КНСБ-Добрич представи постигнатите договорености с общината по бюджета за тази година

Регионалният съвет на КНСБ Добрич представи на онлайн пресконференция синдикалния прочит на проектобюджет 2021 на община Добрич и договореното за синдикалните членове на КНСБ от бюджетните дейности за тази година. Данните бяха представени от областния координатор Ивелина Василева.

Тя обясни, че РС на КНСБ Добрич е изготвил свои разчети по параграфите на единната бюджетна класификация за всяка една от 18-те делегирани от държавата и 12-те местни дейности на община Добрич и е формулирала писмено до кмета исканията на синдиката към бюджет 2021.

Като социален партньор на община Добрич, РС на КНСБ изразява удовлетворение от факта, че исканията на синдиката към бюджет 2021 и постигнатите договорености през механизма на колективното трудово договаряне на общинско ниво, по отношение доходите на заетите в бюджетните дейности, са заложени в проекта на бюджет 2021 на общината.

Финансовата рамка на проектобюджета за 2021 година на община Добрич е около 85 млн. лева, с 8,5 млн. лв. повече от 2020 година. Една голяма част от този бюджет са средства от държавния бюджет за финансиране на делегираните от държавата дейности на общината. За тях общината получава средства, определени чрез Единните разходни стандарти (ЕРС), в размер на около 50 млн. лв., или 6,6 млн. лв. повече от 2020 г. Конкретно разпределението на средствата по функции и достигнатите равнища на доходите на заетите в тези дейности е както следва:

– Във функция „Общи държавни служби“ размерът на държавната субсидия е около 3 млн. лв., което е със 600 000 лв. повече от миналата година. Увеличените средства дават възможност за ръст на заплатите на служителите по трудово и служебно правоотношение в Общинска администрация средно с 20%, въз основа на проведено оценяване на годишното изпълнение на длъжността, по реда на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.

– Във функция „Образование“ размерът на държавната субсидия е 35,5 млн. лв., с 4 млн. лв. повече от 2020 г. Стандартите за финансиране на Детските градини са завишени средно с 14%. Стандартите за неспециализирани училища, професионални гимназии, специални училища, ЦПЛР, ЦСОП и др. са завишени средно с 13%. Образователните институции, на територията на община Добрич прилагат системата на делегирани бюджети. Разпределението на средствата става чрез формула, която се изготвя от общинската администрация, съгласувано със синдикатите и се утвърждава от кмета. В проектите на бюджети на всички Детски градини от град Добрич от 1.01.21 г. е заложено увеличение с 16,1% на основните работни заплати за педагогическия персонал. В проектите на бюджети на училищата от 1.01.21 г. е заложено увеличение от 15% до 17,73% на основните работни заплати на педагогическия персонал. В 76% от образователните институции на територията на община Добрич увеличението на основните работни заплати на педагогическите специалисти е повече от 15%. За непедагогическия персонал, зает в системата на детските градини и средното образование в град Добрич, заложеното увеличение на основните работни заплати от 1.01.21 г. е от 10 до 14%.

Факт е, че в областта на средното образование за трета поредна година се постигнаха значителни резултати по отношение доходите, което КНСБ отчита като голям успех.

– Във функция „Здравеопазване“ планираните средства в проектобюджета за 2021 г. са в размер на 4 млн. лв., от които държавната субсидия е 3,7 млн. лв., като увеличението спрямо 2020 година е 700 000 лв. Ръстът на ЕРС за дейност „Здравни кабинети в училища и ДГ“ е средно с 20%, а за Детските ясли – 22%. През механизма на колективното трудово договаряне на общинско ниво договорихме увеличение на основните работни заплати с 22% за всички заети във функцията, с което се постигат нива на заплащане за медицинските сестри от здравните кабинети – 1 100 лв., а в Детските ясли – 1 220 лв. Тези възнаграждения по наши данни са едни от най-високите в страната.

– Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ общият размер на държавната субсидия е около 5,3 млн. лв., или с почти 1 млн. лв. повече от 2020 г. Стандартите са увеличени диферецирано: за специализираните институции за предоставяне на социални услуги – с 15%, а за социалните услуги, предоставяни в общността – дневна грижа – с 15% и резидентна грижа – с 25%.

Увеличението на стандартите даде възможност да договорим с общината ръст на основните работни заплати от 1.01.21 г. по категории персонал в десетте социални услуги – за специалистите – от 15% до 37%, с което се достигат нива на заплатите от 822 до 1 206 лв., за останалия персонал – от МРЗ до 30% увеличение на основните работни заплати и достигнати от 650 до 959 лв.

Можем да направим следното кратко обобщение на резултатите от положените максимални усилия от страна на КНСБ и заинтересованите федерации – ФНСДУО и ФСЗ през 2020 година. За функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ общините, за 2020 година, с РМС, считано от 1.08.20 г., през пакета от социално икономически мерки получиха допълнителни трансфери по бюджетите си за увеличение на доходите на персонала, което е прецедент, в една година два пъти бяха увеличени ЕРС за тези две функции. Това даде възможност за постигане на един сериозен ръст на доходите, особено в резидентните услуги.

– Във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ общият размер на държавната субсидия е 2 млн. лв., или с около 170 000 лв. повече от 2020 г. Увеличените средства дават възможност за ръст на основните работни заплати на заетите в Регионалната библиотека средно с 15%, на база годишна атестация, като се достигат нива на заплащане от 820 до 950 лв.

В проекта на бюджет за 2021 г., община Добрич планира местни приходи от около 30 млн. лв., с 500 000 лв. повече от предходната година. Държавната субсидия за местни дейности е общо 6 млн. лв., или около 1 млн. лв. повече от 2020 г.

В планираните разходи за 12-те местни дейности на община Добрич, в които КНСБ има синдикални организации е заложено достигане на МРЗ за страната и това, което сме договорили – 10% увеличение на основните работни заплати на останалия персонал. Това увеличение ще осигури нива на заплащане в местните дейности на община Добрич, както следва:

  • В сферата на културата – основните работни заплати са от 740 до 850 лв.

Възнагражденията на заетите в културата са почти изравнени с тези на нискоквалифицираните работници. Заплащането на труда в културата като цяло изостава, а това е един от секторите изключително много засегнат от COVID кризата. За преодоляването на диспропорциите и постигане на равнопоставеност при финансирането на държавните и общински културните институти, КНСБ ще търси възможности за договаряне в бюджет 2022 на допълващи стандарти за финансиране.

  • В социалните услуги – основните работни заплати за специалистите са от 820 до 950 лв. и на др. персонал – от 680 до 730 лв.
  • В Общинските предприятия – по-голямата част от персонала работи на МРЗ, основните работни заплати са от МРЗ до 860 лв.

Различното тази година е, че общината разчита бюджетната рамка за период, изпълнен с неизвестни, като най-голямата неизвестност е как пандемията и кризата ще се отразят на събираемостта на местните приходи. РС на КНСБ анализира изпълнението на бюджета на общината на всяко 3-месечие и в зависимост от това как се изпълнява приходната част на бюджета, ще бъдат иницирани преговори за увеличение на заплатите в местните дейности.

Ивелина Василева посочи: “Считам, че е необходимо на местно ниво да направим възможното, дори и с малки стъпки, доходите на работещите в местните дейности да нарастват, тъй като изоставането спрямо бюджетните дейности, финансирани от държавата е значително. Оттук нататък, в условията на бързо разрастваща се световна икономическа криза, продиктувана и от пандемията COVID-19, вероятно ще бъдем поставени пред необходимостта да договаряме извънредни клаузи с временно действие, може би ще ни се наложи да вземаме тежки решения, но основно ще се стремим да постигаме справедлив баланс, гарантиращ на първо място защита на работните места и доходите на нашите синдикални членове.”