КНСБ – Сливен представи анализ на бюджета на общината и исканията на синдиката по него

Регионалният съвет на КНСБ в град Сливен представи днес на пресконференция анализ на проектобюджета на общината за 2021 г. Областният координатор Тодор Иванов посочи исканията на синдиката към общината. Публикуваме становището на регионалния съвет в Сливен. 

 

Бюджетът на общината отразява провеждането  на общата финансова политика в сферата на здравеопазването, социалните дейности и икономиката.

При съставянето на бюджета общината  се ръководи от:

– Актуализираната бюджетна прогноза 2021-2023 г.,

– Предварителен отчет на изпълнението на бюджета за 2020 година,

– Закон за бюджета на РБ,

– За делегирани държавни дейности (ДДД), утвърдени натурални показатели за 2021 г./РМС 790 от 30.10.2020 г./, изменено и допълнено с РМС 972/30.12.2020 г.,

– МРЗ – 650лв.,

– За местни и дофинансирани държавни дейности, методика по чл.17 от Наредбата за условия и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен.

Относно: Проект за Приходите на Бюджета на Община Сливен

При планиране на  приходите не е предвидено  увеличаване на основните местни данъци и такси.

За 2021 година планираните приходи са в размер на 132 809 553 лв. В сравнение с  планираните през 2020 година те се увеличават с 12.6%.

Приходите за ДДД за 2021 г.  са в размер на 74 849 056 лв., при планираните за 2020г. 63 663 062 лв.  Увеличението е с 17,6%.

Общинските приходи са в размер на 43 761 855 лв. при план за 2020 г. 40 998 746 лв.

Относно: Проект за Разходите на Бюджета на Община Сливен

При разработването на разходите на бюджета са отчетени настъпилите структурни промени в натуралните показатели за бюджетните заведения, ръст на разходите за възнаграждения – размер на минималната РЗ от 650лв. за 2021 г. при 610 лв. за 2020 г., методика по чл.17 от Наредбата за условията и реда  за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години.

Разходите общо за 2021 г. са в размер на 132 809 553 лв. В сравнение с началния план за 2020г. общо разходите се увеличават с 12,6%. Няколко са причините за увеличението на разходите, като най-съществената е свързана с  увеличението на възнагражденията в няколко сфери – образование, социална сфера, администрация.

Структурата на разходите включва:

 • Разходи за делегирани държавни дейности (ДДД)

Общият обем на средствата за финансиране на ДДД е в размер на 89 047 698 лв. В сравнение с първоначално планираните за 2020 г. тези разходи се предвижда да нарастнат с 20,1%. Разходите за ДДД са определени на основата на  разчетните натурални и стойностни показатели, съгласно стандартите приети с РМС №790/30.10.2020 г., изменено и допълнено с РМС № 972/30.12.2020 г. Тези разходи са увеличени с преходния остатък от 2020 г. и планирания за възстановяване заем от местни дейности, и  намалени с възстановени трансфери за ЦБ.

 • Разходи за местни дейности

Разходите за местни дейности са в размер на 43 761 855 лв. Предвижда се разходите да намалеят незначетелно спряма първоначалния план за 2020 г. При планирането на разходите за местни дейности е спазено изискването – размерът на разходите да бъде равен на  размера на приходите с общински характер.

 • По отделни функции, където КНСБ има изградени СО, разходите са планирани, както следва:
 1. За функция „Общи държавни служби“ са разчетени бюджетни разходи за 9 017 111 лв. като увеличението спрямо плана за 2020 г. е с  8,6%. Основните причини за увеличението са разходите за заплати, възнаграждения и осигуровки. Относителният дял на разходите за функцията представлява 6,8% от бюджета на общината, при 7% през 2020 г.  За дейност „Общинска администрация“ са планирани да се извършат разходи общо за 8 382 245 лв., включващи 4 988 150 лв. от Държавни дейности,  3 394 095 лв. от местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с общински приходи,  в т.ч. 1 610 371 лв. за издръжка и 221 368 лв. за капиталови разходи. В тези разходи са включении и средства за текуща издръжка на всички населени места, определени на база методика.

Средната заплата в Общинска админастрация Сливен е незавидните 840 лв.

Предвидените средства за служители в общинска администрация, съгласно справката за натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2021 г. на община Сливен, са в размер на 3 730 000 лв. спрямо 2 962 500 лв. за 2020 г. Увеличението е  767 500 лв. или 25,9%, което е основание на РС на КНСБ да настоява при предстоящите преговори с общината за повишаване на заплатите работещи в Общинската админастрация с около 20%.

 1. За функция „Образование“ са предвидени бюджетни разходи за  66 961 798 лв. Спрямо плана за 2020 г. разходите за образование се увеличават с 16% . Относителният дял  на тези разходи  е 50,4% от бюджета на общината при 49% за 2020 г. Основните причини за увеличението са  увеличение на стандартите за финансиране на ДДД за 2021 г., увеличени капиталови разходи с 488 751 лв.  Планираното, съгласно КТД увеличение на заплатите в сферата на образованието ще бъде в рамките на КТД – 14 – 15% . Конкретно, за педагогически специалисти планираното повишение е между 16 – 17%., на места и до 18%. За непедагогическия персонал се предвижда 12-13% повишение на заплатите. 
 1. За функция „Здравеопазване“ са разчетени бюджетни разходи за 6 230 178 лв. Спрямо плана за 2020 г. тези разходи се увеличават с 12%. Основни причини  са увеличението са  увеличение на стандартите за финансиране на ДДД за 2021 г. увеличени капиталови разходи с 18 800 лв. Относителният дял  на тези разходи е 4,7% от бюджета на общината при 4,1% за 2020 г.

Средстава по стандарти не са достатъчни за финансирането на РЗ, осигурителни вноски и обезщетения на персонала в тази дейност, което наложи преразпределение на преходните остатъци за ДДД. В средствата за функцията са включени разходи за здравните кабинети на училищата и детските заведения, за здравните медиатори и за ОбС по наркотични вещества и превентивните информационни центрове.

Разпределението на  преходния остатък от 1 059 452 лв.  2020 г. за функция „Здравеопазване“ е както следва  – 939 292 лв. за текущи разходи и 120 160 лв. за капиталови разходи.

Основните заплати на работещите медицински специалисти  във функцията към 31.12.2020г. са 900,00 лв., променени съгласно ПМС № 176/31.07.2020 г., считано от 01.08.2020 г.  След приемането на Бюджета на общината за 2021 г.  ще инициира среща с ръководството на общината за обсъждане на възможностите за повишаване на заплащането с минимум 10%.

 1. За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са предвидени средства в размер на 11 881 769 лв. В сравнение с плана за 2020 г. разходите се увеличават с 34,6% – 8 827 728 лв. Относителният дял  на тези разходи  е  8,9% от бюджета на общината. Основните причини за увеличението са  увеличение на стандартите за финансиране на ДДД за 2021 г. – разходи за заплати, осигуровки и издръжка, в т.ч. и за новата социална услуга „Асистентска подкрепа“ – 1 107 830 лв.

От август 2020 г. заплатите на работещите в тази дейност са повишени от 790 до 900 – 950 лв.  При преговорите ще настояваме за 10% повишение на заплатите на работещите.

 1.  За функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ са предвидени да се извършат разходи за 8 978 392 лв. при планирани за 2020 година 8 339 376 лв. Тези разходи  представляват 6,8% от бюджета на общината. Основните причини за увеличението са  увеличение на стандартите за финансиране на ДДД за 2021 г., увеличение  на финансирането за местни дейности за 2021г., увеличени капиталови разходи за функцията с 908 641 лв.  Културните институти, в които КНСБ има СО:
 • Регионален исторически музей „Д-р С. Табаков“ – за 2021г. – 606 768 лв., което е с 11,5% повече спрямо 544 090 лв. през 2020г.
 • Симфоничен оркестър – за 2021 г. – 510 660 лв., което е с 26,4% повече спрямо 403 861 лв. през 2020г.

От 01.01.2021 г. основните заплати в Регионален исторически музей  „Д-р С. Табаков“– Сливен са увеличени с 10%.

Планирано е и увеличение на РЗ на работещите в другите културни институти с 10%.

Притеснителни са ниските заплати в Симфоничен оркестър и АНПТ – 660лв.

При планираната среща с ръководството на общината ще се постави въпросът за адекватното им увеличение, съгласно повишените стандарти,  с около 15-20%.

Относно преходния остатък

Преходният остатък е значителен и е свидетелство за много нереализирани дейности, планирани с началния бюджет за 2020 г.

 • При делегираните от държавата дейности (ДДД) преходните остатъци нарастват на 12 993 896 лева (с 46,7%) през 2021 г. и са 17,53 % от гласувания бюджет за държавни дейности за 2020 г.
 • При дейностите финансирани с местни приходи преходните остатъци са в обем на 10 959 812 лева през 2021 г. и са 25,04% от гласувания бюджет за 2020 г.
 • Общият обем на бюджетните преходни остатъци и по делегираните държавни и по местните дейности е значителен – 23 953 708 лева – са 18,04% от бюджета на общината за 2021 г.

Предлагаме при актуализацията на Бюджет 2021 г. през годината част от тези средства да се използват за допълнително материално стимулиране на колективите, в които са реализирани, особено в случаите, в които те са били засегнати от мероприятията по реализацията на оздравителната програма и от пандемията.

Традиционно всяка година преди обсъждане на Бюджета на Община Сливен РС на КНСБ – Сливен инициира срещи  с общински съветници за разглеждане на възможностите за повишаване на доходите на работещите в ДДД.

След приемането на бюджета за 2021 г. ще организираме провеждането на среща с ръководството на общината по въпросите за повишаване на заплащането на работещите в ДДД и колективното трудово договаряне.