, или над 1000 лв.  В Дряново в дейност „Детска ясла” ръстът е с 28,4 % за медицинските специалисти и заплатите достигат над 900 лв., за останалия персонал е с 24,9 %. Това е резултат също на активни преговори.

При дейност „Детски ясли, яслени групи към детски градини и детска кухня” в община Габрово увеличението на средствата е с 274 782 лв. или 20,5 % спрямо 2020 г. при ръст на основните работни заплати за медицинските специалисти с 18,1 % и те достигат близо 1000 лв., а за останалия персонал с 15 %.

Все още е проблем достигането на стартовите заплати, договорени с колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване” в здравните кабинети в детските градини и училища в общините Дряново и Трявна и в яслените групи в Трявна.

Увеличените средства в дейност „Медицинско обслужване в здравен кабинет” в община Трявна са с 10 255 лв. или 17,6 % спрямо 2020 г., а в дейност „Яслена група към детска градина, детска кухня” – с 3 018 лв. или 8,8 % спрямо 2020 г. Увеличението на работните заплати от 01.01.2021 г. е с 22,4 % и въпреки това възнагражденията на медицинските специалисти остават под 900 лв.

За да се реши проблемът, КНСБ ще настоява за въвеждането на стандарт за здравен кабинет в учебно заведение. По този начин ще се осигури ритмичност на нарастването на средствата  и съответно възнагражденията на персонала. На всички е известна острата нужда от персонал в тази сфера и затова е необходимо да се действа приоритетно в тази насока.

Във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” най-висок ръст в процентно изражение на средствата има в община Трявна с 12,23 % спрямо 2020г.  или увеличение с 80,2 хил.лв., следвана от община Габрово с 10,15 % или увеличение с 326,4 хил.лв., община Севлиево с 9,72 % или увеличение с 73,1 хил.лв. Най-нисък ръст има в община Дряново с 9,40 % или увеличение на средствата с 44,3 хил. лв. Увеличението на основните работни заплати на заетите в културните институти  е с 10 %.

При дейностите, финансирани от местните приходи, недостигът на средства не може да се преодолее и през тази година част от служителите остават на минимална работна заплата, без възможност за надхвърляне на този размер.

Регионалният съвет на КНСБ Габрово  оценява положително  политиката по доходите, заложена в бюджетите на общините от областта – планираното увеличение на възнагражденията на персонала в държавно делегираните дейности. В същото време, считаме, че е необходимо през годината на база на изпълнение на бюджетите да се търсят възможности за увеличение на заплатите на заетите в културните институти и дейностите, финансирани от местни приходи.

Като се надяваме на още по-интензивен социален диалог и намаляване влиянието на пандемията в страната, очакваме по-благоприятна финансова година, която ще се отрази и на хората на наемния труд.